Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 22.05.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Saradnik za pravne poslove i upravno rješavanje

- dana
Poslodavac:
Centralna izborna komisija BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
22.05.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 8. stav (2), a u vezi člana 16. stav (3) Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos izvršitelja na određeno vrijeme u Sekretarijatu Centralne izborne komisije Bosne i Hecegovine i raspisivanju javnog oglasa broj: 05-1-34-2-499-1/18 od 09.05.2018. godine, a u vezi odredbi Pravilnika o načinu i trajanju angažovanja dodatnog osoblja za pripremu i provođenje Općih izbora 2018. godine broj: 05-1-34-2-469-2/18 od 26.04.2018. godine, predsjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, raspisujeJ A V N I O G L A S
za prijem u radni odnos izvršitelja na određeno vrijeme u Sekretarijatu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

5) Odsjek za pravne poslove, Sektor za pravne poslove i upravno rješavanje - na period do pet (5) mjeseci

a) Saradnik za pravne poslove i upravno rješavanje - 3 izvršitelja

Kratak opis poslova sa posebnim uvjetima za obavljanje poslova:

a) Saradnik za pravne poslove i upravno rješavanje izrađuje pojedinačne akte koji se odnose na izdavanje odobrenja, saglasnosti, registracija i drugih akata predviđenih zakonom i drugim propisima; pravi nacrt relevantnih pravila i propisa prema potrebama; obavlja poslove rješavanja jednostavnijih upravnih stvari u prvostepenom postupku; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka i za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka za pravne poslove.

Posebni uvjeti:

VII. stepen stručne spreme, završen pravni fakultet odnosno pravni fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Opći uvjeti:

Pored posebnih uvjeta kandidat iz stava (1), (2), (3), (4) i (5) mora da ispunjava i opće uvjete propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2. da ima navršenih 18 godina,

3. da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje,

4. da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno sa umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini i

5. da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.Način prijavljivanja Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti slijedeća dokumenta (ovjerene kopije):

uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci,
dokaz o završenoj školi određenog smjera (VII ili IV stepen stručne spreme ili završena osnovna škola),
dokaz o radnom iskustvu iz stava (5) pod tačkom a),
dokaz o izbornom iskustvu iz stava (1) pod tačkom a) i b), iz stava (2) pod a), b), c) i d) i iz stava (3) pod a), i
biografiju sa adresom stanovanja i kontakt telefon.

Napomena:

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zasnivanja radnog odnosa i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, ne starije od tri mjeseca izdato od nadležnog suda.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objave. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete oglasa, bit će pozvani na razgovor i prethodnu provjeru poznavanja navedenih poslova. Prijavu sa dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, s adresom, kontakt telefonom, poslati poštom ili predati lično na adresu:Sekretarijat Centralne izborne komisije B i H
Ulica Danijela Ozme br. 7
71 000 S a r a j ev o
sa naznakom
„Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta ___
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare