Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 23.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Šef Odsjeka za investicije i podršku biznisu u Službi za razvoj, poduzetništvo i resurse

- dana do isteka

O poslu

Opis radnog mjesta:
Na osnovu člana 34. i člana 88. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04,
54/04, 67/05, 8/06, 4/12), na zahtjev Općine Sanski Most, Agencija za državnu službu Federacije
Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Sanski Most
3/ 780
Radno mjesto:


-Šef Odsjeka za investicije i podršku biznisu u Službi za razvoj, poduzetništvo i
resurse – 1 (jedan) izvršilac


Opis poslova: šef Odsjeka je državni službenik sa ovlaštenjima da: rukovodi Odsjekom i u tom
pogledu organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Odsjeka; raspoređuje poslove na državne
službenike i namještenike i daje im upute o načinu vršenja poslova; osigurava blagovremeno,
zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Odsjeka kojim rukovodi; redovno usmeno ili
pismeno upoznaje pomoćnika općinskog načelnika o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz
nadležnosti odsjeka i predlaže mjere za njihovo rješavanje; postupa po nalozima pomoćnika
općinskog načelnika; vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Odsjeka kojim rukovodi; odgovoran je
za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni, na način što ta
sredstva mogu koristiti isključivo za namjene za koje su dodijeljena i svojim vlastitim odlukama ne
mogu mijenjati predviđene namjene, bez saglasnosti općinskog načelnika, odnosno nadležnog
organa; za svoj rad i upravljanje odgovara pomoćniku općinskog načelnika u čijem sastavu se
nalazi Odsjek kojim rukovodi; Pored naprijed navedenih ovlaštenja koja su utvrđena članom 135.
Pravilnika, obavlja sljedeće poslove: izrađuje prijedloge normativnih akata iz djelokruga rada
Odsjeka; izrađuje godišnje, polugodišnje i po potrebi i mjesečne planove i izvještaje o radu
Odsjeka; vodi brigu o radnoj disciplini i evidenciju o prisutnosti na radnom mjestu; sarađuje sa
pomoćnikom Službe u ocjenjivanju rada državnih službenika i namještenika organa uprave kojima
rukovodi, te poduzima propisane radnje zbog povrede službene dužnosti; priprema odgovore na
vijećnička pitanja iz djelokruga rada Odsjeka; prisustvuje sjednicama Općinskog vijeća i radnih
tijela kada se razmatraju materijali iz djelokruga rada Odsjeka; učesvuje u procesima strateškog
planiranja; učestvuje u uzradi plana implementacije Strategije, priprema godišnji plan rada službe
koji sadrži redovne poslove i prioritetne projekte iz Plana impelmentacije, uključujući i specifične
projekte koji se u funkciji razvoja implementiraju na području Općine; stara se da se blagovremeno
i u skladu sa procedurama pripremaju projekti iz nadležnosti službe sa odgovorajućom, tehničkom i
drugom potrebnom dokumentacijom; osigurava pripremu akcionih planova za projekte dodijeljene
na implementaciju, praćenje realizacije prema tehničkoj dokumentaciji i prema projektnim
indikatorima; komunicira sa potencijalnim i postojećim investitorima u svrhu pokretanja novih i
unapređenja postojećih investicija; osigurava podršku institucionalnoj saradnji sa dijasporom;
kreira kanale komunikacije i servisa za dijasporu; sarađuje sa udruženjima dijaspore i umrežavanje
dijaspore; obezbjeđuje pravilnu primjenu propisa o slobodi pristupa informacijama; odgovara za
zakonito, blagovremeno, potpuno, efikasno i efektivno vršenje svih poslova iz nadležnosti Odsjeka;
vrši kontrolu zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz djelokruga rada (samokontrola); vrši
kontrolu zakonitosti, kontrolu sprovođenja tekućih procesa rada i primjene pisanih procedura
(interni kontrolni postupci) u oblastima iz djelokruga rada Odsjeka, te putem pomoćnika Službe
izvještava općinskog načelnika o eventualnim nedostacima i odgovornostima lica radi poduzimanja
korektivnih mjera; stara se o redovnom razduživanju predmeta (fizički i elektronski) kroz program
DocuNova; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca; za
svoj rad i rad Odsjeka kojim rukovodi neposredno odgovara pomoćniku Službe.

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:
Pored posebnih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i opće uslove iz
člana 35. Zakona o državnoj službu u Unsko-sanskom kantonu:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi
osnovnih djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslovi za njihovo obavljanje u organima
državne službe u Unsko-sanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten
iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i
Hercegovini;
6. da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.


Posebni uslovi:
- VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova)
drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja: profesor sociologije, struke drvne
industrije, mašinske ili geološke struke,
- položen stručni ispit,
- najmanje 4 (četiri ) godine radnog iskustva u struci nakon završene VSS,
- poznavanje rada na računaru.


Prijavljivanje - potrebni dokumenti:
1.Kandidati se na javni konkurs prijavljuju dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije
za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton - Odsjeku za postavljenja u Bihaću, ul.Alije Đerzeleza br.2, ili
na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
2.Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su, uz prijavu na javni konkurs,
dostaviti dokaz o radnom stažu/iskustvu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u skladu sa
uslovima iz konkursa (original ili ovjerena fotokopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se
preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton - Odsjeku za
postavljenja u Bihaću, ul.Alije Đerzeleza br.2, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).


NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji polože stručni ispit (pismeni), dužni su u roku od pet dana nakon usmenog
obavještavanja o rezultatima ispita, Agenciji dostaviti dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o
ispunjavanju posebnih uslova navednih u tekstu javnog konkursa. Kandidati koji ne dostave
dokaze o ispunjavanju posebnih uslova, kao i kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavaju
posebne uslove, ne mogu biti postavljeni na radno mjesto državnog službenika obuhvaćeno javnim
konkursom.
Izabrani kandidat dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru dostaviti
Agenciji dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o ispunjavanju općih uslova iz javnog konkursa.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom njegove objave
na web stranici Agencije, nezavisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od petnaest dana, od objave javnog
konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, putem pošte, preporučeno
na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Odsjek za postavljenja u Bihaću
ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Sanski Most: 127/19”
Minimalna stručna sprema:
Fakultet
Poznavanje rada na računaru:
osnovno
Potrebno radno iskustvo:
četiri godine