Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 29.05.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Komandant Profesionalne vatrogasne jedinice

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Zenica
Rok prijave:
29.05.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Zenica, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Zenica
5 / 586

Služba civilne zaštite
07. Komandant Profesionalne vatrogasne jedinice - 1 (jedan) izvršilac
08. Zamjenik komandanta Profesionalne vatrogasne jedinice - 1 (jedan) izvršilac
09. Stručni saradnik za pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac

07. Opis poslova: Organizuje rad Jedinice. Rukovodi Jedinicom u intervencijama gašenja požara i intervencijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Neposredno kontroliše rad u Jedinici i obezbjeđuje zakonitost i blagovremenost u izvršavanju poslova i zadataka iz djelokruga iste. Podnosi sve potrebne izvještaje pomoćniku Gradonačelnika. Kontroliše i organizuje vođenje operativno - radne i druge evidencije u Jedinici. Organizuje bezbjednost objekata i materijalno - tehničkih sredstava. Koordinira rad s dobrovoljnim vatrogasnim društvima na području djelovanja Jedinice. Vrši analizu intervencija u Jedinici i o tome podnosi izvještaje pomoćniku Gradonačelnika. Izdaje naredbe i uputstva za rad u jedinici po nalogu pomoćnika Gradonačelnika. Podnosi prijave za pokretanje disciplinske odgovornosti (postupaka) protiv zaposlenika vatrogasne jedinice, koji su počinili povrede radne obaveze i discipline. Vrši obilazak objekata od posebnog interese, kao i drugih objekata na području djelovanja Jedinice. Učestvuje u pripremi plana zaštite od požara. Organizuje, koordinira i prati pripreme i provođenje mjera zaštite i spašavanja od požara. U skladu s Planom zaštite od požara Grada podnosi izvještaje i informacije iz djelokruga rada Jedinice pomoćniku Gradonačelnika ili drugom nadređenom organu. Provodi operativnu gotovost i spremnost, te odgovara za ispravnost sprava i opreme Jedinice. Odgovara za zakonito, stručno, savjesno, ažurno i efikasno vršenje poslova. Za svoj rad neposredno odgovara pomoćniku Gradonačelnika. U skladu sa zakonom, obavlja i druge poslove iz djelokruga Jedinice, koje istom stavi u zadatak pomoćnik Gradonačelnika, a u skladu s njegovom stručnom spremom i pozicijom radnog mjesta.
08. Opis poslova: Zamjenjuje komandanta Profesionalne vatrogasne jedinice u slučaju odsutnosti ili spriječenosti istog sa svim njegovim ovlaštenjima i odgovornostima. Pomaže na poslovima obučavanja i kondicioniranja pripadnika Jedinice. Vodi Jedinicu i komanduje istom u toku intervencije. Obavlja normativne poslove iz djelokruga rada Jedinice. Vodi analizu vatrogasnih intervencija i predlaže eventualne mjere za poboljšanje spremnosti pripadnika Jedinice. Prati i proučava (ažurira) propise iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva i po potrebi pruža neophodnu pomoć po pitanjima iz oblasti organizacione problematike u skladu s pravilima struke. Učestvuje u pripremi plana zaštite od požara. Priprema planske nabavke za potrebe Jedinice i prati njihovu realizaciju. Izvršava i druge poslove i zadatke za potrebe Jedinice prema nalogu pomoćnika Gradonačelnika i komandanta (starješine) Jedinice, kao i poslove koji proističu iz Uputstva o načinu rada u sklopu Jedinice. Odgovara za zakonito, stručno, savjesno, ažurno i efikasno vršenje poslova. Za svoj rad neposredno odgovara komandantu Jedinice i pomoćniku Gradonačelnika. U skladu sa zakonom, obavlja i druge poslove iz djelokruga Jedinice, koje istom stave u zadatak komandant Jedinice i pomoćnik Gradonačelnika, a u skladu s njegovom stručnom spremom i pozicijom radnog mjesta.
09. Opis poslova: Rješava jednostavnije upravne stvari u prvostepenom upravnom postupku (skraćeni upravni postupak) iz djelokruga Odsjeka. Vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdaje odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama. Vrši stručnu obradu sistemskih pitanja od značaja za odgovarajuću oblast iz nadležnosti Službe. Izrađuje nacrte svih vrsta rješenja i drugih pojedinačnih akata iz djelokruga Odsjeka. Izrađuje analitičke, informacione i druge materijale iz djelokruga Odsjeka. Prati pojave i promjene u oblasti civilne zaštite iz aspekta pravne struke, te o istim pojavama i promjenama sačinjava odgovarajuće materijale. Za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka i pomoćniku Gradonačelnika. U skladu sa zakonom, obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka, koje istom stave u zadatak šef Odsjeka i pomoćnik Gradonačelnika, a u skladu s njegovom stručnom spremom i pozicijom radnog mjesta.
Regija:Zeničko-dobojski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 07:
- VSS - VII stepen, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova - fakultet tehničkih nauka,
- najmanje 3 (tri) godine rada u vatrogastvu (bez obzira u kojoj stručnoj spremi),
- položen ispit za rukovodioca akcije gašenja požara,
- poznavanje rada na računaru,

Za poziciju 08:
- VSS - VII stepen, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova - fakultet tehničkih nauka,
- najmanje 3 (tri) godine rada u vatrogastvu (bez obzira u kojoj stručnoj spremi),
- položen ispit za rukovodioca akcije gašenja požara,
- poznavanje rada na računaru,

Za poziciju 09:
- VSS - VII stepen, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova - fakultet pravne struke,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru,

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno obrazovanja,
3. potvrdu/uvjerenje o najmanje 3 (tri) godine rada u vatrogastvu (bez obzira u kojoj stručnoj spremi) (pozicije 07. i 08.),
4. potvrdu/uvjerenje o najmanje 5 (pet) godina radnog staža na poslovima interne revizije ili finansija u javnom sektoru (pozicija 20.)
5. kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (pozicije: 02., 03., 04., 05., 09., 15., 16., 17., 18., 21., 22., 24., i 26.), koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:
-dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
6. dokaz o poznavanju i dokaz o aktivnom znanju stranog jezika prema odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst („Službene novine Federacije BiH" broj 51/16 I 59/16),- (za pozicije :15,16,17, 18 i 23)
7. dokaz o položenom ispitu za rukovodioca akcije gašenja požara (pozicija 07. i 08.),
8. certifikat za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru (pozicija 20.),
9. dokaz o poznavanju rada na računaru (osim za poziciju 22.),
10. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Gradu Zenica"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare