Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 30.01.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor

- dana
Poslodavac:
JU Osnovna škola „Dragan Vujanović“
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Novi Grad
Rok prijave:
30.01.2020.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 136. stav 1) tačka 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“, broj 44/17, 31/18, 123/18 i 84/19) i člana 2. Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrešenja direktora osnovne škole (’‘Službeni glasnik RS’’ broj: 49/18), Školski odbor JU Osnovne škole ‘’Dragan Vujanović’’ Svodna, Novi Grad r a s p i s u j e:

KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA ŠKOLE

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu – prečišćen tekst, (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 137. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18, 123/18 i 84/19).

1. Opšti uslovi:
1) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
2) da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,
3) da je stariji od 18 godina.

2.Posebni uslovi:
Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji
1) ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2) ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,
3) nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
4) Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom,

Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
1) Prijavu na konkurs,
2) Izvod iz matične knjige rođenih,
3) Uvjerenje o državljanstvu,
4) Diploma o stečenom stepenu stručne spreme,
5) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
6) Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje 5 godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz člana 137. stav 2. tačka 1 Zakona,
7) Preporuka ranijeg poslodavca, odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen
8) Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od šest mjeseci),
9) Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od šest mjeseci),
10) Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
11) Biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu,
12) Program rada direktora za period od 4 godine.
Kandidati koji ispunjavaju uslove iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju mogu ravnopravno konkurisati na mjesto direktora.
Uvjerenje iz stava 8. škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja posredstvom Zavoda za zapošljavanje RS.
Mandat direktora traje četiri godine i počinje teći od dana stupanja na dužnost.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola ‘’Dragan Vujanović’’ Svodna, Novi Grad, Svodna bb, 79229 Svodna, sa naznakom “Prijava na konkurs za izbor direktora škole”.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji u skladu sa zakonom. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa. Ukoliko ministar ne predloži za direktora ni jednog kandidata sa dostavljenog spiska, o tome obavještava školski odbor, koji donosi odluku o raspisivanju novog konkursa. U tom slučaju Vlada imenuje vršioca dužnosti direktora do završetka konkursne procedure za izbor direktora, a najduže do 90 dana.
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o rezultatima konkursa u roku od osam dana od dana prijema obavještenja.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare