Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 08.03.2024. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Stručni savjetnik za poslove energetske efikasnosti i realizaciju projekata– Služba za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i komunalne poslove – Odsjek za zaštitu okoline i komunalne poslove

Oglas je istekao
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Konjic
Rok prijave:
08.03.2024.

O poslu

Opis radnog mjesta:
Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15
i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16) a u vezi
člana 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u
Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, br: 1/12 i 1/14) i člana 5.
Pravilnika o pravilima i postupku provedbe javnog konkursa i postavljenja državnih
službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije BiH”, broj 13/19), a na zahtjev Grada Konjic, Agencija za državnu službu
Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Konjic

Radna mjesta:
01.Stručni savjetnik za poslove energetske efikasnosti i realizaciju projekata–
Služba za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i komunalne poslove
– Odsjek za zaštitu okoline i komunalne poslove - 1 (jedan) izvršilac
02.Šef Odsjeka za vatrogastvo – Starješina (komandir) profesionalne vatrogasne
jedinice - Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo–Odsjek za vatrogastvo - 1
(jedan) izvršilac
03.Stručni savjetnik za internu reviziju – Ured za internu reviziju – 1 (jedan)
izvršilac
01. Opis poslova: predlaže i izrađuje planove, programe i investicione projekte iz oblasti
infrastrukturnih poslova; priprema i planira razvojne projekte iz infrastrukturnih poslova, te
učestvuje u određivanju prioriteta; učestvuje u izradi i provođenju programa poboljšanja
energetske efikasnosti; vrši uviđaje na terenu i druge poslove neophodne za prikupljanje
dokumentacije i podataka neophodnih za planiranje i realizaciju utvrđenih planova rada;
samostalno izrađuje predmjere i predračune vrijednosti građevinskih radova na sanaciji i
rekonstrukciji objekata, vrši procjenu stepena oštećenja snimljenih objekata te učestvuje u
određivanju prioriteta sanacije; prikuplja, obrađuje i objedinjuje, te prezentuje podatke iz
oblasti energetske efikasnosti Grada; vrši sve neophodne poslove na pripremi realizacije
poslova iz oblasti energetske efikasnosti, organizira i vrši kontrolu nad realizacijom
planiranih poslova; izrađuje i objedinjava izvještaje o realizaciji planiranih projekata, vrši
evaluaciju istih i predlaže mjere za unapređenje stanja u ovoj oblasti; učestvuje u planiranju
budžetskih sredstava potrebnih za realizaciju projekata u ovoj oblasti; vrši nadzor i kontrolu
ugovorenih radova i realizaciju istih na terenu, komunicira sa nadzorom, izvođačem radova
i ostalim zainteresiranim stranama, te sastavlja izvještaje o istom i eventualno predlaže
mjere; učestvuje u izradi nacrta i prijedloga gradskih i drugih propisa iz nadležnosti Odsjeka
sa aspekta njihove usklađenosti sa pozitivnim propisima kojima je regulisana ova oblast;
vrši izradu pojedinačnih analiza o stanju, problemima i mogućnostima obnove i razvoja i
predlaže mjere za njihovo unapređenje; učestvuje u izradi nacrta godišnjeg programa rada
i izradi mjesečnog i godišnjeg izvještaja o radu Odsjeka i Službe; vodi mjesečne i godišnje
izvještaje o svom radu, a prema utvrđenom planu koji odredi pomoćnik općinskog
načelnika i iste dostavlja šefu Odsjeka; učestvuje u svim oblicima stručnog obrazovanja i
usavršavanja, koji se odnose na poslove koje obavlja; obavlja i druge stručne poslove koje
mu odredi pomoćnik općinskog načelnika i šef Odsjeka.

02. Opis poslova: organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti odsjeka; raspoređuje
poslove na službenike i namještenike, daje im bliže upute o načinu vršenja tih poslova;
osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti odsjeka;
redovno /svakodnevno/ pismeno ili usmeno informiše pomoćnika gradonačelnika koji
rukovodi službom u čijem se sastavu nalazi odsjek; upoznaje o stanju i problemima u
vršenju poslova i predlaže pomoćniku gradonačelnika preduzimanje određenih mjera radi
rješavanja postojećih problema; postupa po svim nalozima i zahtjevima pomoćnika
gradonačelnika koji se odnose na vršenje svih poslova iz nadležnosti odsjeka kojim
rukovodi; neposredno kontroliše rad u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici i vatrogasnom
servisu; organizuje i vodi stručne sastanke u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici; podnosi
izvještaje rukovodiocu Službe o stanju u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici i vatrogasnom
servisu; predlaže mjesečni operativni plan i program rada profesionalne vatrogasne
jedinice i vatrogasnog servisa; redovno analizira izvršenje mjesečnog plana i programa
rada i podnosi izvještaj rukovodiocu Službe; kontroliše i organizuje vođenje operativne,
radne i druge evidencije u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici i vatrogasnom servisu;
provodi mjere zaštite na radu u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici i vatrogasnom servisu;
organizuje sigurnost objekata i matrijalno-tehničkih sredstava; izrađuje ličnu i materijalnu
formaciju profesionalne vatrogasne jedinice i osigurava nabavku materijalno-tehničkih i
drugih sredstava i opreme predviđenih za rad profesionalne vatrogasne jedinice; vrši
nadzor nad blagovremenim, zakonitim i urednim izvršenjem poslova u profesionalnoj
vatrogasnoj jedinici; koordinira rad sa dobrovoljnim vatrogasnim društvom Grada; vrši
obilazak objekata od posebnog značaja, kao i drugih objekata na području djelovanja
profesionalne vatrogasne jedinice u cilju sagledavanja stanja zaštite od požara u tim
objektima; rukovodi profesionalnom vatrogasnom jedinicom na intervencijama gašenja
požara i intervencijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća; organizuje evakuaciju ugroženih ljudi i imovine od požara i prirodnih i drugih
nesreća; provodi operativnu gotovost i spremnost profesionalne vatrogasne jedinice i
isprvanost sprava i opreme; kontroliše disciplinu i urednost pripadnika profesionalne
vatrogasne jedinice; sarađuje i pruža pomoć organima sigurnosti; prati provođenje
stručnog osposobljavnja, uvježbavanja i kondiciranja pripadnika profesionalne vatrogasne
jedinice radi održavanja njihove spremnosti za vršenje operativnih poslova gašenja požara
i spašavanja ljudi i materijalnih dobara; vrši analizu intervencija profesionalne vatrogasne
jedinice i o tome sačinjava izvještaj koji podnosi rukovodiocu Službe; izdaje naredbe i
upustva za rad u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici; organizuje i prati održavanje čistoće i
urednosti objekta i izvan objekta profesionalne vatrogasne jedinice; u cilju što efikasnijeg
rada profesionalne vatrogasne jedinice i uspješnosti intervencija gašenja požara i zaštite i
spašavanja, svjesno, odgovorno i u skladu sa Zakonom, etičkim načelima i pravilima
službe donosi odluke; prati i primjenjuje zakone i druge propise iz svoje oblasti; vrši i druge
poslove po nalogu Gradonačelnika i rukovodioca Službe i za svoj rad neposredno
odgovara rukovodiocu Službe odnosno Gradonačelniku.
03. Opis poslova: obavlja poslove koji se odnose na implementaciju programa revizije za
vrijeme obavljanja aktivnosti revizije; informiše rukovodioca revidirane organizacije o
početku revizije uz prezentaciju pisane ovlasti; proučava dokumentaciju i uslove značajne
za formulisanje objektivnog mišljenja; obrazlaže nalaze objektivno i istinito u pismenoj
formi uz priložene dokaze; informiše rukovodioca jedinice za internu reviziju ako se za
vrijeme obavljanja revizije pojavi sumnja na nepravilnost i/ili prevara; sačinjava nacrt
revizorskog izvještaja i razmatra ga s upravom u revidiranoj organizaciji; uključuje u završni
revizorski izvještaj sva mišljenja uprave revidirane organizacije; dostavlja nacrt i konačni
revizorski izvještaj rukovodiocu jedinice interne revizije; u slučaju sukoba interesa vezano
za reviziju odmah informiše rukovodioca jedinice interne revizije; vraća sve orginalne

dokumente nakon završene revizije; čuva svaku državnu, profesionalnu ili poslovnu tajnu
koju je saznao tokom interne revizije; čuva sve radne zabilješke nastale u vrijeme
obavljanja interne revizije; obavlja i druge aktivnosti u skladu sa propisima koji regulišu
oblasti interne revizije; obavlja i druge poslove koje mu odredi rukovodilac.
Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 25. Zakona o državnoj službu u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se
uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslov za njihovo
obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba
nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou
vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uslove, i to za:
Poziciju 01.
- VII stepen stručne spreme ili I ciklus Bolonjskog sistema studija sa 240 ECTS
bodova, II i III ciklus Bolonjskog sistema studija – građevinski ili elektrotehnički
fakultet
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru
Poziciju 02.
- VSS-VII stepen stručne spreme ili I ciklus Bolonjskog sistema studija sa 240 ECTS
bodova, II i III ciklus Bolonjskog sistema studija – Fakultet političkih nauka-smjer
odbrana i sigurnost, mašinski fakultet, Fakultet zaštite na radu i PPZ
- položen vozački ispit za vozača „B1“, „B“, „C1“, „C“ i „BE“ kategorije
- položen ispit za rukovodioca akcije gašenja
- najmanje 4 (četiri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru
Poziciju 03.
- VSS-VII stepen stručne spreme ili I ciklus Bolonjskog sistema studija sa 240 ECTS
bodova, II i III ciklus Bolonjskog sistema studija – pravni ili ekonomski fakultet
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- certifikat internog revizora za javni sektor u Federaciji BiH, izdat od strane
Federalnog ministarstva finansija (kandidati su dužni u prijavnom obrascu u
rubrici „Ispit profesionalne nadogradnje“, u dijelu koji se odnosi na „Posebne
ispite tražene javnim konkursom“, navesti broj i datum certifikata)
- poznavanje rada na računaru
- poznavanje engleskog jezika (u skladu sa odredbama Pravilnika o dokumentaciji
kojom se dokazuje poznavanje ili znanje ili aktivno znanje stranog jezika u

postupcima provođenja konkursa u organima državne službe u FBiH (“Službene
novine FBiH”; br. 51/16 i 59/16)
- da nije u sukobu interesa u smislu odredbi člana 12. Zakona o internoj reviziji u
javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBIH, broj 47/08
i 101/16)
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u

prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Hercegovačko-
neretvanskom kantonu, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici

Agencije za državnu službu Federacije BiH https://ekonkurs.adsfbih.gov.ba/
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na
propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Službe za
postavljenja u organima državne službe u Hercegovačko-neretvanskom kantonu,
Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu
Federacije BiH https://ekonkurs.adsfbih.gov.ba/
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, https://ekonkurs.adsfbih.gov.ba/
Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od daljnje procedure javnog konkursa.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa.
Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog
organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na
fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.
Agencija može u svakoj fazi procedure javnog konkursa zatražiti od kandidata na uvid
originale priloženih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uslova
javnog konkursa. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru
izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz konkursne
procedure.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti
i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom
njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH“ neovisno od toga kada su dokazi
zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biti će isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Služba za postavljenja u organima državne službe u Hercegovačko-neretvanskom

kantonu, ul. Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar

sa naznakom:

„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Konjic,

sa pozivom na broj: 15-30-8-1/24“

DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

O zaposleniku