Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 29.06.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo" br.31/16), a na zahtjeva Općine Novo Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS


za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novo Sarajevo06 / 937
01.Urbanističko - građevinski inspektor - 1(jedan) izvršilac
02.Komunalni inspektor - 1(jedan) izvršilac


01.Opis poslova: obavlja kontrolu nad radom sudionika gradnje i održavanju građevine, kvaliteta upotrebljenih i ugrađenih građevnih proizvoda i primjene svih pozitivnih zakonskih propisa iz oblasti urbanizma i građenja i neposredno vrši slijedeće poslove: po izvršenom uviđaju sačinjava zapisnik i poduzima odgovarajuće mjere i o tome pismeno obavještava podnosioca zahtjeva u roku od 10 dana od prijema zahtjeva; vrši pregled objekta, prostora, procesa rada, dokumente i slično kao i druge radnje u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja u skladu sa zakonskim nadležnostima; donosi rješenja kojima naređuje otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, te vodi evidenciju o svim izvršenim inspekcijskim pregledima i poduzetim upravnim mjerama; u slučaju povrede zakona ili drugog propisa, kao što je prekršaj ili krivično djelo, podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ili krivičnu prijavu zbog učinjenog krivičnog djela nadležnom tužilaštvu; provodi i prati provođenje upravnih mjera naloženih rješenjem i osigurava njihovo provođenje, u skladu sa zakonom; može poduzimati i odgovarajuće preventivne aktivnosti u cilju sprečavanja nastupanja štetnih posljedica zbog nedostataka i nepravilnosti u provedbi zakona i drugih propisa čije izvršenje nadzire, kao što su: upozorenje fizičkih i pravnih lica na obavezu iz propisa, ukazivanje na štetne posljedice, predlaganje mjera za otklanjanje njihovih uzroka i slično; zapisnikom, izuzetno, može narediti izvršenje mjera u skladu sa zakonom, radi otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi i po imovinu; dužan je pismeno zatražiti od nadležne službe Općine da oglasi ništavnim rješenje o urbanističkoj saglasnosti, odnosno rješenje o odobrenju za gradnju, ako utvrdi da je to rješenje doneseno protivno odredbama zakona; dužan je da prima stranke i daje usmena pojašnjenja iz svoje nadležnosti i pismeno odgovara na predstavke stranaka koje se odnose na pitanja iz njegovog rada; na zahtjev glavnog inspektora izrađuje stručne analize, informacije i materijale koji se odnose na pitanja iz svog djeokruga rada; na zahtjev sredstava informisanja daje usmene i pismene odgovore o podacima iz svog djelokruga rada; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe koje mu odredi rukovodilac Službe.

02.Opis poslova:neposredno vrši utvrđene poslove inspekcijskog nadzora iz oblasti komunalne djelatnosti;obavlja poslove inspekcijskog nadzora u prvom stepenu u oblasti komunalne djelatnosti na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima i propisa donesenih na osnovu tog zakona;planira i neposredno na terenu organizuje vršenje neposrednog inspekcijskog nadzora i u vršenju tih poslova odlučuje o pitanjima za koja je zakonom ovlašten; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona i drugih propisa iz nadležnosti komunalne inspekcije; poduzima upravne mjere i radnje na kojima se naređuje otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti i donosi odgovarajuća rješenja;vrši kontrolu donesenih rješenja i vodi evidenciju o istim, u skladu sa Zakonom podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka; ostvaruje saradnju sa nadležnim kantonalnim, odnosno gradskim i općinskim inspektorima o pitanjima koja su od zajedničkog interesa u vršenju inspekcijskog nadzora; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe koje mu odredi rukovodilac Službe


Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01.
- VSS - najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, fakultet arhitektonske ili građevinske struke,
- najmanje 3 godine radnog staža,
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02.
- VSS - najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, fakultet šumarske, poljoprivredne, arhitektonske, ekonomske ili pravne struke, elektrotehnički , PMF ili fakultet političkih nauka,
- najmanje 3 godine radnog staža,
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića br. 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1.fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrda / uvjerenje o radnom stažu na poslovima u struci nakon sticanja VSS, (primjer uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije)
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu(stručnom upravnom ispitu, ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni I Hercegovini, ili pravosudnom ispitu, ukoliko ga kandidat posjeduje
5. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul.Kulovića br.7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novo Sarajevo"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.V.D. DIREKTOR


Refik Begić, magistar upravePortali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare