Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 03.06.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik na nastavnom predmetu Bromatologija

- dana
Poslodavac:
Farmaceutski fakultet u Sarajevu
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
03.06.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Univerzitet u Sarajevu
Farmaceutski fakultet
Na osnovu čl. 96 stav 3. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Sl.Novine KS“,
br:42/13 i 13/15), čl.162. stav 1. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata br: 01-3154/17
od 26.04.2017.godine i odluke Nastavno-naučnog vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u
Sarajevu br. 0101-1025/17.godine od 07.04.2017.godine, Farmaceutski fakultet u Sarajevu dana
18.05.2017.godine raspisuje
K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
Raspisuje se konkurs za izbor na puno radno vrijeme:
1. Nastavnik u sva zvanja na nastavnim predmetima Analitička hemija I i Analitička hemija II-
2 izvršioca
2. Nastavnik u sva zvanja na nastavnom predmetu Bromatologija -1 izvršilac
3. Nastavnik u sva zvanja na nastavnim predmetima Farmaceutska hemija I i Farmaceutska
hemija II -1 izvršilac
4. Nastavnik u sva zvanja na nastavnom predmetu Klinička farmacija -1 izvršilac
5. Nastavnik u sva zvanja na nastavnim predmetima Farmakognozija i hemija droga I i
Farmakognozija i hemija droga II- 1 izvršilac
6. Viši asistent na nastavnim predmetima Organska hemija I i Organska hemija II -1 izvršilac
7. Viši asistent na nastavnim predmetima Analitička hemija I i Analitička hemija II -1 izvršilac
U skladu s članom 89. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i člana 156. Statuta
Univerziteta u Sarajevu uslovi za izbor u zvanje:
a)viši asistent:stepen drugog ciklusa studija(magisterij), četiri godine iskustva u saradničkim
poslovima, prosječna ocjena i na prvom i na drugom ciklusu studija 8 ili 3,5;
b) docent: naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u
priznatim publikacijama, pokazane nastavničke sposobnosti;
c) vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet
naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, objavljena knjiga i originalni stručni
uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje docenta te
mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija;
d) redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora,
najmanje dvije objavljene knjige, najmanje osam naučnih radova objavljenih u priznatim
publikacijama, sve nakon sticanja zvanja vanrednog profesora te mentorstvo najmanje po
jednog kandidata za stepen drugog i trećeg ciklusa studija
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Za poziciju 1. uslov je doktorat hemijskih nauka, za poziciju 2. doktorat farmaceutskih,
veterinarskih ili poljoprivrednih nauka, za poziciju 3., 4., 5. doktorat farmaceutskih nauka, za
poziciju 6. i 7. uslov je stepen drugog ciklusa studija (magisterij) hemijskih nauka.
Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti:
a) biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih/umjetničkih radova, programe javno
predstavljenih projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor
b) diplomu i drugu dokumentaciju o stečenom zvanju (ovjerena kopija)
c) uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju)
d) listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova, kao i same radove (ukoliko iste
posjeduje)
e) podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti (ukoliko iste
posjeduje)
f) dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje
(Dokaz o tri naučna rada kao ekvivalent za opravdano izostalo mentorstvo u slučajevima
opravdanim u članu 158. stav 3. Statuta Univerziteta u Sarajevu)- za izbor u zvanje vanrednog
i redovnog profesora.
Konkurs je otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.
Kandidati su dužni u svojoj prijavi naznačiti poziciju i zvanje za koje se prijavljuju.
Prijave sa potpunom dokumentacijom se dostavljaju na adresu Farmaceutskog fakulteta u
Sarajevu, ul. Zmaja od Bosne broj 8 putem pošte ili direktno na Protokol Fakulteta.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare