Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 08.03.2024. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Šef Odjeljenja za evidencije u oblasti zdravstva

Oglas je istekao
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
08.03.2024.

O poslu

Opis radnog mjesta:
Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 31/16 i 45/19), na zahtjev Ministarstva zdravstva
Kantona Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS

za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo

Radno mjesto:
- Šef Odjeljenja za evidencije u oblasti zdravstva – 1 (jedan) izvršilac;
Opis poslova: Rukovodi odjeljenjem, organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti
odjeljenja, obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti odjeljenja i odgovoran je za korištenje
finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih odjeljenju, raspoređuje poslove na
službenike i namještenike odjeljenja i daje bliže upute o načinu vršenja tih poslova, osigurava
zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti odjeljenja, redovno usmeno ili pismeno
upoznaje pomoćnika ministra u sektoru o stepenu realizacije vršenja poslova u okviru
odjeljenja i problema koji postoje i predlaže mjere za njihovo rješavanje, postupa po nalozima
pomoćnika ministra sektora, učestvuje u izradi informacija, izvještaja i analiza, priprema
materijale za Vladu i Skupštinu iz nadležnosti odjeljenja, priprema odgovore na pitanja i
inicijative zastupnika Skupštine Kantona Sarajevo iz nadležnosti odjeljenja, priprema program
rada i izvještaj o radu odjeljenja, vrši procjenu uticaja propisa iz nadležnosti odjeljenja,
učestvuje u svim oblicima stručnog obrazovanja i usavršavanja koje se odnosi na propise iz
nadležnosti odjeljenja, te vrši i druge poslove koje mu odredi pomoćnik ministra i ministar, a
za svoj rad odgovara pomoćniku ministra i ministru. U obavljanju poslova koji su u opisu ovog
radnog mjesta obavezan je da primjenjuje politiku kvaliteta Kantona Sarajevo, te prati i
primjenjuje sve usvojene procedure vezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima
standarda ISO 9001.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.732,50 KM
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službi u
Kantonu Sarajevo:
-da je državljanin Bosne i Hercegovine;
-da je stariji od 18 godina;
-da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe
u Kantonu Sarajevo;
-da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
-da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno
iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i
Hercegovini;

-da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete i to:
- Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja pravne ili upravne struke ili završen fakultet političkih nauka,
- najmanje četiri godine radnog staža u struci
Prijavljivanje - potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Agencije
ul. Branilaca Sarajeva 15 ili na web stranici Agencije https://ekonkurs.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u skladu
sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom obrascu uvjerenja (može
se preuzeti u prostorijama Agencije ul. Branilaca Sarajeva 15 ili na web stranici Agencije,
https://ekonkurs.adsfbih.gov.ba)
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, https://ekonkurs.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata
se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Agencija objavljuje rezultate stručnog ispita na oglasnoj ploči Agencije i usmeno obavještava
kandidate o rezultatima koje su postigli, istog dana, nakon završenog stručnog ispita. Kandidati
koji su uspješno položili stručni ispit, dužni su u roku od pet dana nakon usmenog saopštavanja
o rezultatima ispita, dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova, navedenih u tekstu
javnog konkursa.
Ovjerena fcc. diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa
mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne
vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.
Agencija može u svakoj fazi konkursne procedure zatražiti od kandidata na uvid originale
priloženih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta javnog
konkursa. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru izvornosti
dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz konkursne procedure.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže
pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i
odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave, u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili
dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Služba za postavljenja u organima državne službe u Kantonu Sarajevo

ul. Alipašina 6,
71000 SARAJEVO
sa naznakom:

„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo broj: 07-30-8-235/24"

DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

O zaposleniku