Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 18.07.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši referent za prijemnu kancelariju

- dana
Poslodavac:
Općina Vitez
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Vitez
Rok prijave:
18.07.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 20.. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bil I («Službene novine FBiIi» broj 49/05) i člana 18. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez.
JAVNI OGLAS

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u općinskom organu uprave Općine Vitez

I. Viši referent za pri jemnu kancelariju 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme.

Opis poslova:
Obavlja poslove ovjere potpisa, rukopisa i prijepisa kao i druge poslove vezane za ovjeru, vodi propisane evidencijc-upisnik ovjera, izdaje radne knjižice i vodi registar o istima, vrši ispomoć na poslovima protokola, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Uslovi za obavljanje poslova:
Pored općih uslova propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin Bili, da je kandidat punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez, da u posljednje dvije godine od dana objavljenog javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Federaciji, odnosno u Bosni i 1 lercegovini. da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez i to:

Uslovi:
SSS-IV stepen.
završena srednja škola društvenog usmjerenja sa deset (10) mjeseci radnog staža poslije diplomiranja, na poslovima svoje struke, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru.

U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uslova. uz prijavu na Javni oglas kandidat treba dostavili slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):
1. svjedočanstvo/diploma o završenoj školi (nostrificirana diploma, ukoliko škola nije završena u Bili ili jc diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992-gođine),
2. uvjerenje o državljanstvu (ne stanje od 6 mjeseci).
3 izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci).
4. ovjerenu izjavu kojom se potvrđuje da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz tijela držav ne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u FBih,
5 ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX. J Ustava BiH.
6. uvjerenje/polvrdu o radnom stažu na poslovima svoje struke.
7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
8 dokaz o poznavanju rada na računam.

Kao radni staž računa se i radni staž ostvaren poslije završene srednje škole, s tim da se u radni staž računa i pripravnički i volonterski staž. kao i staž ostvaren stručnim osposobljavanjem u skladu sa Zakonom.
Izuzetno, kandidat koji uz prijavu na Javni oglas ne dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu može bili primljen u radni odnos, uz obavezu da isti polaže u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.
Izabrani kandidat prije preuzimanja dužnosti namještenika bit će obavezan dostavili Ijekursko mjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv kandidata nc vodi krivični postupak (nc starije od tri mjeseca).

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca.

Vraćanje podnesene dokumentacije nije obaveza.
Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od dana posljednje objave oglasa u jednom od tri dnevna lista koji se distribuiraju na cijelom području Federacije BiH.

Javni oglas biti će objavljen i na službenoj web stranici općine Vitez i na oglasnoj tabli.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeli u razmatranje.

Prijave sa kratkom biografijom i navedenom dokumentacijom dostaviti lično na prolokol ili putem pošte na adresu:
OPĆINA VITEZ ulica Stjepana Radića broj 1 72 251 Vitez

Sa naznakom «za Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u općinskom organu uprave Općine Vitez».
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Srednjobosanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare