Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 24.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik za upravno rješavanje u oblasti boračko-invalidske i socijalne zaštite

- dana do isteka
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Vogošća
Rok prijave:
24.10.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta:
Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene
novine Kantona Sarajevo“ br. 31/16), a na zahtjev Općine Vogošća, Agencija za državnu službu
Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Vogošća
6-1230
Radna mjesta:


01. Stručni savjetnik za upravno rješavanje u oblasti boračko-invalidske i socijalne
zaštite – 1 ( jedan ) izvršilac

1. Opis poslova: vodi upravni postupak i donosi rješenja i zaključke po pitanjima boračko-invalidske
zaštite po federalnom propisu i to lična invalidnina, ortopedski dodatak i dodatak za njegu i pomoć
drugog lica, porodična i uvećana porodična invalidnina, priprema postupak i prijedlog za izradu
rješenja za mjesečnu novčanu naknadu dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova porodice
poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja; vodi upravni postupak i rješava
najsloženije upravne stvari u oblasti: dječijeg doplatka, novčanih naknada porodiljama iz radnog
odnosa, novčanih pomoći porodiljama koje nisu u radnom odnosu, subvencija troškova boravka
djece u predškolskim ustanovama, jednokratnih pomoći za opremu novorođenčeta, pomoć u
prehrani djeteta, raseljenih lica i izbjeglica; vodi upravni postupak za regulisanje prava na
zdravstvenu zaštitu iz nadležnosti Službe; vrši reviziju korisnika prava na porodičnu invalidninu,
rokom vezana rješenja zbog školovanja te donošenje novih rješenja po službenoj dužnosti; prati
postupak revizije korisnika prava po Zakonu o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz
oblasti boračko-invalidske zaštite i socijalne zaštite; po kantonalnom propisu izrada rješenja i
zaključaka za oslobađanje plaćanja naknade za pogodnost rentu u postupku izgradnje objekata i
legalizacije postojećih objekata, besplatne vožnje u javnom gradskom saobraćaju na kantonu,
naknade troškova dženaze – sahrane i prava na mjesečna novčana primanja dobitnika ratnih
priznanja i odlikovanja i članova porodice poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnih priznanja i
odlikovanja i ratnih vojnih invalida kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć drugog lica;
održava saradnju sa nadležnim ustanovama u vezi izvršavanja zakona i drugih propisa iz ove oblasti;
prati i proučava zakone i druge propise iz svoje nadležnosti; vrši svakodnevne konsultacije sa
pomoćnikom načelnika u vezi rješavanja pitanja iz svoje nadležnosti; obavlja unosi obradu podataka
u bazu za instaliranu softversku aplikaciju; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog
rukovodioca iz djelokruga Službe.

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službu u Kantonu
Sarajevo:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe
u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni
i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete i to za:

Poziciju 01:
- VSS – VII stepen odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, završen pravni fakultet,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja stručne spreme,
- poznavanja rada na računaru.


Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici
Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja
(može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao
od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom
dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno
zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu
u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave,
u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL.
KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Vogošća
sa pozivom na broj 818/19”
Minimalna stručna sprema:
Fakultet
Poznavanje rada na računaru:
osnovno
Potrebno radno iskustvo:
tri godine