Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 19.01.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za usluge poreskim obveznicima i redovnu naplatu,Područni centar Prijedor

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu upravu RS
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje, Pravo
Mjesto rada:
Prijedor
Rok prijave:
19.01.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu,
r a s p i s u j e

J A V N I K O N K U R S


I - 1. Poreska uprava

1.25. Stručni saradnik za usluge poreskim obveznicima i redovnu naplatu,
Područni centar Prijedor, Odjeljenje za usluge poreskim obveznicima
i redovnu naplatu 1 izvršilac

II Opis poslova:
Za radno mjesto označeno pod brojem 1.25.
Kontinuirano prati redovnost i tačnost u prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza za poreske obveznike sa kojima je zadužen, izrađuje rješenja za plaćanje poreza po obavještenjima drugih organa i izrađuje rješenja o povratu i preknjižavanju poreza, izrađuje i odgovoran je za tačnost nacrta poreskih uvjerenja za poreske obveznike (preduzetnike i fizička lica). Usaglašava poreske evidencije sa knjigovodstvenim evidencijama poreskih obveznika. Poreske obveznike, za koje je zadužen, upozorava o neprijavljenim i neplaćenim dospjelim poreskim obavezama i o više ili pogrešno izvršenim uplatama. U slučajevima kada obveznik nije prijavio obaveze donosi nacrte rješenje o utvrđivanju obaveze, te obavlja usklađivanje poreskih obaveza. Sve predmete za koje je zadužen evidentira u postojeću aplikaciju, prati izvršavanje rješenja za plaćanje i rješenja za povrat i preknjižavanje. Prati stanje obaveza u poreskim evidencijama i dostavlja o tome podatke ovlašćenim službenicima. Kod postupaka odjava vrši saldiranje poreskih evidencija na KPO. Obavještava načelnika odjeljenja o obveznicima koji redovno ne plaćaju dospjele poreske obaveze. Predlaže podnošenje prekršajnih naloga i zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka u slučajevima kada u okviru svoje nadležnosti ustanovi radnje koje imaju obilježje prekršaja. Obavještava područne jedinice o izmirenim obavezama za preduzetnike u vezi sa odjavom. Dostavlja mjesečne, kvartalne i godišnje izvještaje o svom radu. Priprema predmete za arhiviranje. Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:
1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

IV Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.25.
Završena viša ekonomska škola ili viša upravna škola ili druga viša škola ekonomskog smjera, VI stepen stručne spreme, najmanje devet (9) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

V
Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.
Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.
O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.
Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.
Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.
Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:
a) diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju „Službeni glasnik Republike Srpske ", br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 i 44/15);
b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/11, 85/11 i 7/15);
v) uvjerenja ili potvrde o traženom radnom iskustvu;
g) lične karte ili pasoša;
d) dokaza o posjedovanju sertifikata internog revizora za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.;
đ) dokaza o položenom ispitu za vozača motornog vozila „B" kategorije za za radna mjesat označena pod brojem 1.6., 1.12., 1.15. i 1.20.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.
Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII
Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:
- diplome o završenoj školskoj spremi;
- uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;
- uvjerenja ili potvrde o traženom radnom iskustvu;
- uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
- uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
- dokaza o posjedovanju sertifikata internog revizora za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.;
- dokaza o položenom ispitu za vozača motornog vozila „B" kategorije za radna mjesta označena pod brojem 1.6., 1.12., 1.15. i 1.20.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Konkursna komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.
VIII
Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine".
D I R E K T O R
Aleksandar Radeta
Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare