Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 09.12.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik-defektolog

- dana
Poslodavac:
JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica" Sarajevo
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
09.12.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: na osnovu člana 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 23/17), člana 109. Pravila JU Zavoda za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka broj: 02-55-4/2012 od 09.04.2012. godine, člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo br: 11-34-24108-8-1/17, i Zaključka Školskog odbora JU Zavoda za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica broj: 02-2384-09/2017, slijedeći:
J A V N I K O N K U R S
za prijem u radni odnos

Nastavnik-defektolog 4 do 31. 08. 2018. godine.

USLOVI KONKURSA:
Pored opštih uslova kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka i to:
• Za radna mjesta iz tačke 1.; VSS, Defektološki fakultet (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet), odsjek oligofrenologija (edukacija-rehabilitacija), položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru, jedna godina radnog iskustva

Kandidati trebaju dostaviti:

Obaveznu dokumentaciju (kopiju):
-svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs.
-diploma/svjedodžba o stečanoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju
-izvod iz matične knjige rođenih
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), od dana objavljivanja konkursa
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu
-dokaz o stečenom radnom iskustvu (potvrda ili uvjerenje)
-uvjerenje/potvrda o poznavanju rada na računarima

Dodatnu dokumentaciju (kopiju):
1. uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje;
2. uvjerenje/potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao;
3. uvjerenje/potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
4. rješenje/odluka o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika;
5. rješenje/odluka o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a ako je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika;
6. rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa);
7. osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci);
8. uvjerenje/potvrda o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Prijave sa potrebnom i potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu:
JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica,
ul. Mjedenica 34,
Stari Grad,
71000 Sarajevo,
sa naznakom „Prijava na Javni konkurs“.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti pismeno obavješteni (na adresu iz prijave) o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti.

Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev i podiže se kod sekretara Zavoda u roku od 30 dana od dana okončanja konkursne procedure.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Izabrani kandidati će dostaviti ljekarsko uvjerenje nakon konačnosti odluke o izboru kao i obaveznu i dodatnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji, najkasnije pet dana od prijema Odluke o izboru radnika.

Konkurs je objavljen u dnevnim novinama 1.12.2017. godine
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare