Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.07.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Šef Odsjeka za licenciranje telekomunikacijskih mreža i usluga

- dana
Poslodavac:
Regulatorna agencija za komunikacije
Kategorija:
Državna služba i uprava, Elektrotehnika i strojarstvo, Menadžment i upravljanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
21.07.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), člana 24. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Regulatorne agencije za komunikacije, br. 03-02-2019/08 od 29.07.2008. godine do 03-02-2019-10/08 od 23.07.2015. godine, tačke II Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj: 01-34-1-1743-1/17 od 10.07.2017. godine, Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija), raspisujeJAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos u Regulatornu agenciju za komunikacijeŠef Odsjeka za licenciranje telekomunikacijskih mreža i usluga u Sektoru za licenciranje u telekomunikacijama – 1 izvršilac
Opis poslova: Obavlja poslove rukovođenja odsjekom, organizuje i koordinira radom odsjeka; odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih odsjeku; nadzire rad zaposlenika u odsjeku; koordinira radom odsjeka i izvještava rukovodioca sektora o radu odsjeka i o stanju u odsjeku; priprema prijedloge za poboljšanje rada odsjeka; učestvuje u pripremi propisa, analiza, studija, informacija, izvještaja i drugih materijala iz djelokruga rada za potrebe sektora i Agencije; organizuje izradu internih i eksternih dokumenata, kao što su periodični i godišnji izvještaji i planovi, prijedlozi odluka i mjera, i dr.; daje stručnu podršku zaposlenim u odsjeku i odgovara za blagovremeno, stručno i zakonito obavljanje poslova u odsjeku; po ovlaštenju zamjenuje rukovodioca sektora u njegovom odsustvu; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenih.Posebni uslovi: Visoka stručna sprema - završen elektrotehnički fakultet (smjer telekomunikacije ili informatika) ili drugi tehnički fakultet za telekomunikacije, položen stručni upravni ispit, najmanje 4 godine radnog iskustva od čega rukovodno iskustvo u području telekomunikacija od najmanje 2 godine, aktivno znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.Vrsta radnog mjesta: zaposlenik na radnom šefa unutrašnje organizacione jediniceVrsta poslova i stepen složenosti: stručno – operativni i studijsko – analitički poslovi osnovne djelatnosti, najsloženijiPripadajuća osnovna neto plata: 1,546.00 KMRadni odnos na neodređeno vrijeme.Mjesto rada: Regulatorna agencije za komunikacije, ul. Mehmeda Spahe 1, u Sarajevu
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:I – Uslovi:

Kandidat koji se prijavljuje mora da ispunjava opšte uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

navršenih 18 godina života;
državljanstvo Bosne i Hercegovine;
da protiv njega nije pokrenut krivični postupak (za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini);
da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.


II – Uz prijavu za Javni oglas kandidati su obavezni dostaviti:

Popunjen i svojeručno potpisan prijavni obrazac koji se nalazi na internet (WEB) stranici Regulatorne agencije za komunikacije:
http://rak.ba/bos/index.php?uid=1268628757

http://rak.ba/hrv/index.php?uid=1272012093

http://rak.ba/srp/index.php?uid=1272793791

Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija originala ne starijeg od šest mjeseci);
Dokaz o završenoj visokoj stručnoj spremi - original ili ovjerena kopije diplome elektrotehničkog fakulteta (smjer telekomunikacije ili informatika) ili drugi tehnički fakultet za telekomunikacije, odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat niti za jednog diplomca, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji - ovjerena kopija);
Dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu za visoku stručnu spremu (original ili ovjerena kopija uvjerenja);
Dokaz o najmanje 4 godine radnog iskustva od čega rukovodno iskustvo u području telekomunikacija od najmanje 2 godine (original ili ovjerena kopija potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi);
Dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika (original ili ovjerena kopija uvjerenja/potvrde/certifikata škole ili drugih institucija koji se bave obučavanjem znanja stranih jezika - nivo B2, C1 ili C2 jezičke kompetencije, diploma ili druga isprava koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za znanje stranog jezika (npr. profesora jezika, jezičkog prevodioca, asistenta prevodioca, i sl.)
Dokaz o poznavanju rada na računaru (original ili ovjerena kopija uvjerenja škola ili drugih institucija koji se bave obučavanjem znanja rada na računaru, uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu informatike, kao i drugu ispravu fakulteta-ovjerena kopija upisnice – indexa, koja potvrđuje poznavanje rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru).
Napomena:

Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene Javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu s istim neće se uzimati u razmatranje.
Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili druge slične diplome ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija, te se neće uzimati u razmatranje.
Ne dostavljati Ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu, rješenje ili odluku o zasnivanju radnog odnosa - isti dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, rješenje ili odluka o prestanku radnog odnosa - dokazuju samo momenat prestanka radnog angažmana i sl. Navedena dokumenta ne mogu biti valjan dokaz o traženoj vrsti radnog iskustva. Period angažovanja po navedenim ugovorima/rješenjima treba dokazati potvrdom ili uvjerenjem poslodavca koja će sadržavati podatke: osnovne generalije, vrstu školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostale relevantne podatke za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva).
Validnost navedenih dokumenata računa se sa danom prijema prijave kandidata na Javni oglas.
Kandidati koji u momentu podnošenja prijave nemaju položen stručni upravni ispit neće se isključiti iz konkursne procedure, a ukoliko takav kandidat bude izabran kao najbolji od prijavljenih kandidata, dužan je isti položiti u roku od 6 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa, saglasno Zakonu o radu u institucijama BiH.
Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca), u suprotnom neće doći do potpisivanja ugovora o radu, a kandidat se skida sa liste uspješnih kandidata.


III – Postupak izbora:

Za provođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu imenovat će se Komisija za izbor zaposlenika Agencije koja će sa kandidatima koji dostave uredne, kompletne i blagovremene prijave i koji ispune uslove iz Javnog oglasa, provesti postupak pismenog testiranja i usmenog intervjua za kandidate koji polože pismeni test.IV – Dostavljanje prijava:

Prijave se mogu predati najkasnije zaključno sa danom 21.07.2017. godine, direktno na protokol Regulatorne agencije za komunikacije, ul. Mehmeda Spahe broj 1, Sarajevo, ili poslati poštom preporučeno na adresu:Regulatorna agencija za komunikacije

“Javni oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto

ŠEF ODSJEKA ZA LICENCIRANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH MREŽA I USLUGA – NE OTVARAJ”

Mehmeda Spahe br. 1

71 000 S a r a j e v oNepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka važnosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen Javnim oglasom, neće se uzimati u razmatranje.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Strani jezik:engleski
Poznavanje rada na računaru:napredno
Potrebno radno iskustvo:četiri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare