Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 24.02.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik u naučno-nastavno zvanje vanredni profesor na naučnu oblast „Sociologija“

- dana
Poslodavac:
Fakultet političkih nauka
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
24.02.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju, ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 33/17), člana 201. Statuta Univerziteta Sarajevo, Odluke Vijeća Fakulteta političkih nauka Sarajevo broj: 02-1-57-1/19 od 21.01.2019. godine i saglasnosti Senata Univerziteta Sarajevo br. 01-3-51/19 od 30.01.2019. godine, raspisuje se

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja

I

Za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanja vanredni profesor i to:
1. Na naučnu oblast „Sociologija“ ……………………………………….1 izvršilac (puno radno vrijeme)

II

Uslovi konkursa:
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidat ispunjava uvjete utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 33/17) i Statutom Univerziteta u Sarajevu:

Proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje docent, te uspješno mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija odnosno integrisanog ciklusa studija.

U slučaju da kandidat pri izboru u akademsko zvanje iz objektivnih razloga nije mogao ispuniti uslov objavljena knjiga i/ili mentorstva za drugi ciklus studija odnosno integrisani studij, uvodi se ekvivalencija odnosno supstitucija objavljene knjige i/ili mentorstva sa tri dodatna naučna rada objavljena u citatnim bazama podataka, u odnosu na minimalne uslove utvrđene zakonom. Za ekvivalenciju odnosno supstituciju za objavljene knjige i/ili mentostvo računa se i uspješno vođenje međunarodnog/domaćeg projekta od značaja za Univerzitet/Fakultet.

Član akademskog osoblja u zvanju docenta može biti izabran u više zvanje i prije isteka perioda na koji je biran ukoliko ispuni uslove za izbor u više akademsko zvanje i ukoliko je proveo u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora te ukoliko je od propisanih radova za izbor u više zvanje za vanrednog profesora dodatno objavio najmanje tri naučna rada u citatnim bazama podataka, odnosno ukoliko je od propisanih radova za izbor u više zvanje za redovnog profesora dodatno objavio najmanje pet naučnih radova u citatnim bazama podataka.

Za navedenu poziciju zainteresirani kandidati uz prijavu na konkurs dužni su dostaviti:
biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih radova, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor;
listu objavljenih knjiga, udžbenika, naučnih radova, kao i same knjige i radove;
ovjerenu kopiju diplome ili drugog dokumenta o stečenom naučnom stepenu doktora nauka;
kandidati koji su u inostranstvu stekli diplomu, prilažu nostrificiranu diplomu ili rješenje;
kandidati za izbor u zvanje vanrednog prilažu potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u prethodnom zvanju, odnosno potvrdu da su proveli u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora, ukoliko su ispunili uvjete za izbor u više zvanje prije isteka roka na koji su birani;
dokaz o originalnom stručnom uspjehu kao što je projekt, patent ili originalni metod;
dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu;
dokaz o supstituciji objavljene knjige i/ili mentorstva, u skladu sa članom 115. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju („Sl.novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17), u slučaju da kandidat iz objektivnih razloga nije mogao ispuniti navedene uvjete;
dokaz o dodatno objavljenim radovima, u skladu sa članom 115. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju („Sl.novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17), u slučaju prijevremenog napredovanja;
podatke o nagrada i priznanjima u vezi sa odgovorajućom naučnom oblasti;
Kandidati su dužni da dostave i svu ostalu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za izbor u skladu sa Zakonom.

Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti akademsko zvanje za koje se prijavljuju.

III

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose lično ili putem pošte na adresu:
Fakultet političkih nauka, Sarajevo, Skenderija 72 (sa naznakom za Konkurs za izbor akademskog osoblja).
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Priložena dokumentacija po Konkursu neće se vraćati kandidatima.
Kontakt osoba: Umihana Mahmić , tel.: 033 203 562 lok 113, email: umihana.salcin@fpn.unsa.ba
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare