Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 09.03.2024. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Šef odsjeka za računovodstvo

Oglas je istekao
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
09.03.2024.

O poslu

Opis radnog mjesta:
Na osnovu člana 33., a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu
Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 31/16 i 45/19), na zahtjev
Kantonalnog suda u Sarajevu, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i
Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS

za popunu radnog mjesta državnog službenika u

Kantonalnom sudu u Sarajevu

Radno mjesto:
- Šef odsjeka za računovodstvo-1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: Rukovodi Odsjekom i organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti
Odsjeka; raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje im upute o načinu
vršenja poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz
nadležnosti Odsjeka kojim rukovodi; redovno upoznaje rukovodioca Sektora o stanju
vršenja poslova iz nadležnosti Odsjeka, problemima koji postoje u vršenju tih poslova
i predlaže mjere za njihovo rješavanje; rukovodi i nadzire rad računovodstva i odgovara
da se poslovi obavljaju blagovremeno, uredno, pravilno i zakonito, priprema prijedlog
finansijskog plana, prati mjesečne potrebe finansijskih sredstava i o tome upoznaje
predsjednika Suda, odgovara za plansko usmjeravanje i trošenje finansijskih
sredstava, obavlja kontiranje cijele budžetske i knjiženje cijele finansijske
dokumentacije; prati propise i sa istim blagovremeno upoznaje državne službenike i
namještenike Odsjeka; izrađuje periodični obračun i završni račun; dostavlja pismene
izvještaje i informacije predsjedniku Suda; priprema i analizira podatke i dokumente
potrebne za izradu budžeta Suda; učestvuje u izradi nacrta budžeta Suda sa
predsjednikom Suda i drugim ovlaštenim državnim službenicima te nakon toga vrši
izradu nacrta budžeta Suda; obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Odsjeka kao i
druge stručne poslove koji po prirodi poslova spadaju u djelokrug Odsjeka, po nalogu
rukovodioca osnovne organizacione jedinice i predsjednika Suda.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.732,50 KM
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službi u
Kantonu Sarajevo:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se
uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo
obavljanje u organima državne službe u Kantonu Sarajevo;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti
u Bosni i Hercegovini;

6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete i to:
- Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili
drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, Ekonomski fakultet;
- Najmanje četiri godine radnog staža u struci.
Napomena: Poželjno je da kandidati imaju položen ispit za certificiranog računovođu.
Prijavljivanje- potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog
prijavnog obrazca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti
u prostorijama Agencije ulica Branilaca Sarajeva 15, Sarajevo ili na web stranici
Agencije https://ekonkurs.adsfbih.gov.ba);
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu
na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke
stručne spreme u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije)
na propisanom obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Agencije ul.
Branilaca Sarajeva 15, Sarajevo ili na web stranici Agencije
https://ekonkurs.adsfbih.gov.ba).
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati
će biti obavješteni putem web stranice Agencije, https://ekonkurs.adsfbih.gov.ba).
Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će
se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Agencija objavljuje rezultate stručnog ispita na oglasnoj ploči Agencije i usmeno
obavještava kandidate o rezultatima koje su postigli, istog dana, nakon završenog
stručnog ispita. Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit, dužni su u roku od pet
dana nakon usmenog saopštavanja o rezultatima ispita, dostaviti dokaze o
ispunjavanju posebnih uslova, navedenih u tekstu javnog konkursa.
Ovjerena fcc. diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog
organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se
na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih
lica.
Agencija može u svakoj fazi konkursne procedure zatražiti od kandidata na uvid
originale priloženih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja
uvjeta javnog konkursa. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za
provjeru izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz
konkursne procedure.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat,

koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je
dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH“ neovisno od toga kada su
dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH“ putem pošte, preporučeno na
adresu:

Agencija za državnu službu FBIH

Služba za postavljenje u organima državne službe u Kantonu Sarajevo,

ul. Alipašina broj 6,
71000 Sarajevo
sa naznakom:

„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kantonalnom

sudu u Sarajevu, broj: 07-30-8-222/24”

DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

O zaposleniku