Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 25.01.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Ekonomski stručnjak

- dana
Poslodavac:
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
25.01.2020.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 6. Pravilnika o ugovorima o djelu, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine objavljuje:

PONOVLJENI JAVNI OGLAS
za angažman 1 ekonomskog stručnjaka za potrebe implementacije projekta
IPA2017 Projekat izgradnje efikasnog pravosuđa u službi građana
– aktivnosti 1.1.1. –
Uspostavljanje kapaciteta za jačanje tužilaštava za provođenje
finansijskih istraga u predmetima privrednog kriminala i
srodnim krivičnim djelima


Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu VSTV BiH), u okviru projekta (IPA 2017) – Projekat izgradnje efikasnog pravosuđa u službi građana (u daljem tekstu: Projekat), provodi aktivnost „Uspostavljanje kapaciteta za jačanje tužilaštava za provođenje finansijskih istraga u predmetima privrednog kriminala i srodnim krivičnim djelima“.

Cilj ove aktivnosti jeste da 1 osoba sa izraženim vještinama iz oblasti ekonomije i finansija u ciljnom tužilaštvu sa najvećim brojem predmeta privrednog kriminala, pruži podršku tužiocima u provođenju finansijskih istraga. Tokom provođenja aktivnosti, angažovani ekonomski stručnjak će izraditi i priručnik na temu provođenja finansijskih istraga. Sve aktivnosti će biti koordinisane od strane VSTV BiH.

Projektnim planom je predviđeno da se implementacija navedene aktivnosti izvrši u odabranom tužilaštvu:

Tužilaštvo: Okružno javno tužilaštvo u Doboju

Broj angažovanih stručnjaka: 1

Predmet ugovora o djelu će biti izvršenje sljedećih poslova:

Izrada finansijskih analiza u cilju olakšavanja donošenja tužilačke odluke
Izrada sažetka dokaza finansijske prirode u tužilačkim predmetima (privredni kriminal, organizovani kriminal i korupcija) i davanje preporuka tužiocima za dalje aktivnosti
Predstavljanje dokaza finansijske prirode tužiocima i pružanje podrške tužiocu prije i tokom postupka pred sudom
Pružanje stručne pomoći u toku sastanaka u vezi sa tužilačkim istragama u predmetima privrednog kriminala, organizovanog kriminala i korupcije
Pružiti neophodnu podršku i ekpertizu dijelu projektnog tima koji je zadužen za dizajniranje i razvoj PIMAS sistema (Prosecutorial Investigation Management and Analytical Support System)
U saradnji i prema instrukcijama projektnog tima iz VSTV-a razviti priručnik za provođenje finansijskih istraga
Rad ekonomskog stručnjaka koordinirat će ekonomski savjetnik angažovan u VSTV BiH, a direktne instrukcije o radu angažovani stručnjak će dobijati od glavnog tužioca tužilaštva u kojem su raspoređeni


Trajanje angažmana i naknada:

Planirano trajanje angažmana ekonomskog stručnjaka je do 31.08.2021. godine, u skladu sa raspoloživim sredstvima za ovu namjenu u budžetu Projekta. Angažman stručnjaka će biti vezan za radno vrijeme tužilaca, na lokaciji tužilaštva ili na terenu po nalogu glavnog tužioca.

Naknada, prava i obaveze lica koja se angažuju za potrebe ove aktivnosti bliže se regulišu ugovorom o djelu, u skladu sa opštim aktima VSTV BiH.

Potpisivanjem ugovora, angažovani stručnjak se obavezuje da će ispuniti sve obaveze koje su predmet ugovora i to u predviđenom roku.

Potrebno je da osoba koja se javi putem javnog poziva posjeduje znanja iz jedne ili više oblasti, kako slijedi

1. Poslovne knjige i finansijski izvještaji – što podrazumijeva:

knjigovodstvene isprave
poslovne knjige
način vršenja popisa imovine
bilans stanja i uspjeha
finansijsko poslovanje


2. Bankarsko poslovanje – što podrazumijeva:

bankarske poslove
kreditne poslove
devizno poslovanje


3. Poresko poslovanje

4. Revizorsko poslovanje

5. Hartije od vrijednosti

Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju fizička lica koja ispunjavanju slijedeće uslove:

završen fakultet ekonomskog smjera ili drugi fakultet društvenih nauka;
minimalno tri (3) godine iskustva u radu u oblasti finansija i/ili ekonomije – dokazuje se potvrdom/ama;
poznavanje pravosudnog sistema BiH;
pismo preporuke – poželjno.


Ponuda treba sadržavati:

diplomu o završenom fakultetu (ovjerena kopija);
uvjerenje/potvrdu o stečenom radnom iskustvu od minimalno 3 godine iskustva u oblasti finansija i/ili ekonomije;
obrazac za ponudu (Aneks 1.) – uz naznaku za koje tužilaštvo/a se ponuđač prijavljuje
obrazac biografije (Aneks 2.)
Ponuđači odnosno osobe sa gore navedenim kvalifikacijama obavezne su ispuniti Aneks 1. i Aneks 2. koji se nalazi na stranici: https://vstv.pravosudje.ba i zajedno sa ovjerenom kopijom diplome i potvrdama o radnom iskustvu, dostaviti isključivo putem e-mail-a na slijedeću e-mail adresu:

VSTVpersonal@pravosudje.ba


najkasnije do 25.01.2020 do 16:00 sati.

Izbor izvršioca će se provesti nakon obavljenog intervjua sa ponuđačima. Samo ponuđači koji ispunjavaju tražene uslove će biti pozvani na intervju.

Ugovor će biti dodijeljen izvršiocu koji se ocijeni najpovoljnijim u smislu referenci, odnosno radnog iskustva, rezultata rada, poslovnog ugleda i drugih bitnih elemenata predmetnog ugovora.

Korespondencija vezana za predmetni oglas će se voditi isključivo putem e-maila, te se ponuđačima neće dostavljati pismena obavještenja o pitanjima o kojima su obaviješteni elektronskim putem.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave ponuđača koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa neće se uzimati u razmatranje.

Plaćanje naknade za izvršenje ugovorenog djela će se vršiti sukcesivno u određenim dijelovima koji dospijevaju sa izvršenjem ugovorenog djela putem Jedinstvenog računa trezora BiH. VSTV BiH ne snosi troškove prevoza od mjesta prebivališta do sjedišta tužilaštva u kome je angažovan stručnjak.

VSTV BiH zadržava pravo da ne zaključi ugovor sa ponuđačima koji su dostavili ponudu, odnosno da pregovara o ponudi ili da se obrati dugom izvršiocu da dostavi ponudu. VSTV BiH zadržava pravo da bez odlaganja raskine ugovor sa stručnjakom u slučaju neizvršavanja, nekvalitetnog izvršavanja, ili nepoštivanja rokova izvršenja ugovorenog djela.
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare