Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 30.08.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Poljoprivredna tehnika i tehnologija

- dana
Poslodavac:
Univerzitet Džemal Bijedić
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Mostar
Rok prijave:
30.08.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, članom 19. Tačkama 37. i 38. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a odnoseći se na Odluka Senata o raspisivanju konkursa broj: 101-1742/17 i broj:101-1743/17 od 13. 7. 2017. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje,K O N K U R S
za izbor nastavnika i saradnika


I

Agromediteranski fakultet

saradnik (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast „Poljoprivredna tehnika i tehnologija“ na Agromediteranskom fakultetu - 1 izvršilac;


Fakultet informacijskih tehnologija

nastavnik (prijem u radni odnos) u sva zvanja za užu naučnu oblast „Softverski inžinjering“– 1 izvršilac;
nastavnik (prijem u radni odnos) u sva zvanja za užu naučnu oblast „Računarski i komunikacijski sistemi“ – 1 izvršilac;
saradnik (prijem u radni odnos) u svim zvanjima za užu naučnu oblast „Softverski inžinjering“ – 2 izvršioca;
saradnik (prijem u radni odnos) u svim zvanjima za užu naučnu oblast „Računarski i komunikacijski sistemi“ – 2 izvršioca.


Mašinski fakultet

asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast „Mehanika“ na Mašinskom fakultetu – 1 izvršilac;
asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast „CIM-kompjuterom integrisana proizvodnja“ na Mašinskom fakultetu – 1 izvršilac.


Nastavnički fakultet

docent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast „Opšta pedagogija“ na Nastavničkom fakultetu – 1 izvršilac;
asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast „Socijalna psihologija“ na Nastavničkom fakultetu – 1 izvršilac;
asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast „Anorganska hemija“ na Nastavničkom fakultetu – 1 izvršilac;


Univerzitetski studij Zdravstvena njega

Nastavnik za užu naučnu oblast „Patologija“ (bez zasnivanja radnog odnosa) na univerzitetskom studiju Zdravstvena njega – 1 izvršilac


Univerzitetski studij Dizajn interijera

saradnik (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu umjetničku oblast „Dizajn“ na univerzitetskom studiju Dizajn interijera – 1 izvršilac


II

OPIS POSLOVA:


1.1. NASTAVNIK

daje prijedlog nastavnog programa predmeta;
predlaže preispitivanje i usavršavanje nastavnog plana i programa;
preporučuje dostupne udžbenike i priručnike za nastavni predmet za koji je izabran;
priprema i izvodi nastavu prema rasporedu nastave, usklađenom s nastavnim planom i prema sadržaju utvrđenom nastavnim programom;
vodi evidenciju o prisustvu nastavi, obavljenim ispitima i postignutom uspjehu studenata;
radi sa saradnicima, laborantima i demonstratorima u cilju njihove edukacije i osposobljavanja za izvođenje vježbi;
obavlja konsultacije sa studentima u svrhu savladavanja nastavnog programa;
redovno održava ispite za studente prema rasporedu u propisanim ispitnim rokovima;
podnosi izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu nakon svakog ispitnog roka;
predlaže teme i mentor je studentima pri izradi završnog rada, diplomskog rada i doktorske disertacije;
učestvuje u radu Naučno-nastavnog vijeća, Senata i drugih stručnih organa Univerziteta;
učestvuje u radu komisija u postupku izrade završnog rada, diplomskog rada i doktorske disertacije;
učestvuje u radu komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika i saradnika;
učestvuje u radu i drugih komisija na fakultetu i Univerzitetu;
organizuje i izvodi naučnoistraživački rad;
obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i poslove po nalogu dekana


1.2. SARADNIK

priprema i izvodi vježbe pod stručnim nadzorom nastavnika ;
pomaže nastavniku u pripremi naučno-nastavnog procesa;
obavlja konsultacije sa studentima;
učestvuje u održavanju ispita u skladu sa nastavnim programom;
priprema izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu na kojem je angažovan nakon svakog ispitnog termina;
radi na sopstvenom stručnom usavršavanju radi pripremanja za samostalan naučnoistraživački rad u svrhu sticanja višeg naučnog stepena;
učestvuje u radu komisija i stručnih organa fakulteta po pozivu;
Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta
obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i druge poslove po nalogu dekana.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:III

OPĆI UVJETI:
da je državljanin BiH;
da je stariji od 18 godina;
da ima opću zdravstvenu sposobnost;
da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;


POSEBNI UVJETI:
2.1. USLOVI ZA IZBOR NASTAVNIKA:

Nastavnici se biraju u zvanje: docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora.

Minimalni uslovi za izbor nastavnika u zvanje docenta su:

završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;
najmanje 3 (tri) naučna rada objavljena u priznatim publikacijama1, iz odgovarajuće oblasti; - pokazane nastavničke sposobnosti; te
da ima pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima, iz naučne oblasti /nastavnog predmeta za koju/i se bira, od strane stručne komisije za pripremanje prijedloga za izbor u zvanje.
Pod pokazanim nastavničkim sposobnostima podrazumijeva se ispunjenje dva od sljedećih uslova:

da je učestvovao u izvođenju nastave na prvom ciklusu studiju najmanje jednu školsku godinu;
da je radio na najmanje jednom naučno-istraživačkom projektu;
da je prezentirao najmanje jedan rad na naučnom skupu;
da se naučno usavršavao u inostranstvu u trajanju od najmanje jednog mjeseca.


2.1.2 Minimalni uslovi za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora su:

završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;
proveden najmanje 1 (jedan) izborni period u zvanju docenta iz odgovarajuće naučne oblasti;
objavljena knjiga i najmanje 5 (pet) naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama2, iz odgovarajuće naučne oblasti, sve nakon izbora u zvanje docenta, te
uspješno mentorstvo kandidatu za stepen drugog ciklusa, računajući od dana prihvatanja Izvještaja o pozitivnoj ocjeni diplomskog rada.


2.1.3. Minimalni uslovi za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora su:

završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;
proveden najmanje 1 (jedan) izborni period u zvanju vanrednog profesora iz odgovarajuće naučne oblasti;
najmanje 2 (dvije) objavljene knjige i najmanje 8 (osam) naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama3 , iz odgovarajuće naučne oblasti, sve nakon izbora u zvanje vanrednog profesora, te
uspješno mentorstvo kandidatu za stepen drugog i trećeg ciklusa, računajući od dana prihvatanja Izvještaja o pozitivnoj ocjeni diplomskog rada i doktorske disertacije.


2. 2. USLOVI ZA IZBOR SARADNIKA

Saradnici se biraju u zvanje asistenta, višeg asistenta i lektora.

2. 2. 1.Uslovi za izbor saradnika u zvanje asistenta su:

završen odgovarajući univerzitetski studij sa najmanje 240 ECTS bodova;
ostvarena najniža prosječna ocjena u toku studija 8 (osam) ili 3,5 (triipo).
2. 2. 2. Uslov za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta je:

- završen stepen drugog ciklusa studija (magisterij) iz odgovarajuće naučne oblasti.

2. 2. 3. Uslovi za izbor u zvanje višeg asistenta na stručno -umjetničkim predmetima su:

završen stepen drugog ciklusa studija i
najmanje 1 (jedan) javno predstavljeni oblik umjetničkog stvaralaštva iz odgovarajuće oblasti.


2. 3. Za izbore u sva akademska zvanja obavezan uslov je poznavanje jednog stranog jezika, što se verifikuje kada se asistenti, viši asistenti i nastavnici prvi put biraju na Univerzitetu.IV

DOKAZI

Kandidati za izbor u nastavna zvanja, uz prijavu na konkurs dužni su dostaviti sljedeću

dokumentaciju:

NASTAVNICI

Za poziciju 2.1.1

Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci);
Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, ne starije od tri mjeseca;
Biografiju (CV);
Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;
Popis naučnih radova iz odgovarajuće naučne oblasti sa kopijama radova iz objavljenih publikacija;
Dokazi o pokazanim nastavničkim sposobnostima iz tačke 2.2. (dostaviti dokaze o ispunjenju najmanje 2 od 4 uslova)
Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.


Dokumenta iz tačke IV pozicija 2.1.1. pod rednim brojevima: 1,2,3, 4 i 9 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).

Za poziciju 2.1.2.

Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija)
Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci)
Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, ne starije od tri mjeseca
Biografiju (CV) - u elektronskoj i štampanoj verziji;
Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;
Dokaz o izboru u zvanje docenta iz odgovarajuće naučne oblasti – najmanje jedan izborni period;
Objavljenu knjigu;
Popis naučnih radova iz odgovarajuće naučne oblasti sa kopijama radova iz objavljenih publikacija;
Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kandidatu za stepen drugog ciklusa;
Dokaz o (aktivnom) znanju engleskog jezika.


Dokumenta iz tačke IV pozicija 2.1.2. pod rednim brojevima: 1,2,3, 4 i 11 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).

Za poziciju 2.1.3.

Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija)
Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci)
Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, ne starije od tri mjeseca
Biografiju (CV) - u elektronskoj i štampanoj verziji;
Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;
Dokaz o izboru u zvanje vanrednog iz odgovarajuće naučne oblasti – najmanje jedan izborni period;
Objavljene knjige;
Popis naučnih radova iz odgovarajuće naučne oblasti sa kopijama radova iz objavljenih publikacija;
Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kandidatu za stepene drugog i trećeg ciklusa;
Dokaz o (aktivnom) znanju engleskog jezika.


Dokumenta iz tačke IV pozicija 2.1.3 pod rednim brojevima: 1,2,3, 4 i 11 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).

SARADNICI

Za poziciju 2.2.1.

Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija)
Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci)
Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, (ne starije od tri mjeseca)
Biografiju (CV)
Ovjerena kopija fakultetske diplome
Potvrda o prosjeku ocjena ili uvjerenje o položenim ispitima
Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika


Za poziciju 2.2.2.

Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija)
Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci)
Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,(ne starije od tri mjeseca)
Biografiju (CV) – u elektronskoj i štampanoj verziji;
Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu magistra nauka ili mastera iz odgovarajuće naučne oblasti;
Dokaz o (aktivnom) znanju engleskog jezika.


Dokumenta iz tačke IV pozicija 2.2.2 pod rednim brojevima: 1,2,3, 4 i 7 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).

Za poziciju 2.2.3.

Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija)
Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci)
Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,(ne starije od tri mjeseca)
Biografiju (CV) – u elektronskoj i štampanoj verziji;
Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu magistra nauka ili mastera iz odgovarajuće naučne oblasti;
Dokaz o najmanje 1 (jednom) javno predstavljenom obliku umjetničkog stvaralaštva iz odgovarajuće oblasti
Dokaz o (aktivnom) znanju engleskog jezika


Dokumenta iz tačke IV pozicija 2.2.3 pod rednim brojevima: 1,2,3, 4 i 8 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).

Pored navedenog kandidati mogu priložiti i dokumente o poznavanju rada na računaru, podatke o nagradama i priznanjima kao i druge dokumente relevantne za izbor.

Sa kandidatom se zaključuje Ugovor u skladu sa Odlukom o izboru u zvanje na period na koji je kandidat izabran.

V

Potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti, na adresu:Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru
Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar


NA KOVERTI JE POTREBNO NAZNAČITI:

(Prijava na konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom Fakulteta i naučne oblasti ili predmeta na koji se konkuriše - NE OTVARATI).

Na poleđini koverte treba biti naznačeno : ime i prezime kandidata, adresa i kontakt telefon.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare