Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 03.02.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik – arhivist za obradu arhivske građe nekonvencionalnih nosioca informacija

- dana do isteka
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Zenica
Rok prijave:
03.02.2023.

O poslu

Opis radnog mjesta:
Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 - Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-13/16),
člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna”,
broj: 7/11) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Kantonalnog arhiva Travnik, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kantonalnom arhivu Travnik


Radno mjesto:
- Stručni saradnik – arhivist za obradu arhivske građe nekonvencionalnih nosioca informacija u Odjeljenju za poslove smještaja, zaštite, obrade i korištenja arhivske građe - 1 (jedan) izvršilac


Opis poslova: vrši istraživanja arhivskih fondova koji sadrže dokumentaciju pohranjenu na nekonvencionalnim nosiocima informacija; obrađuje nekonvencionalne nosioce
informacija, evidentira ih i vrši fizičku zaštitu njihovih oblika; učestvuje u obradi arhivskih
fondova koji imaju arhivsku građu pohranjenu na nekonvencionalnim nosiocima informacija; vrši formiranje tematskih zbirki od arhivske građe pohranjene na
nekonvencionalnim nosiocima informacija; vrši zaštitu zapisa na nekonvencionalnim i konvencionalnim nosiocima informacija na način njihovog konvertiranja, digitalizacije i sličnih radnji; predlaže način i vrši zaštitno snimanje originalnih dokumenata u svrhu
izmještanja iz arhivskih prostorija iz razloga ekspertize, izlaganja, provođenja mjera zaštite, iznošenja u inozemstvo i slično; vodi evidenciju o polugodišnjem, godišnjem i višegodišnjem broju obrađenih arhivskih fondova nekonvencionalnih nosioca informacija,
konvertiranja zapisa, digitalizacije arhivske građe i drugih analiza statistističkih podataka koje se odnose na obradu, zaštitu i čuvanje arhivske građe na nekonvencionalnim nosiocima informacija ili pretvaranja konvencionalnih zapisa u nekonvencionalne;
izrađuje informativna sredstva za arhivske fondove i zbirke nekonvencionalnih nosioca informacija; vrši i druge poslove koje mu povjeri direktor i pomoćnik direktora.


Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.


Pored općih uvjeta navedenih u Javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete, i to:
- VII stepen stručne spreme – filozofski fakultet odsjek historija, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa
najmanje 180 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, filozofske struke odsjek historije ili društvene nauke struke upravljanja
multimedijima,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno diplome visokog obrazovanja,
- položen stručni arhivistički ispit i stečeno zvanje arhivist (kandidati su dužni u rubrici „Ispit profesionalne nadogradnje/usavršavanja“ u dijelu koji se odnosi na „Posebne ispite tražene javnim konkursom“, da navedu broj i datum uvjerenja o položenom
stručnom arhivističkom ispitu).


Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Zeničko-dobojskom kantonu ili
na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom
Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Zeničko-dobojskom kantonu ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ
nakon 06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog
ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.


NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.


Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise
ovlaštenih lica.
Agencija može u svakoj fazi konkursne procedure zatražiti od kandidata na uvid originale priloženih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta javnog konkursa. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru
izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz konkursne procedure.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su
dokazi dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.


Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Služba za postavljenja u organima državne službe u Zeničko-dobojskom kantonu
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kantonalnom arhivu Travnik, sa pozivom na broj: 09-30-8-155/22“


D I R E K T O R
Refik Begić, magistar uprave

O zaposleniku