Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 23.01.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Asistent u grupi/odjeljenju

- dana
Poslodavac:
JU Srednjoškolski centar Hadžići
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Hadžići
Rok prijave:
23.01.2020.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 123. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 23/17), člana 154. Pravila JU Srednjoškolski centar Hadžići, članova 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-04-38-40501-2/19 od 25.12.2019. godine, Odluke Školskog odbora broj: 06-49-1-114/2020 od 13.01.2020. godine, raspisuje se:

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020. godini

Raspisuje se javni konkurs za prijem radnika u radni odnos :
a) Asistent u grupi/odjeljenju .... 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 30.06.2020. godine;

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za stručne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole, i to:
za poziciju a):
- završen najmanje VII stepen stručne spreme, sa stečenim zvanjem: profesor pedagogije
- završen II ciklus po bolonjskom sistemu studiranja, kao i završen III ciklus po bolonjskom sistemu studiranja odgovarajućeg usmjerenja i zvanja

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću obaveznu dokumentaciju:
a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs;
b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju;
c) izvod iz matične knjige rođenih;
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), od dana objavljivanja konkursa.
Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju predviđenu članom 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), i to:
a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/ nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BIH, obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169. - 170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu i validnu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Nakon konačnosti Odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne javne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci.

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 35/17).

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili preporučeno na adresu: JU Srednjoškolski centar Hadžići /Prijava za javni konkurs/, ul. 6. mart br. 19, Hadžići ili predati lično u Sekretarijat škole svaki radni dan od 08,00 do 16,00 sati.
Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati. Javni konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama ''Dnevni avaz'', dana 15.01.2020. godine i ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovome konkursu vraća se na lični zahtjev putem protokola Škole u roku od 15 (petnaest) dana od dana okončanja konkursne procedure.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare