Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 17.01.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni referent – matičar

- dana
Poslodavac:
Vlada Brčko Distrikta
Kategorija:
Administracija i slične usluge, Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Brčko
Rok prijave:
17.01.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu ĉlana 34. Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brĉko distrikta BiH („Službeni glasnik Brĉko distrikta BiH“, broj: 09/14 i 37/15) i Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju javnih konkursa, broj predmeta: 33-000534/16, broj akta: 01.1-1141SM-081/16 od 20. 12. 2016. godine, Odjeljenje za struĉne i administrativne poslove – Pododjeljenje za ljudske resurse r a s p i s u j e
JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos
NA ODREĐENO VRIJEME, NAJDUŢE DO 2 (DVIJE) GODINE U
I. ODJELjENjU ZA JAVNI REGISTAR
Pododjeljenje za matičnu evidenciju
1. Stručni referent – matičar
Opis poslova radnog mjesta i odgovornosti:
- vrši upise u matiĉne knjige (roĊenih, vjenĉanih, umrlih i državljana);
- obavlja zakljuĉenja braka u terminu i na mjestu kako je dogovoreno s mladencima;
- zaprima zahtjeve za sastavljanje smrtovnice te istu sastavlja i dostavlja nadležnom sudu;
- uzima na zapisnik izjave o:
 promjeni prezimena nakon prestanka braka, po priznanju oĉinstva, po usvojenju, po prestanku usvojenja i druge,
 priznanju oĉinstva, saglasnosti majke na priznanje oĉinstva, priznanju materinstva,
 nacionalnosti i vjeroispovijedi,
 prijavi namjere zakljuĉenja braka i druge;
- prati i osigurava provoĊenje propisa iz djelokruga rada;
- vodi statistiku o osnovnim i naknadnim upisima u matiĉne knjige i dostavlja mjeseĉne izvještaje Agenciji za statistiku;
- prima, protokoliše i otprema poštu iz oblasti rada;
- izdaje sve vrste uvjerenja i izvoda iz matiĉnih knjiga i vrši njihovo ovjeravanje;
- kao ovlašteno lice odgovorno je za upotrebu peĉata;
- stara se o naplati administrativne takse u skladu sa zakonom;
- dostavlja potrebne podatke iz matiĉnih knjiga odreĊenim ustanovama;
- dostavlja izvještaje drugim matiĉnim uredima o promjenama u matiĉnim knjigama;
- vrši unos osnovnih podataka i svih vrsta promjena u matiĉne knjige i iz matiĉnih knjiga u raĉunarski program;
- vrši štampanje svih vrsta izvještaja na osnovu unesenih podataka u raĉunar;
- vrši pripremu i štampanje odreĊenih obrazaca, rješenja i uvjerenja;
- daje usmena uputstva i objašnjenja graĊanima po pitanjima u vezi s matiĉnom evidencijom;
- vrši ovjere (osim matiĉara Matiĉnog ureda Brĉko):
 potpisa, rukopisa i prepisa,
 potpisa na svim vrstama ugovora, osim ugovora o nekretninama,
 potpisa na izjavi o zajedniĉkom domaćinstvu za upotrebu u Bosni i Hercegovini;
- izdaje uvjerenja i vrši ovjeru iz svoje nadležnosti graĊanima na privremenom radu u inostranstvu s ciljem ostvarivanja njihovih prava (dokaz o zajedniĉkom domaćinstvu, dokaz o izdržavanju i sl.);
- izdaje uvjerenja graĊanima na privremenom radu u inostranstvu s ciljem ostvarivanja
njihovih prava (osim matiĉara Matiĉnog ureda Brĉko);
2
- obavlja i druge poslove po nalogu šefa Pododjeljenja i šefa Odjeljenja. Kvalifikacija za radno mjesto: - steĉena diploma srednjeg obrazovanja – IV. stepen, društveni smjer,
- šest mjeseci radnog iskustva nakon sticanja navedene srednje struĉne spreme,
- položen ispit za rad u organima uprave ili ispit položen na bilo kojem nivou vlasti pred nadležnim organima u Bosni i Hercegovini, u skladu s odredbama Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brĉko distrikta Bosne i Hercegovine,
- poznavanje rada na raĉunaru (WORD, EXCEL, internet i elektronska pošta).
Broj izvršilaca: 1 (jedan) Platni razred: V1 (mjeseĉna neto plata 861,83 KM, prije oporezivanja).
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Distrikt Brčko regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidati koji su zainteresovani za prijem u radni odnos po raspisanom javnom konkursu dužni su podnijeti prijavu u propisanom roku, a materijalno i kriviĉno su odgovorni za taĉnost podataka navedenih u prijavi.
5
Pravo prijave na Konkurs imaju kandidati koji, pored navedenih posebnih uslova (Kvalifikacija za radno mjesto), moraju ispunjavati sljedeće opće uslove za zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin BiH, da je punoljetan, da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova upražnjenog radnog mjesta, da se protiv njega ne vodi kriviĉni postupak za sva kriviĉna djela, osim za kriviĉna djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja, da se na njega ne odnosi ĉlan IX stav (1) Ustava BiH, da u posljednje 3 (tri) godine (poĉevši od dana objavljivanja Konkursa) nije otpušten iz državne službe u institucijama BiH, odnosno entiteta i Distrikta, usljed pravosnažno izreĉene disciplinske mjere. Potpisana prijava na Javni konkurs dostavlja se liĉno u zgradu Vlade Brĉko distrikta BiH – Bulevar mira br. 1, šalter broj 6 ili 7, a putem pošte prijave treba slati na adresu: VLADA BRĈKO DISTRIKTA BiH – ODBOR ZA ZAPOŠLjAVANjE – Bulevar mira br. 1, najkasnije do 17. 1. 2017. godine do 15.00 sati.
Obrazac prijave može se preuzeti na infopultu u zgradi Vlade Brĉko distrikta BiH i na web stranici Vlade Brĉko distrikta BiH (www.bdcentral.net). Nepravovremeno prispjele prijave neće biti razmatrane. Konkurs je otvoren od dana objavljivanja na web stranici Vlade Brĉko distrikta BiH i traje do 17. 1. 2017. godine. NAPOMENA
- Selektovani kandidati s kojim će se obavljati testiranje/intervju o datumu, mjestu i terminu ISKLjUČIVO SE OBAVJEŠTAVAJU PUTEM SLUŢBENE INTERNET STRANICE Vlade Brĉko distrikta BiH (www.bdcentral.net).
- U skladu s ĉlanom 39. stav (2) Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brĉko distrikta BiH („Službeni glasnik Brĉko distrikta BiH“, broj: 09/14 i 37/15), kandidati za radna mjesta koji nemaju položen ispit za rad u organima uprave mogu ravnopravno konkurisati i biti izabrani kao i kandidati koji imaju položen ispit, uz obavezu da u roku od šest mjeseci od dana sticanja uslova za polaganje ispita polože ispit za rad u organima uprave.
Za diplome koje su stečene u inostranstvu nakon 6. 4. 1992. godine, potrebna je nostrifikacija.
Potpisana prijava koja se podnosi vaţi samo za navedeni konkurs. Nakon obavještenja Odbora za zapošljavanje o izboru kandidata, izabrani kandidati dostavljaju dokumente kojim dokazuju taĉnost podataka kojim se potvrĊuje ispunjavanje općih i posebnih uslova (Kvalifikacija za radno mjesto). Sve informacije u vezi s Konkursom mogu se dobiti u Odjeljenju za struĉne i administrativne poslove – Pododjeljenju za ljudske resurse, na telefonskom broju 049 / 240-655.
Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Poznavanje rada na računaru:dobro
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare