Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 13.03.2024. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Direktor Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj - 1 (jedan) izvršilac

Oglas je istekao

O poslu

Opis radnog mjesta:
Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji („Službene
novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i
9/17 - Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16), člana
1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/12) i člana 5. Pravilnika o
pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u
organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Općine Kakanj, Agencija za državnu
službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Kakanj
Radna mjesta:
01. Direktor Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj - 1 (jedan) izvršilac
02. Šef Odsjeka za geodetske poslove i katastar nekretnina u Službi za
imovinsko - pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
- 1 (jedan) izvršilac
03. Sanitarno - vodni inspektor u Stručnoj službi za poslove Općinskog
načelnika - 1 (jedan) izvršilac
04. Viši stručni saradnik za upravno rješavanje u oblasti prostornog uređenja i
građenja u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline - 1 (jedan) izvrilac
01. Opis poslova: rukovodi Zavodom i odgovoran je za obavljanje svih poslova iz
nadležnosti Zavoda. Direktor zastupa i predstavlja Zavod i obavlja naročito sljedeće
poslove: organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti Zavoda, odlučuje o pravima,
dužnostima i odgovornostima službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi
sa radnim odnosom u organu državne službe i vrši sve druge poslove koji su mu
zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost. Direktor donosi opće i
pojedinačne akte Zavoda. Direktor može ovlastiti rukovodeće državne službenike,
odnosno službenike da donose pojedinačne akte o čemu donosi posebno rješenje.
Direktor za svoj rad odgovara Općinskom načelniku. Direktora Zavoda imenuje
Općinski načelnik u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine i Odlukom o organizovanju Zavoda za planiranje i izgradnju općine
Kakanj.
02. Opis poslova: rukovodi radom Odsjeka, objedinjava i usmjerava rad Odsjeka,
prima stranke iz djelokruga poslova Odsjeka, prati i izvršava zakone i druge propise
iz oblasti geodetskih poslova i katastra nekretnina, vrši izradu planova i programa iz
djelokruga Odsjeka, rješava poštu iz svoje nadležnosti, neposredno odgovara za
čuvanje, zaštitu i pravilno korištenje službene evidencije i planova (analognih,
rasterskih i digitalnih), daje prijedlog poslova i zadataka za program rada iz
djelokruga Odsjeka, učestvuje u izradi programa rada i izvještaja o radu Odsjeka,
stara se o izvršenju mjesečnih programa rada, raspoređuje poslove na državne
službenike i namještenike i daje bliže upute o načinu vršenja tih poslova, osigurava

blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje poslova iz nadležnosti Odsjeka, redovno
usmeno ili pismeno upoznaje neposredno nadređenog o stanju vršenja poslova iz
svoje nadležnosti, problemima koje postoje u vršenju tih poslova i predlaže mjere za
njihovo rješavanje, izrađuje analize, izvještaje, informacije i dr. stručne poslove iz
nadležnosti Odsjeka, obavlja poslove u vezi sa provođenjem usvojenih planova,
predlaže izmjene i dopune planova, priprema planove parcelacije zemljišta, izrađuje
projektne zadatke u vezi sa provođenjem planova, obavezno dostavlja mjesečne
izvještaje o radu Odsjeka Općinskom načelniku i pomoćniku Općinskog načelnika,
rukovodi radom Odsjeka, organizira rad Odsjeka i osigurava zakonitost, pravilnost,
blagovremenost i ekonomičnost izvršavanja poslova iz djelokruga Odsjeka, vrši
raspored geometara za terenski rad, obavlja najsloženije poslove iz djelokruga rada
Odsjeka, vrši i sve druge poslove iz nadležnosti svog radnog mjesta koje odredi
neposredni rukovodilac organizacione jedinice. Za svoj rad i upravljanje odgovara
pomoćniku rukovodioca organa državne službe.
03. Opis poslova: vrši sanitarni nadzor u skladu sa Zakonom o sanitarnoj inspekciji i
drugim propisima, a naročito nad: sprovođenjem i preduzimanjem općih i posebnih
mjera za sprečavanje nastanka i suzbijanje širenja zaraznih bolesti, proizvodnjom i
prometom životnih namirnica i predmeta opće upotrebe, proizvodnjom i prometom
otrova, sanitarno - tehničkim i higijenskim uslovima u školama, zdravstvenim
ustanovama, ustanovama dječije i socijalne zaštite, objektima za proizvodnju i
promet životnih namirnica i predmeta opće upotrebe, javnim lokalima, naseljima i
drugim javnim mjestima i objektima, objektima i sredstvima javnog saobraćaja,
vodama i objektima i uređajima za snabdijevanje vodom za piće, licima zaposlenim
na poslovima na kojima mogu svojim zdravstvenim stanjem da ugroze zdravlje
drugih ljudi, sprovođenjem obaveznih preventivnih i protivepidemijskih mjera
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, pregled projekta i lokacije za izgradnju,
rekonstrukciju, adaptaciju poslovnih objekata, vodovoda, tehnoloških voda i drugo,
davanje sanitarno - preventivnih saglasnosti na projekte izgradnje i lokacije izgradnje,
rekonstrukcije, adaptacije poslovnih objekata, vodovoda, kanalizacije i drugo,
izvršavanjem zakona i drugih podzakonskih akata iz oblasti sanitarne, higijenske i
protivepidemijske zaštite za koje je nadležan organ uprave samostalno ili kao
sunadležan sa drugom inspekcijom, ekshumacije i prijenos umrlih lica, prati propise
BiH, Federacije BiH, Kantona i Općine iz nadležnosti sanitarne inspekcije i
obavještava pretpostavljenog o mjerama koje treba poduzeti, izrađuje i učestvuje u
izradi odluka i drugih propisa i pojedinačnih akata iz nadležnosti sanitarne inspekcije,
zabranjuje obavljanje radnji kojima se povređuju propisi iz nadležnosti nadzora
sanitarne inspekcije, izrađuje analize, izvještaje, informacije iz oblasti nadzora
sanitarne inspekcije, vrši nadzor nad provođenjem Zakona o vodama Zeničkodobojskog kantona i propisa donesenih na temelju ovog zakona koji su ovim
zakonom stavljeni u nadležnost općine, ako ovim zakonom nije drugačije određeno,
ovlašten je i dužan da: spriječi neovlašteno korištenje vode (iz vodovoda, česmi,
bunara i voda II kategorije), spriječi ili ograniči ostvarivanje prava na korištenje vode,
ako se ona ne koristi u skladu sa vodnim aktima i dozvolom, u saradnji sa
građevinskim inspektorom zaustavi izgradnju ili izvođenje zahvata u prostoru, ako se
ta izgradnja i zahvati izvode bez vodne saglasnosti, vodnih akata ili u suprotnosti s
njima, odredi privremeni prekid obavljanja djelatnosti, ako se krše odredbe iz vodnih
akata ili se iste vrše bez pribavljenih vodnih akata, zabrani upotreba objekata i
uređaja, ako se koriste bez vodne saglasnosti ili u suprotnosti s njom, izvrši kontrolu
vađenja materijala iz površinskih voda II kategorije i da o utvrđenim nepravilnostima
bez odlaganja obavijesti kantonalnog ili federalnog vodnog inspektora ukoliko je isto

utvrđeno da se radi na vodama iz njegove nadležnosti, odredi i druge mjere u skladu
sa navednim Zakonom ili na osnovu propisa i vodnih akata donesenih na osnovu
navedenog Zakona, dostavlja mjesečne izvještaje o radu i mjesečne planove šefu
odsjeka, podnosi prijave nadležnim organima i donosi rješenja, zaključke i druga
pismena iz svoga djelokruga poslova, te preduzima druge mjere za koje je ovlašten,
vrši druge poslove koji su naloženi u skladu sa odlukama općinskog vijeća, zakonom
i drugim pozitivnim propisima, te i druge poslove i zadatke po nalogu šefa Odsjeka.
Za svoj rad odgovara rukovodiocu unutrašnje organizacione jedinice.
04. Opis poslova: prati, proučava i izvršava propise iz oblasti urbanizma i građenja
koji se odnose na upravno rješavanje, vodi prvostepeni upravni postupak u oblasti
privremenog zauzimanja javnih površina, vodi prvostepeni upravni postupak u oblasti
urbanizma i građenja (lokacijska informacija, urbanističke saglasnosti, odobrenja za
građenje, odobrenja za upotrebu, rješenja o završetku građevine), izrađuje rješenje o
visini naknade za rentu i uređenje gradskog zemljišta, izrađuje službena akta koja u
upravnom postupku potpisuju stranke u postupku (izjave, saglasnosti, službene
zabilješke...), pribavlja saglasnosti potrebne za vođenje upravnog postupka
(poljoprivredna saglasnost i druge saglasnosti), vrši i sve druge poslove iz
nadležnosti svog radnog mjesta koje odredi neposredni rukovodilac organizacione
jedinice. Za svoj rad odgovara rukovodiocu unutrašnje organizacione jedinice.
Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 25. Zakona o državnoj službi
u Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se
uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo
obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to
radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice
nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem
nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju
ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to za:
Radno mjesto 01.
− VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS
bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - diplomirani
inženjer ili diplomirani pravnik, poljoprivredni, građevinski, arhitektonski,
ekonomski, pravni fakultet ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije,
− najmanje 7 (sedam) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme odnosno obrazovanja,
− poznavanje rada na računaru,

Radno mjesto 02.
− VSS - VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS
bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - geodetske
struke,
− najmanje 4 (četiri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme odnosno obrazovanja,
− položen stručni geodetski ispit (kandidati su dužni u prijavnom obrascu u rubrici
„Ispit profesionalne nadogradnje/usavršavanja“ u dijelu koji se odnosi na
„Posebne ispite tražene javnim konkursom“ navesti broj i datum uvjerenja),
− poznavanje rada na računaru,
Radno mjesto 03.
− VSS - VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS
bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - medicinske,
stomatološke, farmaceutske, poljoprivredne, veterinarske ili tehnološke struke,
− najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme odnosno obrazovanja,
− poznavanje rada na računaru,
Radno mjesto 04.
− VSS - VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS
bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravne i
upravne struke,
− najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme odnosno obrazovanja,
− poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje - potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Zeničkodobojskom kantonu ili na web stranici Agencije https://ekonkurs.adsfbih.gov.ba.
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke
stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na
propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Službe za
postavljenja u organima državne službe u Zeničko-dobojskom kantonu ili na web
stranici Agencije https://ekonkurs.adsfbih.gov.ba).
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati
će biti obavješteni putem web stranice Agencije https://ekonkurs.adsfbih.gov.ba.
Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će
se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti
o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.

Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog
organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se
na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise
ovlaštenih lica.
Agencija može u svakoj fazi konkursne procedure zatražiti od kandidata na uvid
originale priloženih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja
uvjeta javnog konkursa. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za
provjeru izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz
konkursne procedure.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat,
koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je
dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se
poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su
dokazi dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave
javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno
na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Služba za postavljenja u organima državne službe u
Zeničko-dobojskom kantonu
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Kakanj, sa pozivom na broj: 09-30-8-27/24“
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

O zaposleniku