Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 16.07.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Inspektor za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu, lov ribolov, zanatstvo, promet i veze

- dan
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Poljoprivreda - Šumarstvo - Ribarstvo
Mjesto rada:
Neum
Rok prijave:
16.07.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu čl. 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u vezi sa čl. 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK", broj: 1/12 i 1/14), Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Općine Neum, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Neum
2/521

02. Inspektor za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu, lov ribolov, zanatstvo, promet i veze u Službi za gospodarstvo i financije - 1 (jedan) izvršilac

02. Opis poslova: vrši inspekcijski nadzor nad izvršenjem zakona i drugih propisa koji se primjenjuju u oblasti poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, lova, ribolova, prometa i veza; sačinjava zapisnik o izvršenom inspekcijskom pregledu i donosi odgovarajuća rješenja; vrši izradu rješenja i drugih pojedinačnih akata u prvostupanjskom postupku koja se odnose na izdavanje odobrenja iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, lova, ribolova; kontrolira stanje putne infrastrukture u gradu i kontaktira sa nadležnim kantonalnim/županijskim prometnim inspektorom; kontrolira stanje lokalnih putova na području općine i daje prijedloge o eventualnim radovima koji bi putove doveli u normalno stanje; vrši izradu uvjerenja o svim statusnim promjenama vezanim za ove oblasti; priprema i dostavlja načelniku i Općinskom vijeću podatke za potrebe izrade izvješća i informacija o radu iz oblasti za koje je odgovoran; sudjeluje u radu povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za obavljanje djelatnosti iz oblasti za koje je odgovoran; odgovoran je za zakonito i ažurno obavljanje poslova.

Uslovi: Pored opštih uslova utvrđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji općinskih službi za upravu Općine Neum, i to:

Za poziciju 02:
- visoka stručna sprema, VII stupanj odnosno, prvi, drugi ili treći ciklus Bolonjskog sustava studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova - poljoprivredne, šumarske ili prometne struke
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci, nakon završene visoke stručne spreme

Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića bb, 88000 Mostar ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba)
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita, smatraće se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita, gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri, o čemu se, prilikom saopštavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita, usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita, odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" - prečišćeni tekst, broj: 10/18).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u Službenim novinama Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar
sa naznakom :
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Neum"


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa, neće biti razmatrane.


SEKRETAR
Zinka Salihagić, dipl. iur
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare