Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 26.10.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni saradnik za arhiv dokumentacije i digitalni arhiv

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu upravu RS
Kategorija:
Državna služba i uprava, Građevinarstvo i geodezija
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
26.10.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, raspisuje javni konkurs:Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove: Viši stručni saradnik za arhiv dokumentacije i digitalni arhivViši stručni saradnik za arhiv dokumentacije i digitalni arhiv obavlja poslove koji se odnose na vođenje evidencije o analognoj arhivskoj građi Uprave po organizacionim jedinicama, tipu, formatu, količini, stanju kvaliteta, prioritetu konverzije, ali i lokaciji i fizičkim uslovima za smještanje prije i preporukama za smještanje nakon konverzije, za svaki tip dokumenata predlaže i prati primjenu adekvatnih postupaka pripreme dokumentacije prije konverzije (reparacija, razvezivanje) kao i nakon konverzije (ponovno uvezivanje, izrada etua, konzervacija), posebno organizuje proizvodnu liniju za pripremu u okviru centara za konverziju i s tim u vezi aktivno učestvuje u planiranju i predlaganju nabavki adekvatnog repromaterijala i potrošnog materijala, predlaže dinamiku i mjere za uništavanje arhivske dokumentacije koja nema trajni karakter, učestvuje u izradi prijedloga da se određena arhivska građa Uprave koja ima istorijsku i kulturnu vrijednost povjeri na čuvanje Arhivu Republike Srpske, obavlja poslove na uspostavi sistema digitalnog arhiva, odgovoran je za realizaciju aktivnosti centara za konverziju, koje uključuju organizaciju i praćenje ispunjenosti tehničkih pretpostavki za rad centra, raspoređivanje analogne dokumentacije po proizvodnim linijama, planiranje radnih aktivnosti i kvantitativno i kvalitativno praćenje obavljanja poslova konverzije i unosa metapodataka kao i izradu stručnih uputstava, učestvuje u pripremanju i izradi plana realizacije projekata skeniranja, učestvuje u implementaciji novih digitalnih tehnologija u oblasti digitalnog arhiva, vrši pregled i kontrolu podataka koji se smješatju u sistem digitalnog arhiva, predlaže ponavljanje postupka skeniranja ako nisu ispunjeni standardi kvaliteta, odnosno konverziju ukoliko se radi o neadekvatnim formatima ili metapodacima, odgovoran je za zaštitu i arhiviranje originalnih podataka na digitalnim medijima, učestvuje u izradi tehničke dokumentacije, tehničkih izvještaja i elaborata, izvještaja načelnika odjeljenja o svom radu, obavlja poslove i zadatke osnivanja katastra nepokretnosti na cijeloj teritoriji Republike Srpske, obavlja i druge poslove koje mu povjeri neposredni ili viši rukovodilac.Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorijeOpšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:
da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
da je stariji od osamnaest (18) godina;
da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.
Posebni uslovi:
VII stepen stručne spreme;
geodetski fakultet ili drugi fakultet geodetskog smjera, prirodno matematički fakultet-smjer prostorno planiranje;
najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;
položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave;
poznavanje engleskog jezika.
Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:
diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju „Službeni glasnik Republike Srpske “, br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 i 44/15);
uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15);
uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
dokaza o poznavanju engleskog jezika
lične karte ili pasoša.
Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem web sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:
diplome o završenoj školskoj spremi;
uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;
uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
dokaza o poznavanju engleskog jezika.
Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Strani jezik:engleski
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare