Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 02.12.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Stručni saradnik za preuzimanje i upravljanje oduzetom imovinom

Oglas je istekao
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
02.12.2023.

O poslu

Opis radnog mjesta:
Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17- Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom


Radna mjesta:

01. Stručni savjetnik za preuzimanje i upravljanje privrednim društvima u Sektoru za preuzimanje i upravljanje oduzetom imovinom - Odsjek za upravljanje privrednim društvima – 1 (jedan) izvršilac

02. Stručni saradnik za preuzimanje i upravljanje oduzetom imovinom u Sektoru za preuzimanje i upravljanje oduzetom imovinom- Odsjek za upravljanje nekretninama, pokretninama i ostalom imovinom – 1 (jedan) izvršilac01.Opis poslova: provodi postupak preuzimanja i ulaska u posjed oduzetih privrednih društava; ostvaruje direktnu komunikaciju i saradnju sa nadležnim institucijama u cilju preuzimanja oduzetih privrednih društava; sačinjava zapisnik o provedenom postupku preuzimanja; obavještava sud o izvršenom postupku preuzimanja; pokreće administrativne postupke kod nadležnih organa u svrhu provedbe sudske odluke o oduzimanju imovine; poduzima potrebne radnje vezano za poslove koji se odnose na upravljanje dionicama, vrijednosnim papirima, udjelima u fondovima, udjelima ili poslovnim udjelima koji su povjereni Agenciji na upravljanje; učestvuje u postupku imenovanja/razrješenja lica ovlaštenog za zastupanje u privrednim društvima kojima upravlja Agencija; prati i prikuplja podatke o poslovanju privrednog društva; učestvuje u postupcima prodaje javnim nadmetanjem u skladu sa Zakonom; inicira vršenje procjene vrijednosti oduzetih privrednih društava; o izvršenoj stručnoj procjeni oduzete imovine obavještava sud i tužilaštvo koji su učestvovali u postupku oduzimanja imovine; učestvuje u postupku vršenja analize knjigovodstvenog stanja, finansijskih, komercijalnih i računovodstvenih izvještaja; održava redovne sastanke sa imenovanim licima za zastupanje u svrhu efikasnog poslovanja, te o navedenom blagovremeno informiše neposredno nadređenog; vrši redovan obilazak privrednih društava u svrhu praćenja poslovanja istih; učestvuje u razmatranju izvještaja o radu privrednih društava; obavještava neposredno nadređene o svim bitnim promjenama i pojedinostima imovine kojom se upravlja od strane Agencije; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.578, 50 KM

02.Opis poslova: obavlja poslove priprema materijala i informacija u vezi postupaka preuzimanja oduzete imovine; priprema i vodi ažurnu dokumentaciju i fotodokumentaciju iz postupka preuzimanja oduzete imovine; izrađuje analitičke i druge materijale u okviru propisane metodologije (tipski izvještaji, redovne ili periodične informacije i sl.) u vezi postupka preuzimanja oduzete imovine; prikuplja potrebne podatke i informacije o oduzetoj imovini kojom upravlja Agencija; vrši redovne obilaske oduzete imovine u svrhu sagledavanja fizičkog stanja iste; obavlja i druge poslove u vezi preuzimanja i upravljanja oduzetom imovinom, a koje odredi neposredni rukovodilac.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.424.50 KM

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine;

- da je stariji od 18 godina;

-da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federacij i Bosne i Hercegovine;

-da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

-da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

-da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to:

Za poziciju 01.

- VSS , VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje s 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke ili ekonomski fakultet ili drugi fakultet društvenog smjera

- 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02.

- VSS , VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke, fakultet kriminalističkih nauka ili ekonomski fakultet,

- 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

- poznavanje rada na računaruPrijavljivanje - potrebni dokumenti:

1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Službi Agencije ili Odsjeka za postavljenja za federalne organe državne službe u Sarajevu, ul.Branilaca Sarajeva br. 15. ili na web stranici Agencije: https://ekonkurs.adsfbih.gov.ba

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Službi Agencije ili Odsjeka za postavljenja za federalne organe državne službe u Sarajevu ul. Branilaca Sarajeva br. 15.. ili na web stranici Agencije: https://ekonkurs.adsfbih.gov.ba).

3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (pozicija 02. ), a koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),

b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,

c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, https://ekonkurs.adsfbih.gov.ba.

Imena kandidata se ne objavljuju. Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.

Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.

Agencija može u svakoj fazi konkursne procedure zatražiti od kandidata na uvid originale priloženih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta javnog konkursa. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz konkursne procedure.

Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH“ , neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje za provedbu i praćenje primjene zakona o državnoj službi
Odsjek za postavljenja za federalne organe državne službe
ul. Alipašina br. 6.,
71000 Sarajevo
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom
(sa pozivom na broj: 06-30-8-1088/23) ”

O zaposleniku