Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 23.01.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor

- dana
Poslodavac:
Javna ustanova Osnovna škola Sveti Sava Ljubinje
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Ljubinje
Rok prijave:
23.01.2020.

O poslu

Opis radnog mjesta: JU OŠ ‘’Sveti Sava’’ Ljubinje

JAVNI KONKURS
za izbor direktora

I Predmet
Školski odbor raspisuje Javni konkurs za izbor direktora JU Osnovne škole ‘’Sveti Sava’’ Ljubinje.

II Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Direktor za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

III Mandat
Direktor škole se bira na period od 4 (četiri) godine. Mandat direktora počinje od dana stupanja na dužnost.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora , u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska dostavljenog od strane školskog odbora.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Za direktora škole može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Statutom škole i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole i to :

Opšti uslovi:
– da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
– da je stariji od 18 godina i
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

Posebni uslovi:
– da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
– da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diiplome iz tačke 1. ovog stava i
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
-Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
-Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
-Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
-Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (Škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost),
-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
-Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
-Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
– Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

Na mjesto direktora škole mogu konkurisati i lica iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17, 31/18 i 84/19)

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji ( ne stariji od šest mjeseci ).
Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave sa dokazima (dokumentima) se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:
JU Osnovna škola ‘’Sveti Sava’’ Ljubinje, Svetosavska 23, 88380 Ljubinje, sa naznakom: Javni konkurs za izbor direktora škole (NE OTVARATI)
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama ‘’Glas Srpske’‘.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa:
Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke.
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare