Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 13.02.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Kantonalni inspektor rada za oblast radnih odnosa

- dana do isteka
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Tuzla
Rok prijave:
13.02.2023.

O poslu

Opis radnog mjesta:
Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (''Službene novine TK'', br: 7/17, 10/17, 10/18, 14/18, 8/21, 10/22 i 14/22), a na zahtjev Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona


Radna mjesta:
01.Kantonalni elektroenergetski inspektor - 1 (jedan) izvršilac,
02.Kantonalni inspektor rada za oblast radnih odnosa - 2 (dva) izvršioca,
03.Kantonalni inspektor rada za oblast zaštite na radu - 1 (jedan) izvršilac,
04.Kantonalni inspektor za kulturu i sport - 1 (jedan) izvršilac.


01.Opis poslova: Elektroenergetski inspektor obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona koji se odnose na: propise, standarde, tehničke normative i opšte akte u postupku projektovanja, planiranja, proizvodnje, izgradnje, rekonstrukcije, eksploatacije i održavanja elektroenergetskih objekata, postrojenja, instalacija, uređaja i opreme i to postrojenjima koja nisu stavIjena u nadležnost federalnog inspektora, pri čemu je samostalan, kao i pri odlučivanju o poduzimanju upravnih i drugih mjera; vrši ispitivanje uzroka nesretnih slučajeva i havarija na objektima i postrojenjima koja su u domenu njegovog nadzora; vodi evidenciju o
izvršenim inspekcijskim pregledima; vrši uviđaje po zahtjevima građana i pravnih lica na postrojenjima i uređajima iz domena njegovog nadzora; izrađuje izvještaje o inspekcijskim pregledima i o značajnim pojavama u objektima i na instalacijama na kojima vrši nadzor; prati i proučava izmjene zakona, propisa i tehničkih normativa; u vršenju poslova obavezno
upravlja motornim vozilom; neposredno sprovodi i primjenjuje sve procedure i uputstva vezana za rad Uprave, koji se odnose na njegovo radno mjesto; obavljanje i drugih inspekcijskih poslova u skladu sa ovlaštenjima datim u pojedinim zakonima i drugim
propisima, a po nalogu glavnog kantonalnog inspektora i direktora Uprave; za svoj rad odgovara glavnom kantonalnom inspektoru i direktoru Uprave.


02.Opis poslova: Inspektor rada za oblast radnih odnosa obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona koji se odnose na: vršenje poslova neposrednog inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona, kojima se uređuje oblast radnih odnosa i u skladu sa ovlaštenjima i nadležnostima propisanim zakonom, te na način i u postupku propisanom zakonom; postupanje po pismenim ili usmenim predstavkama, odnosno, zahtjevima za izvršenje inspekcijskog nadzora u vezi povreda prava iz radnog odnosa i propisa nad kojima vrši inspekcijski nadzor u granicama svoje nadležnosti; blagovremeno i u zakonom propisanim rokovima podnosiocima predstavki odnosno zahtjeva za izvršenje
inspekcijskog nadzora dostavlja pismene obavijesti; kontrolu otkazivanja ugovora o radu; kontrolu radno-pravnog položaja i zaštitu prava zaposlenika u radnom odnosu kod poslodavca (obračun i isplata plaća, obračun i uplata doprinosa, radno vrijeme, odmori, odsustva i dr,); kontrolu zapošljavanja stranaca; kontrolu zaposlenika u ostvarivanju prava iz radnog odnosa; učestvovanje u izradi analiza, informacija i izvještaja i drugih stručnih materijala kojima se predlažu mjere za poboljšanje stanja u oblasti rada i zapošljavanja; radi
mjesečne izvještaje i dostavlja ih glavnom kantonalnom inspektoru; u vršenju poslova obavezno upravlja motornim vozilom; neposredno sprovodi i primjenjuje sve procedure i uputstva vezana za rad Uprave, koji se odnose na njegovo radno mjesto; obavljanje i drugih inspekcijskih poslova u skladu sa ovlaštenjima datim u pojedinim zakonima i drugim propisima, a po nalogu glavnog kantonalnog inspektora i direktora Uprave; za svoj rad
odgovara glavnom kantonalnom inspektoru i direktoru Uprave.


03.Opis poslova: Inspektor rada za oblast zaštite na radu obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona koji se odnose na: poslove neposrednog inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona, kojima se uređuje oblast zaštite na radu i rada, u skladu sa ovlaštenjima i nadležnostima propisanim zakonom, te na način i u postupku
propisanim zakonom; postupanje po pismenim ili usmenim predstavkama odnosno zahtjevima za izvršenje inspekcijskog nadzora u vezi povreda propisa nad kojima vrši inspekcijski nadzor u granicama svoje nadležnosti; blagovremeno i u zakonom propisanim rokovima podnosiocima predstavki, odnosno zahtjeva za izvršenje inspekcijskog nadzora dostavlja pismene obavijesti; kontrolu zaštite na radu; nadzor nad primjenom propisa kojima je ograničena upotreba duhanskih prerađevina; kontrolu primjene propisanih mjera zaštite na radu u projektnoj dokumentaciji tehničko-tehnoloških procesa, kao i kontrolu kod izgradnje, izvodenja i eksploatacije objekata; kontrolu primijenjenosti propisa pri
projektiranju i proizvodnji sredstava rada i sredstava rada iz uvoza; kontrolu, redovno održavanje i ispitivanja sredstava rada, fizičkih, hemijskih ili bioloških štetnosti; kontrolu osiguranja uslova rada zaposlenika, izloženost opasnostima i štetnostima i preduzetim mjerama za njihovo otklanjanje; kontrolu osiguranja i provođenja psiho-fizičke zaštite
zaposlenika, a u zavisnosti od tehničko-tehnoloških procesa rada; kontrolu obučenosti zaposlenika iz oblasti zaštite na radu vezano za radno mjesto i tehničko-tehnološki proces rada; kontrolu korištenja odgovarajućih sredstava Iične zaštite; vršenje uviđaja na licu mjesta svakog smrtnog slučaja, nesreće koja je zadesila dva ili veći broj radnika i teže povrede na radu; radi mjesečne izvještaje i dostavlja ih glavnom inspektoru; učestvuje u izradi analiza, informacija i izvještaja i drugih stručnih materijala kojima se predlažu mjere za poboljšanje stanja u oblasti zaštite na radu; u vršenju poslova obavezno upravlja
motornim vozilom; neposredno sprovodi i primjenjuje sve procedure i uputstva vezana za rad Uprave, koji se odnose na njegovo radno mjesto; obavljanje i drugih inspekcijskih poslova u skladu sa ovlaštenjima datim u pojedinim zakonima i drugim propisima, a po nalogu glavnog kantonalnog inspektora i direktora Uprave; za svoj rad odgovara glavnom kantonalnom inspektoru i direktoru Uprave.


04.Opis poslova: Inspektor za kulturu i sport obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona koji se odnose na: uslove za djelovanje nosilaca djelatnosti u oblasti kulture; osnivanje ustanova za obavljanje djelatnosti kulture; zaštitu i korištenje kulturno-historijskog nasljeđa; osnivanje i nadležnost arhivske ustanove; evidentiranje, prikupljanje, preuzimanje, zaštita, uslovi čuvanja, korištenja i sređivanja registraturskog materijala i arhivske građe; osnivanje i način rada
muzeja; obavljanje muzejske djelatnosti i muzejska zvanja; obavljanje bibliotečke djelatnosti, način prikupljanja, čuvanja i osiguranja dostupnosti bibliotečke građe; uslove osnivanja i rada biblioteka; osnivanje i rad pozorišta i pozorišnih grupa; status i djelovanje pozorišnih umjetnika i drugih lica zaposlenih u pozorištu; uslove i način obavljanja izdavačke
djelatnosti; izdavanje i upotreba udžbenika i drugih nastavnih sredstava; uvjete za djelovanje sportskih organizacija; ispunjavanje uslova za obavljanje stručnih poslova u sportu; obavljanje sistematskih i zdravstvenih pregleda; ispunjavanje pravila za organizaciju
natjecanja; ostvarivanje prava sportista, stručnih kadrova i sportskih organizacija; namjensku upotrebu novčanih sredstava; upravljanje i namjensku upotrebu sportskih objekata; radi mjesečne izvještaje i dostavlja ih gIavnom kantonalnom inspektoru; u vršenju
poslova obavezno upravlja motornim vozilom; neposredno sprovodi i primjenjuje sve procedure i uputstva vezana za rad Uprave, koji se odnose na njegovo radno mjesto; obavlja i druge inspekcijske poslove u skladu sa ovlaštenjima datim u pojedinim zakonima i drugim
propisima, a po nalogu glavnog kantonalnog inspektora i direktora Uprave; za svoj rad odgovara glavnom kantonalnom inspektoru i direktoru Uprave.


Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu i to:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2 da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje uredbom iz člana 10. stav (2) Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine, od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.


Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:
Za poziciju 01:
- najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova – elektrotehničke struke – elektroenergetski smjer, obavezno upisati smjer završenog fakulteta u dijelu
Prijavnog obrasca Agencije „Obrazovanje“,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža na poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne spreme,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža na poslovima projektovanja, proizvodnje, izgradnje ili eksploatacije elektroenergetskih objekata i postrojenja, nakon položenog stručnog ispita,
- položen stručni ispit iz oblasti elektrotehnike, obavezno upisati broj, datum i izdavaoca uvjerenja u dijelu prijavnog obrasca Agencije „Posebni ispiti traženi javnim konkursom“,
- položen ispit za vozača „B“ kategorije, obavezno upisati kategoriju vozačkog ispita, broj, datum i izdavaoca vozačke dozvole u dijelu Prijavnog obrasca Agencije „Posebni ispiti traženi javnim konkursom“,
- poznavanje rada na računaru.


Za poziciju 02:
- najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova – pravne, upravne ili ekonomske struke,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža na poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne spreme,
- položen ispit za vozača „B“ kategorije, obavezno upisati kategoriju vozačkog ispita,
broj, datum i izdavaoca vozačke dozvole u dijelu Prijavnog obrasca Agencije „Posebni ispiti traženi javnim konkursom“,
- poznavanje rada na računaru.


Za poziciju 03:
- najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova – tehnološke struke - opći smjer ili smjer zaštite na radu ili rudarsko-geološko-građevinske struke – smjer
sigurnost i pomoć, obavezno upisati smjer završenog fakulteta u dijelu Prijavnog obrasca Agencije „Obrazovanje“,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža na poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne spreme,
- položen ispit za vozača „B“ kategorije, obavezno upisati kategoriju vozačkog ispita, broj, datum i izdavaoca vozačke dozvole u dijelu Prijavnog obrasca Agencije „Posebni ispiti traženi javnim konkursom“,
- poznavanje rada na računaru.


Za poziciju 04:
- najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova – iz područja društvenih ili humanističkih nauka ili umjetničkog područja,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža na poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne spreme,
- položen ispit za vozača „B“ kategorije, obavezno upisati kategoriju vozačkog ispita, broj, datum i izdavaoca vozačke dozvole u dijelu Prijavnog obrasca Agencije „Posebni ispiti traženi javnim konkursom“, - poznavanje rada na računaru.


Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu, Trg slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu, Trg slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba),


NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na
fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.
Agencija može u svakoj fazi konkursne procedure zatražiti od kandidata na uvid originale priloženih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta javnog konkursa. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz konkursne procedure.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH“ neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Služba za postavljenja u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu
Trg slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
“ Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona" sa pozivom na broj: 11-30-8-176/22”


DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

O zaposleniku