Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 16.11.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Vanredni profesor Menadžment i organizacija na Ekonomskom fakultetu

- dana
Poslodavac:
Univerzitet Džemal Bijedić
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Mostar
Rok prijave:
16.11.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, članom 19. tačkama 37. i 38. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a odnoseći se na Odluke Senata o raspisivanju konkursa broj: 101-2315/17 i broj:101-2316/17 od 26. 10. 2017. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, objavljujeK O N K U R S

za izbor nastavnika i saradnika


Ekonomski fakultet

vanredni profesor (redovno napredovanje) za područje – Društvene nauke, polje - Ekonomija, grana – Menadžment i organizacija na Ekonomskom fakultetu, 1 izvršilac;

1. OPIS POSLOVA:

1.1. NASTAVNIK

daje prijedlog nastavnog programa predmeta;
predlaže preispitivanje i usavršavanje nastavnog plana i programa;
preporučuje dostupne udžbenike i priručnike za nastavni predmet za koji je izabran;
priprema i izvodi nastavu prema rasporedu nastave, usklađenom s nastavnim planom i prema sadržaju utvrđenom nastavnim programom;
vodi evidenciju o prisustvu nastavi, obavljenim ispitima i postignutom uspjehu studenata;
radi sa saradnicima, laborantima i demonstratorima u cilju njihove edukacije i osposobljavanja za izvođenje vježbi;
obavlja konsultacije sa studentima u svrhu savladavanja nastavnog programa;
redovno održava ispite za studente prema rasporedu u propisanim ispitnim rokovima;
podnosi izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu nakon svakog ispitnog roka;
predlaže teme i mentor je studentima pri izradi završnog rada, diplomskog rada i doktorske disertacije;
učestvuje u radu Naučno-nastavnog vijeća, Senata i drugih stručnih organa Univerziteta;
učestvuje u radu komisija u postupku izrade završnog rada, diplomskog rada i doktorske disertacije;
učestvuje u radu komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika i saradnika;
učestvuje u radu i drugih komisija na fakultetu i Univerzitetu,
organizuje i izvodi naučnoistraživački rad;
obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i poslove po nalogu dekana


1.2. SARADNIK

priprema i izvodi vježbe pod stručnim nadzorom nastavnika;
pomaže nastavniku u pripremi naučno-nastavnog procesa;
obavlja konsultacije sa studentima;
učestvuje u održavanju ispita u skladu sa nastavnim programom;
priprema izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu na kojem je angažovan nakon svakog ispitnog termina;
radi na sopstvenom stručnom usavršavanju radi pripremanja za samostalan naučnoistraživački rad u svrhu sticanja višeg naučnog stepena;
učestvuje u radu komisija i stručnih organa fakulteta po pozivu;
obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i druge poslove po nalogu dekana.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:1. OPĆI USLOVI:

- da je državljanin BiH;

- da je stariji od 18 godina;

- da ima opću zdravstvenu sposobnost;

- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;2. POSEBNI USLOVI:

2.1. USLOVI ZA IZBOR NASTAVNIKA:

Nastavnici se biraju u zvanje: docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora.2.1.1 Minimalni uslovi za izbor nastavnika u zvanje docenta su:

završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;
najmanje 3 (tri) naučna rada objavljena u priznatim publikacijama, iz odgovarajuće oblasti;
pokazane nastavničke sposobnosti;
da ima pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima, iz naučne oblasti /nastavnog predmeta za koju/i se bira, od strane stručne komisije za pripremanje prijedloga za izbor u zvanje.


Pod pokazanim nastavničkim sposobnostima podrazumijeva se ispunjenje dva od sljedećih uslova:

da je učestvovao u izvođenju nastave na prvom ciklusu studiju najmanje jednu školsku godinu;
da je radio na najmanje jednom naučno-istraživačkom projektu;
da je prezentirao najmanje jedan rad na naučnom skupu;
da se naučno usavršavao u inostranstvu u trajanju od najmanje jednog mjeseca


2.1.2 Minimalni uslovi za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora su:

završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;
proveden najmanje 1 (jedan) izborni period u zvanju docenta iz odgovarajuće naučne oblasti;
objavljena knjiga i najmanje 5 (pet) naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, iz odgovarajuće naučne oblasti, sve nakon izbora u zvanje docenta,
uspješno mentorstvo kandidatu za stepen drugog ciklusa, računajući od dana prihvatanja Izvještaja o pozitivnoj ocjeni diplomskog rada.


2.1.3. Minimalni uslovi za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora su:

završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;
proveden najmanje 1 (jedan) izborni period u zvanju vanrednog profesora iz odgovarajuće naučne oblasti;
najmanje 2 (dvije) objavljene knjige i najmanje 8 (osam) naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama , iz odgovarajuće naučne oblasti, sve nakon izbora u zvanje vanrednog profesora, te
uspješno mentorstvo kandidatu za stepen drugog i trećeg ciklusa, računajući od dana prihvatanja Izvještaja o pozitivnoj ocjeni diplomskog rada i doktorske disertacije.


2.2. USLOVI ZA IZBOR SARADNIKA

Saradnici se biraju u zvanje asistenta, višeg asistenta i lektora.2.2.1.Uslovi za izbor saradnika u zvanje asistenta su:

završen odgovarajući univerzitetski studij sa najmanje 240 ECTS bodova;
ostvarena najniža prosječna ocjena u toku studija 8 (osam) ili 3,5 (triipo).


2.2.2. Uslov za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta je:

završen stepen drugog ciklusa studija (magisterij) iz odgovarajuće naučne oblasti.


2.3. Za izbore u sva akademska zvanja obavezan uslov je poznavanje jednog stranog jezika, što se verifikuje kada se asistenti, viši asistenti i nastavnici prvi put biraju na Univerzitetu.

IV

DOKAZI

Kandidati za izbor u nastavna i saradnička zvanja, uz prijavu na konkurs dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:NASTAVNICI

Za poziciju 2.1.1 (docent)

1. Biografiju (CV);

2. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;

3. Popis naučnih radova iz odgovarajuće naučne oblasti sa kopijama radova iz objavljenih publikacija;

4. Dokazi o pokazanim nastavničkim sposobnostima iz tačke 2. 1. 1. (dostaviti dokaze o ispunjenju najmanje 2 od 4 uslova)

5. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.Dokaze o ispunjavanju općih uslova konkursa dostavljaju kandidati koji budu izabrani u roku od 7 dana od prijema Odluke o izboru, a to su:

Uvjerenje o državljanstvu, (original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci);
Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci);
Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, (ne starije od tri mjeseca);


Dokument pod rednim brojem 5 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).Za poziciju 2.1.2. (vanredni profesor)

1. Biografiju (CV);

2. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;

3. Dokaz o izboru u zvanje docenta iz odgovarajuće naučne oblasti – najmanje jedan izborni period;

4. Objavljenu knjigu;

5. Popis naučnih radova iz odgovarajuće naučne oblasti sa kopijama radova iz objavljenih publikacija;

6. Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kandidatu za stepen drugog ciklusa;

7. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.

Dokaze o ispunjavanju općih uslova konkursa dostavljaju kandidati koji budu izabrani u roku od 7 dana od prijema Odluke o izboru, a to su :

Uvjerenje o državljanstvu, (original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci);
Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija); - Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci);
Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, (ne starije od tri mjeseca);


Dokument pod rednim brojem 7 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).Za poziciju 2.1.3. (redovni profesor)

1. Biografiju (CV)

2. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;

3. Dokaz o izboru u zvanje vanrednog iz odgovarajuće naučne oblasti – najmanje jedan izborni period;

4. Objavljene knjige;

5. Popis naučnih radova iz odgovarajuće naučne oblasti sa kopijama radova iz objavljenih publikacija;

6. Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kandidatu za stepene drugog i trećeg ciklusa;

7. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.Dokaze o ispunjavanju općih uslova konkursa dostavljaju kandidati koji budu izabrani u roku od 7 dana od prijema Odluke o izboru, a to su :

Uvjerenje o državljanstvu, (original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci);
Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci);
Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, (ne starije od tri mjeseca);


Dokument pod rednim brojem 7 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).SARADNICI

Za poziciju 2.2.1. (asistent)

1. Biografiju (CV)

2. Ovjerena kopija fakultetske diplome

3. Potvrda o prosjeku ocjena ili uvjerenje o položenim ispitima

4. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.Dokaze o ispunjavanju općih uslova konkursa dostavljaju kandidati koji budu izabrani u roku od 7 dana od prijema Odluke o izboru, a to su :

Uvjerenje o državljanstvu, (original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci);
Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci);
Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, (ne starije od tri mjeseca);
Dokument pod rednim brojem 4 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).Za poziciju 2.2.2. (viši asistent)

1. Biografiju (CV);

2. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu magistra nauka ili mastera iz odgovarajuće naučne oblasti;

3. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.Dokaze o ispunjavanju općih uslova konkursa dostavljaju kandidati koji budu izabrani u roku od 7 dana od prijema Odluke o izboru, a to su :

Uvjerenje o državljanstvu, (original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci);
Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci);
Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, (ne starije od tri mjeseca);
Dokument pod rednim brojem 3 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).Pored navedenog kandidati mogu priložiti i dokumente o poznavanju rada na računaru, podatke o nagradama i priznanjima kao i druge dokumente relevantne za izbor.

Sa kandidatom se zaključuje Ugovor u skladu sa Odlukom o izboru u zvanje na period na koji je kandidat izabran.V

Potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti, na adresu:Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Sjeverni logor b.b.

88 104 M o s t a r

NA KOVERTI JE POTREBNO NAZNAČITI: (Prijava na konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom Fakulteta i pozicije na koju konkuriše - NE OTVARATI).Na poleđini koverte treba biti naznačeno : ime i prezime kandidata, adresa i kontakt telefon.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz". Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru A: Sjeverni logor bb, 88 104 Mostar; T: 387 36 570 090 F: 387 36 570 032 E-mail:univerzitet@unmo.ba
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare