Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.02.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćnik direktora

- dana
Poslodavac:
Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa
Kategorija:
Policija - Zaštitarske usluge, Pravo
Mjesto rada:
Istočno Sarajevo
Rok prijave:
21.02.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD

POLUOTVORENOG TIPA

ISTOČNO SARAJEVO


raspisuje


JAVNI KONKURS

za prijem pomoćnika direktora – postavljenje na period 5 godina
1. Pomoćnik direktora za službu obezbjeđenja (VSS) -

1 izvršilac – postavljenje na 5 godina2. Pomoćnik direktora za službu tretmana (VSS) -

izvršilac – postavljenje na 5 godinaa) Opis poslova radnog mjesta pod brojem 1.- neposredno rukovodi Službom obezbjeđenja i odgovara za bezbjednost KPZ

- organizuje rad Službe obezbjeđenja, raspoređuje poslove i radne zadatke radnicima, daje

uputstva i usklađuje rad policije, vrši nadzor i kontrolu izvršenja poslova i zadataka,

- planira i organizuje stručnu obuku i osposobljavanje radnika Službe obezbjeđenja, stara se o održavanju i provođenju stručne nastave i obuke,

- neposredno kontroliše izvršenje poslova i zadataka od strane radnika službe u vezi

primanja i otpuštanja pritvorenih lica, zatvorenika i maloljetnika, raspoređivanja u

prostorije, vođenja odgovarajućih evidencija i čuvanja dokumentacije,

- sarađuje sa sudovima i sudskom policijom, tužilaštvima, MUP-om, Centrom za socijali rad i drugim organima i organizacijama,

- predlaže i dostavlja planove za nabavku naoružanja i druge potrebne opreme za službu,

utvrđuje potrebe za nabavku uniforme i obuće, a prema važećem Pravilniku,

- stara se o planskom zaduženju naoružanja i opreme, vrši kontrolu skladišta naoružanja i opreme i evidencije zaduženja radnika oružjem, municijom i opremom,

- vrši smotre policije KPU, pregled opreme i naoružanja, organizuje i rukovodi izvođenjem bojevog gađanja,

- vodi odgovarajuće evidencije u vezi izvršenja poslova i zadataka,

- svakodnevno podnosi izvještaj direktoru KPZ o stanju bezbjednosti i radu Službe obezbjeđenja,

- piše dnevni raspored rada Službe obezbjeđenja,

- sačinjava plan korišćenja godišnjih odmora,

- sačinjava godišnji plan rada službe i podnosi izvještaj o godišnjem radu,

- zamjenjuje direktora Ustanove u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti,b) Opis poslova radnog mjesta pod brojem 2- organizuje rad Službe i koordinira rad izvršilaca , te rad između odjeljenja s ciljem

efikasnog i kvalitetnog obavljanja poslova,

- prati primjenu zakonskih propisa vezanih za ostvarivanje svrhe izvršenja kazne zatvora, prava i dužnosti zatvorenika i maloljetnika, radi ostvarivanja prevaspitnih ciljeva,

- stara se o sprovođenju zakona i kućnog reda za zatvorenike i maloljetnike ,

- sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama ustanove radi koordinacije vaspitnog rada i ostvarivanja jedinstvenog vaspitnog uticaja na zatvorenike i maloljetna lica,

- učestvuje u utvrđivanju programa postupanja prema zatvorenicima,

- odgovoran je za provođenje tretmana stručnog usavršavanja,

- učestvuje u predlaganju pogodnosti, uslovnih otpusta, prijevremenih otpusta i nagrada

- u saradnji sa drugim radnicima, koji su uključeni u proces prevaspitanja, učestvuje u

klasifikaciji zatvorenika i maloljetnika,

- u saradnji sa Privredno-instruktorskom službom učestvuje u organizovanju radnog angažovanja zatvorenika i maloljetnika,v) Kandidati koji se prijave na konkurs (za sva radna mjesta) treba da ispunjavaju opšte uslove i to:

1. Da je državljanin RS - BiH;

2. Da je stariji od 18 godina;

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od

najmanje 6 mjeseci ili za takvo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Kazneno-popravnom zavodu;

6. Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou

vlasti u BiH, najmanje tri godine prije objavljivanja konkursa;

7. Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

8. Da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH;g) Posebni uslovi koje treba da ispunjavaju kandidati za pomoćnika direktora za Službu obezbjeđenja:● visoka stručna sprema, policijska ili vojna akademija, pravni fakultet, fakulteti

bezbjednosti - VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus studija u trajanju četiri godine sa najmanje 240 ECTS bodova,

● radno iskustvo od najmanje 3 ( tri ) godina na poslovima izvršenja krivičnih sankcija, u traženom stepenu obrazovanja nakon stečene stručne spreme iz prethodne tačke,

● položen stručni ispit iz oblasti izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija,

● zvanje načelnik policije.d) Posebni uslovi koje trebaju ispunjavati kandidati za mjesto pomoćnik direktora za Službu tretmana:● visoka stručna sprema VII stepen, filozofski fakultet ili fakultet političkih nauka ili prvi ciklus studija u trajanju četiri godine sa najmanje 240 ECTS bodova,

● radno iskustvo od najmanje 3 ( tri ) godina na poslovima izvršenja krivičnih sankcija, u traženom stepenu obrazovanja nakon stečene stručne spreme iz prethodne tačke,

● položen stručni ispit sa VSS iz oblasti izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija.đ) Uz prijavu na konkurs koja će sadržavati kraće biografske podatke, adresu i broj telefona, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova iz konkursa:

1. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi;

2. Izvod iz matične knjige rođenih;

3. Uvjerenje o državljanstvu;

4. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka;

5. Potvrdu o radnom iskustvu na poslovima na poslovima izvršenja krivičnih sankcija, u

traženom stepenu obrazovanja nakon stečene stručne spreme, kako je navedeno u konkursu ;

6. Izjavu o ispunjavanju opštih uslova navedenih u tačkama 5. i 7 (potpisanu i ovjerenu od nadležnog organa);

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;Uvjerenje o nekažnjavanju (tačka 4. opštih uslova) dostaviće naknadno kandidati koji budu predloženi za zasnivanje radnog odnosa, a prije stupanja u radni odnos;Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (tačka 3. opštih uslova) dostaviće naknadno kandidati koji bude predložen za zasnivanje radnog odnosa, a prije stupanja u radni odnos.Napomena:

- Sva dokumenta moraju biti predata u originalu ili ovjerene fotokopije.

- Datum izdavanja dokumenata pod brojevima 2, 3, 4 i 6 ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od krajnjeg roka za predaju dokumenata po konkursu.

Izuzetno dokument pod brojem 2. može biti stariji od ovog roka ukoliko se radi o izvodu iz matične knjige rođenih koji je trajnog karaktera.e) Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u javnim glasilima, a oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i Zavodu za zapošljavanje RS – Filijala Istočno Sarajevo - Biro Istočna Ilidža. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.Prijave se mogu dostaviti lično (pisarnica KPZ Istočno Sarajevo) ili putem pošte, na adresu: Kazneno-popravni zavod, Poluotvorenog tipa, Istočno Sarajevo

ulica Meše Selimovića br. 1, sa naznakom “Konkurs za prijem (navesti naziv radnog mjesta iz konkursa)”.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, Komisija za prijem radnika obaviće intervju .

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje, a dokumenta primljena po konkursu neće se vraćati kandidatima.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare