Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 30.11.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Tužilački administrativno-tehnički pomoćnik

- dan
Poslodavac:
Tužilaštvo BiH
Kategorija:
Administracija i slične usluge, Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
30.11.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 5. stav 1. Zakona o Tužilaštvu BiH, („Sl. glasnik BiH“ br. 24/02, 3/03, 37/03, 42/03, 9/04, 35/04, 61/04 i 97/09), člana 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Tužilaštva BiH („Sl. glasnik BiH br. 36/13, 16/14 i 56/15), a u vezi sa članom 8., 16. i 18. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“ br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), članom 6., 18. 20. i 33. Pravilnika o radu Tužilaštva BiH (broj A – 379/11) člana 4. Memoranduma o razumijevanju između Nadzornog tijela za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina i Tužilaštva/Tužiteljstva Bosne i Hercegovine o realizaciji budžetske podrške sektoru pravosuđa, u vezi sa Operativnim memorandumom o razumijevanju potpisanim između Nadzornog tijela za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina i Evropske unije i Odluke o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos broj A – 373/16 od 17.11.2016. godine, v.d. glavnog tužioca raspisuje

J A V N I O G L A S

za popunu upražnjenih radnih mjesta1. Stručni saradnik – istražitelj

Broj izvršilaca:................................................................. jedan (1)

Status:...............................................................................određeno vrijeme do jedne godine

Probni rad:........................................................................ tri (3) mjeseca

Opis poslova:

Sudjeluje u aktivnostima Tužilaštva BiH u segmentu otkrivanja i procesuiranja krivičnih djela; Priprema dokumenta, izvještaje i smjernice za rad u oblasti otkrivanja krivičnih djela iz nadležnosti Tužilaštva BiH; Priprema i predlaže koncepte i metode vođenja istraga za konkretna krivična djela iz nadležnosti Tužilaštva BiH; Planira, organizuje i pruža drugu stručnu pomoć u istragama; U saradnji sa predmetnim tužiocem definiše resurse potrebne za vođenje istrage; Predlaže upotrebu istražnih radnji i načina dokazivanja i prikupljanja dokaza i provodi iste po nalogu tužioca; Analizira činjenice i prikupljene dokaze; Priprema izvještaje i druge potrebne akte; Koordinira aktivnosti agencija za provođenje zakona u toku vođenja istrage;Preduzima i druge potrebne radnje u toku vođenja istrage po zahtjevu i nalogu tužioca.

Uvjeti:

- visoka stručna sprema, završen pravni fakultet, fakultet kriminalistike (dipl. kriminalista), fakultet sigurnosti, visoka policijska škola – smjer kriminalistika ili drugi srodan fakultet – smjer sigurnost,

- položen stručni upravni ispit,

- 3 (tri) godine radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme,

- sposobnost obavljanja zadataka obavještajne i istražne prirode,

- poznavanje rada na računaru,

- poželjno poznavanje engleskog jezika,

- vozačka dozvola B kategorije.

2. Referent specijalist – upisničar

Broj izvršilaca:................................................................. jedan (1)

Status:.............................................................................. određeno vrijeme do jedne godine

Probni rad:........................................................................ tri (3) mjeseca

Opis poslova:

Upravlja predmetima upotrebom softvera za TCMS; Koristi informatičku bazu podataka – softver za TCMS prilikom pohranjivanja podataka, ažuriranja podataka u istoj, kontrole kretanja predmeta, arhiviranja spisa i preduzimanja drugih radnji iz okvira svojih poslova; Koristeći informatičku bazu podataka prati podatke i pravi zbirne periodične i godišnje izvještaje o kretanju predmeta za čije praćenje je zadužen i dostavlja ga šefu pisarne; Obavlja usmenu internu komunikaciju sa tužiocima i drugim zaposlenicima i eksternu komunikaciju sa drugim institucijama i organima; Vodi upisnike za sve odjele Tužilaštva; Vodi pomoćne knjige za sve upisnike; Pravi periodične izvještaje o kretanju predmeta; Daje spise u rad tužiocu po nalogu glavnog tužioca ili rukovodilaca tužilačkih odjeljenja; Ulaže podneske u spise i arhivira sve predmete; Prati kretanje predmeta i o tome informiše šefa pisarne, kao i rukovodioca odjeljenja; Obavlja poslove dostavljanja predmeta u priručnu i trajnu arhivu; Stara se o načinu, sistematizaciji i slaganju predmeta hronološki te dostavlja predmete iz priručne u trajnu arhivu; Dostavlja predmete iz arhive na zahtjev glavnog tužioca, sekretara ili rukovodioca odjeljenja Tužilaštva, te ih nakon upotrebe ponovo dostavlja u arhivu; Pomaže u radu na finalnoj obradi predmeta; Stara se i odgovoran je za blagovremeno i zakonito arhiviranje predmeta; Vodi statističke i druge podatke za potrebe Tužilaštva; Obavlja i druge poslove po nalogu šefa pisarne.

Uvjeti:

- srednja stručna sprema upravnog smjera ili gimnazija,

- 2 (dvije) godine radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme,

- položen stručni upravni ispit,

- poznavanje rada na računaru.

3. Tužilački administrativno-tehnički pomoćnik – (daktilograf)

Broj izvršilaca:................................................................. dva (2)

Status:.............................................................................. određeno vrijeme do jedne godine

Probni rad:........................................................................ tri (3) mjeseca

Opis poslova:

Koristi informatičku bazu podataka - softver za sistem za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima (u daljem tekstu – TCMS), tj. vrši pohranjivanje i ažuriranje u elektronskoj bazi podataka i vrši redovnu provjeru predmeta spisa; Koristeći informatičku bazu podataka prati podatke i priprema nacrte periodičnih i godišnjih izvještaja o kretanju predmeta kojima je zadužen tužilac kod kojeg je raspoređen; Po potrebi dostavlja podatke koje prati radi izrade internih statističkih izvještaja, kako za potrebe Tužilaštva tako i drugih korisnika; Razmjenjuje informacije elektronskim putem, prati kretanje spisa, o tome obavještava tužioca i učestvuje u planiranju rada za tužilački tim; Obavlja usmenu komunikaciju sa drugim institucijama i organima; Daktilografske poslove za tužioca kod kojeg je raspoređen; Dostavlja pozive strankama, naredbe Sudskoj policiji za dovođenje osumnjičenih ili svjedoka; Po nalogu tužioca kontaktira Sud i dostavlja odgovarajuću dokumentaciju; Po nalogu tužioca priprema i dostavlja dokumentaciju Sudskoj policiji; Ostvaruje kontakt sa svjedocima od njihovog dolaska u zgradu Tužilaštva, a po završetku saslušanja svjedocima dostavlja rješenja o naknadi troškova i pomaže u naplati istih na blagajni Tužilaštva; Vodi zapisnik prilikom saslušanja; Obavlja daktilografske poslove na prepisu i sravnjivanju materijala; Sređuje i otprema spise; Administrativno-tehničke poslove za tužioca kod koga je raspoređen; Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca tužilačkog odjela, tužioca kome je raspoređen, kao i rukovodioca odsjeka.

Uvjeti:

- srednja stručna sprema upravnog, birotehničkog ili srodnog smjera ili gimnazija i položen ispit daktilografa I-a ili I-b klase,

- poznavanje rada na računaru,

- 2 (dvije) godine radnog iskustva na daktilografskim poslovima,

- položen stručni upravni ispit.

Potrebni dokumenti:

Uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužnisvojeručno potpisan CV i ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

- Diploma o završenom fakultetu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) i dodatak diplomi za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu (za poziciju 1.)

- Svjedočanstvo o završenom srednjoj školi (nostrifikovana diploma/svjedočanstvo, ukoliko srednja škola nije završena u BiH ili je diploma/svjedočanstvo stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) (za pozicije 2.,3.)

- Dokaz o radnom iskustvu – (U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu koja dokazuje samo radni staž, te ne može biti dokaz za radno iskustvo; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore, rješenje ili odluku o zasnivanju radnog odnosa - isti dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, rješenje ili odluku o prestanku radnog odnosa - dokazuju samo momenat prestanka radnog angažmana i sl. budući da ista iz navedenih razloga ne mogu biti valjan dokaz o radnom iskustvu. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva) (za pozicije 1.,2.,3.)

- Uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu (za pozicije 1.,2.,3.)

- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) (za pozicije 1.,2.,3.)

- Izvod iz matične knjige rođenih (za pozicije 1.,2.,3.)

- Dokaz o poznavanju rada na računaru (za pozicije 1.,2.,3.)

- Vozačka dozvola „B“ kategorije (za poziciju 1.)

- Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine (za pozicije 1.,2.,3.)

Traženi dokumenti ne podliježu vraćanju.

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio i Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne stariji od 3 mjeseca), u protivnom neće doći do potpisivanja ugovora o radu, odnosno, kandidat se skida sa liste uspješnih kandidata.

Ukoliko dođe do promjene prebivališta ili broja kontakt telefona da blagovremeno obavjeste Tužilaštvo/Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine o promjenama.

Prilikom odabira kandidata, Tužilaštvo/Tužiteljstvo BiH, u skladu sa članom 8. tačkom 9. Zakona o radu u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) vodit će računa da struktura zaposlenika kod poslodavca okvirno odražava nacionalnu strukturu stanovništva Bosne i Hercegovine prema posljednjem popisu stanovništva.

Javni oglas je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati koji ispunjavaju uslove raspisanog javnog oglasa i čije prijave su blagovremene i kompletne podliježu provjeri znanja koju određuje komisija za izbor zaposlenika.

Prijave sa dokumentacijom potrebno je dostavitaviti putem pošte preporučeno na adresu:

Tužilaštvo/Tužiteljstvo BiH

Kraljice Jelene 88

71000 Sarajevo

sa naznakom:

„Za javni oglas broj A – 373/16 za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta (navesti broj i naziv pozicije)“

V.D. GLAVNOG TUŽIOCA
TUŽILAŠTVA/TUŽITELJSTVA
Gordana Tadić
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:dvije godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare