Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 23.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni saradnik – sistem inžinjer za mreže

- dana do isteka
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
23.10.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta:
Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene
novine Kantona Sarajevo“ br. 31/16), a na zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona
Sarajevo , Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo
06-1233
Radno mjesto:

- Viši stručni saradnik – sistem inžinjer za mreže – 1(jedan) izvršilac


Opis poslova: instalira i održava LAV I WAN mreže; obezbjeđuje unutrašnju i vanjsku sigurnost
mreže; analizira potencijale unutrašnje i vanjske opasnosti i preventivno djeluje na njihovom
otklanjanju; učestvuje u razvoju sigurnosne politike u cilju zaštite informacionog sistema; pronalazi,
otklanja eventualne greške na mrežnoj opremi, pronalazi uzroke kvara i otklanja iste; planira i vodi
brigu o rezervnim dijelovima potrebnim za ispravno funkcionisanje računarske mreže; prati i
unapređuje sigurnosnu politiku informacionog sistema; vrši monitoring i analizu (hardvera i softvera)
mreža i predlaže mjere za unapređenje i nesmetan rad mreže; kreira dokumentaciju o radu,
testiranju i održavanju mrežne opreme; ažurira dokumentaciju o svim aspektima mreže; prati,
proučava, predlaže i primjenjuje propise iz oblasti zaštite mreža u informacionom sistemu, vodi
evidencije o pristupu mrežama; učestvuje u izradi i realizaciji programa stručnog osposobljavanja
službenika u oblasti informatike; razvija politike i procedure za pristup i korištenje routera i firewalla,
izrađuje i redono ažurira dokumentaciju o svim spojnim putevima u ministarstvu; po potrebi vrši
obuku korisnika za pristup udaljenim lokacijama preko spojnih puteva; komunicira i učestvuje u
rješavanju problema pri spajanju sa drugim državnim agencijama i telekom provajderima; razrađuje
planove za obuku korisnika; radi na tehničkoj realizaciji i učestvuje u izvođenju obuke korisnika; prati
naučna dostignuća i inovacije iz oblasti informatike i mrežnih tehnologija u cilju razvoja
informacionog sistema; vrši i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac i za svoj
rad je odgovoran neposrednom rukovodiocu.
U obavljanju poslova koji su u opisu radnog mjesta obavezan je da primjenjuje politiku kvaliteta
Kantona Sarajevo, te prati I primjenjuje sve usvojene procedure vezane za sistem upravljanja
kvaliteta prema zahtjevima standarda ISO 9001.

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu
Sarajevo:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe
u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni
i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete i to:
- Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova) ili
drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen elektrotehnički
fakultet ili fakultet tehničkih nauka – smjer informatika
- dvije godine radnog staža u struci

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja
(može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao
od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom
dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno
zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu
u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave,
u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
U skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 54/05 i
12/09) i Odlukom o listi radnih mjesta, odnosno dužnosti za lica koja su predmet sigurnosne provjere
u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, broj: I-01-205/17 od 10.10.2017. godine za
izabranog kandidata izvršiće se sigurnosne provjere prije stupanja u radni odnos, te u slučaju da se
utvrdi postojanje sigurnosnih smetnji, izabrani kandidat neće biti primljen u radni odnos.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL.
KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo “
Minimalna stručna sprema:
Fakultet
Poznavanje rada na računaru:
osnovno
Potrebno radno iskustvo:
dvije godine