Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 24.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik za upravno rješavanje u oblasti prostornog planiranja i urbanizma

- dana do isteka
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Vogošća
Rok prijave:
24.10.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta:
Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene
novine Kantona Sarajevo“ br. 31/16), a na zahtjev Općine Vogošća, Agencija za državnu službu
Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Vogošća
6-1230
Radna mjesta:

02. Stručni savjetnik za upravno rješavanje u oblasti prostornog planiranja i
urbanizma – 1 ( jedan ) izvršilac

Opis poslova: vodi prvostepeni upravni postupak po zahtjevima za izdavanje: urbanističkih
saglasnosti, odobrenja za građenje, odobrenja za izvođenje pripremnih radova, odobrenja za
uklanjanje građevine, odobrenja za upotrebu objekata, utvrđujućih rješenja, izmjena i produženja
rješenja; vodi uviđaje na licu mjesta po navedenim zahtjevima u slučajevima kada je to potrebno;
izrađuje nacrte prvostepenih rješenja i drugih akata; vrši izradu nacrta rješenja o visini i obavezi
uplate naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente, te rješenja o visini i obavezi
uplate naknada za izgradnju javnih skloništa; priprema pisane obavijesti za fizička i pravna lica,
državne institucije i druge subjekte o činjenicama i podacima kojim raspolaže Služba; organizuje
javni uvid i javnu raspravu o nacrtu prostorno-planske dokumentacije, te za iste priprema nacrte
odluka o pristupanju izradi, izmjeni ili dopuni i donošenju provedbene prostorno-planske
dokumentacije; sastavlja izvještaje, analize, informacije i druge akte, koji se odnose na poslove iz
nadležnosti Službe; učestvuje u izradi nacrta i prijedloga općinskih i drugih propisa iz nadležnosti
Službe; prima stranke i daje im stručna objašnjenja i upute, u skladu sa zakonskim propisima o
pitanjima iz nadležnosti Službe; vodi internu evidenciju upravnih predmeta i sastavlja periodične i
druge izvještaje o toku rješavanja i riješenosti upravnih predmeta i dostavlja ih rukovodiocu Službe;
obavlja unos i obradu podataka u bazu za instaliranu softversku aplikaciju; obavlja i druge poslove
po nalogu neposrednog rukovodioca iz djelokruga Službe.

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službu u Kantonu
Sarajevo:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe
u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni
i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete i to za:

Poziciju 02:
- VSS - VII stepen odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, završen pravni fakultet,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja stručne spreme,
- poznavanje rada na računaru.


Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici
Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja
(može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao
od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom
dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno
zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu
u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave,
u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL.
KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Vogošća
sa pozivom na broj 818/19”
Minimalna stručna sprema:
Fakultet
Poznavanje rada na računaru:
osnovno
Potrebno radno iskustvo:
tri godine