Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 19.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Radnik/ca na održavajnu čistoće

- dana
Poslodavac:
OŠ Nafija Sarajlić
Kategorija:
Ostalo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
19.01.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 23/17 i 33/17), člana 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 35/17), člana 109. Pravila JU OŠ “Nafija Sarajlić"” Sarajevo, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24108-13-1/17 od 29.12.2017. godine i Odluke Školskog odbora br. 331-19-2/17 od 30.10.2017.godine, raspisuje se

J A V N I K O N K U R S
za prijem u radni odnos

1. Nastavnik/nastavnica engleskog jezika....1 izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od završetka konkursne procedure do 31.8.2018. godine;
2. Nastavnik/ nastavnica razredne nastave....1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno vrijeme od završetka konkursne procedure do 31.8.2018. godine;
3. Nastavnik/ nastavnica njemačkog jezika....1 izvršilac, 3 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od završetka konkursne procedure do 31.8.2018. godine;
4. Radnik/ca na održavajnu čistoće....1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), na određeno vrijeme od završetka konkursne procedure do 31.8.2018. godine.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom za osnovnu školu, Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu.
Kandidati su obavezni dostaviti slijedeću dokumentaciju (kopije):
a) Svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) Diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) Izvod iz matične knjige rođenih,
d) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), od dana objavljivanja konkursa,
e) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti dodatnu dokumentaciju (kopije):
a) Uvjerenje/potvrdu o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
b) Potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e) Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,

f) Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja, odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) Rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) Osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca – branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) Potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju odluke o izboru kandidata.
Nakon konačnosti odluke o izboru izabrani kandidat je obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 35/17).
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, neće se uzeti u razmatranje.

Prijavu na javni konkurs sa traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Nafija Sarajlić“ Sarajevo, ul. Patriotske lige br. 57, 71 000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na javni konkurs“.

Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovome konkursu vraća se isključivo na lični zahtjev putem protokola škole u roku od 30 (trideset) dana od dana okončanja konkursne procedure.
Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Osnovna škola
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare