Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 23.09.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Stručni saradnik za poduzetništvo i vodoprivredu

Oglas je istekao
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Travnik
Rok prijave:
23.09.2023.

O poslu

Opis radnog mjesta:
Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 - Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna”, broj: 7/11) i
člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Općine Travnik, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Travnik


Radna mjesta:
01. Stručni saradnik za vanprivredu - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za poduzetništvo i vodoprivredu - 1 (jedan) izvršilac


01. Opis poslova: prati, proučava i izvršava propise iz oblasti vanprivrede, socijalne zaštite, zdravstva, predškolskog i osnovnog obrazovanja, kulture, nevladinih
organizacija, a u okviru djelokruga Općine; prati i proučava stanje i pojave u oblasti vanprivrede i na osnovu prikupljenih podataka ili podataka koje dostavljaju drugi organi ili pravne osobe, te predlaže mjere za rješavanje utvrđenih problema u okviru
djelokruga Općine; učestvuje u izradi elaborata, studija, projekata, planova i procjena u oblasti vanprivrede; učestvuje u pripremi kulturnih manifestacija povodom značajnih datuma i koordinira aktivnosti u vezi s tim; pruža stručnu pomoć i koordinira rad sa nevladinim organizacijama; provodi aktivnosti na implemenaciji Sporazuma između
nevladinog sektora, općinskog načelnika i Općinskog vijeća; provodi sve aktivnosti oko upisa učenika u I razred osnovne škole; vrši organizaciju prijevoza učenika osnovnih škola u koordinaciji sa nadležnim ministarstvom; provodi aktivnosti na pripremi i
odabiru korisnika stipendija iz općinskog budžeta; koordinira rad sa resornim ministarstvima; prati realizaciju strateških dokumenata Općine; izrađuje naloge za plaćanje iz oblasti vanprivrede; priprema odgovore na vijećnička pitanja; redovno vrši
komunikaciju sa javnim ustanovama; vrši unos i obradu podataka u Jedinstveni registar za Općinu Travnik; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika.
02. Opis poslova: vođenje upravnog postupka i rješavanje najsloženijih upravnih stvari u I. stepenu (poseban ispitni postupak); izrada i donošenje drugih akata koja se odnose na rješavanje u oblasti poduzetništva (obrta) i vodoprivrede; izrada i donošenje pojedinačnih akata predviđenih zakonom i drugim propisima; pružanje pravne pomoći građanima, davanjem stručnih objašnjenja i vršenje drugih poslova pravne pomoći u skladu sa Zakonom; izrada, prednacrta, nacrta i prijedloga podzakonskih akata; izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih analitičkih materijala na osnovu odgovarajućih podataka; izrada analitičkih informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije (tipski izvještaji, redovne i periodične informacije); provođenje politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata i s tim u vezi utvrđivanje
stanja odgovarajuće oblasti i posljedica koje mogu nastati u oblasti poduzetništva (obrta) i vodoprivrede; uspostavljanje, izrada, vođenje i održavanje registra i evidencija u oblasti poduzetništva (obrta) i vodoprivrede; vršenje svih poslova u vezi obavljanja
poduzetničke i vodoprivredne djelatnosti koje su u nadležnosti lokalne uprave, a koji su definisani važećim propisom; prati i koordinira pravna pitanja sa javnim ustanovama kojima je osnivač Općina Travnik; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika.

Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to:
Radno mjesto 01.
− VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, pravne ili ekonomske struke, fakultet političkih nauka, filozofski fakultet ili fakultet tehničke struke,
− najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
− poznavanje rada na računaru,


Radno mjesto 02.
− VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, pravne struke,
− najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
− poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje - potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Zeničkodobojskom kantonu ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Službe za
postavljenja u organima državne službe u Zeničko-dobojskom kantonu ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
− fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom
SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
− dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog
ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
− dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.


NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena
kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se
na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.
Agencija može u svakoj fazi konkursne procedure zatražiti od kandidata na uvid originale priloženih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta javnog konkursa. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz konkursne procedure.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su
dokazi dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Služba za postavljenja u organima državne službe u
Zeničko-dobojskom kantonu
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Travnik, sa pozivom na broj: 09-30-8-94/23“


DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

O zaposleniku