Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 14.08.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Stručni savjetnik za geodetske poslove i katastar nekretnina

Oglas je istekao
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Doboj Jug
Rok prijave:
14.08.2023.

O poslu

Opis radnog mjesta:
Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 - Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16), člana 1. Zakona o
preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe
Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Općine Doboj Jug, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Doboj Jug

Radno mjesto:
− Stručni savjetnik za geodetske poslove i katastar nekretnina u Službi za urbanizam, katastar i geodetske poslove - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: vrši poslove vještačenja i davanje stručnog nalaza sa mišljenjem u pogledu utvrđivanja oblika i površina građevinske parcele, utvrđujući sporne međe za potrebe upravnog postupka; vrši geodetsko snimanje parcela i objekata i određivanje visina
tehničkim i detaljnim nivelmanom; vrši vještačenje u sudskim predmetima ako je određen za sudskog vještaka; vrši iskolčenja objekata i zemljišta (uslovno cijepanje) i prenos projekta na teren; utvrđuje ljestvicu katastarskog prihoda; organizuje i učestvuje u
aktivnostima ustrojavanja katastra i digitalnog geodetskog plana; vrši kontrolu i prijem radova spoljnih saradnika; aktivno učestvuje u izradi odluka, analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih materijala iz nadležnosti Službe; učestvuje u rješavanju tehnički
najsloženijih slučajeva; vrši kontrolu primjene odluke o naknadama; učestvuje u radu komisija, sudova i drugih organa kao vještak - geometar; izrađuje jednostavnije programe za automatsku obradu podataka; vrši mjerenje i računanje geodetske mreže za manje lokalitete; vrši parcelaciju i računanje površina iz koordinata i na detaljnim listovima polarnom metodom i mjera sa plana; vrši obračun katastarskog prihoda za svaku katastarsku česticu radi razreza poreza od poljoprivredne djelatnosti; provodi promjene u katastarskim planovima, te promjene u spisku parcela i računanju površina; vrši parcelaciju na katastarskim i zemljišno-knjižnim planovima i usaglašava podatke sa zemljišno-knjižnim
stanjem; izrađuje prijavne listove za zemljišno - knjižni ured i katastar nekretnina; vrši mjerenje geodetske mreže na terenu, radi plan računanja i računa geodetsku mrežu; vrši registraciju i numeraciju novoodređenih tačaka; izrađuje i dopunjuje skice geodetske mreže; obavlja poslove iz primjenjene geodezije; nanosi na detaljne planove prikupljenog
materijala na terenu, vrši parcelaciju na zemljištu, te računanje površina iz originalnih mjera na katastarskim planovima; radi na održavanju digitalnih geodetskih planova; vrši periodično arhiviranje i zaštitu podataka geodetskog digitalnog plana; član Komisije za
identifikaciju parcela prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti i odobrenja za izgradnju objekta; izrada skica lokacija na osnovu koje se izdaje urbanistička saglasnost i odobrenje za izgradnju, iskolčavanje objekata; utvrđuje obuhvate regulacionih planova; svi ostali poslovi vezani za rad urbanista na terenu; vrši i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.


Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.


Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to:
− VSS, geodetski fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova - geodetskog smjera,
− najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
− poznavanje rada na računaru.


Prijavljivanje - potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Službe za postavljenja u organima državne službe u Zeničko-dobojskom kantonu ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom
Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Zeničko-dobojskom kantonu ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba).


NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.

Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na
fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.
Agencija može u svakoj fazi konkursne procedure zatražiti od kandidata na uvid originale priloženih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta javnog konkursa. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz konkursne procedure.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.


Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Služba za postavljenja u organima državne službe u Zeničko-dobojskom kantonu Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Doboj Jug, sa pozivom na broj: 09-30-8-83/23“

DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

O zaposleniku