Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 13.04.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Mlađi revizor za finansijsku reviziju

- dana
Poslodavac:
Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
13.04.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 21. stav 1. i člana 32. Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 22/06), člana 10. Pravilnika o radu u Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj: 09-02-1213-4/16 od 24.05.2017.godine - prečišćeni tekst i Odluke generalnog revizora Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj: 12-34- 479-1/18 od 06.03.2018. godine, raspisuje se

K O N K U R S
Za popunu upražnjenih radnih mjesta u Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine

I. RADNA MJESTA :
1. Mlađi revizor za finansijsku reviziju, 1 (jedan) izvršilac za rad na neodređeno vrijeme

1. MLAĐI REVIZOR ZA FINANSIJSKU REVIZIJU
Opis poslova: obavlja reviziju finansijskih izvještaja u skladu sa Zakonom o reviziji, ISSAI, IFAC revizijskim standardima, usvojenim planom revizije i utvrđenim procedurama; kao član tima odgovara za kvalitet revizije; pregleda, analizira
finansijske izvještaje klijenata i druge finansijske informacije koje pripremljene dostavlja vođi tima; ocjenjuje usklađenost finansijskih izvještaja u skladu sa računovodstvenim standardima; obavlja dalju analitičku i finansijsku obradu prikupljene dokumentacije u okviru propisane metodologije; prikuplja, sređuje, evidentira i kontrolira dobivene podatke i druge evidencije o revidiranom klijentu; vrši procjenu rizičnih pozicija bilansa iz finansijskih izvještaja, koju daje na razmatranje i usvajanje vođi tima u cilju sačinjavanja strateških dokumenata revizije (analize operacije, strateškog memoranduma i detaljnog plana revizije); obavlja reviziju zajedno sa vođom tima u dijelu pregleda finansijskih i računovodstvenih informacija i izvještaja revidiranih klijenata; zajedno sa vođom tima sačinjava nacrt izvještaja o obavljenoj reviziji koji se dostavlja višem revizoru na daljnju proceduru; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i generalnog revizora
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:II OPĆI USLOVI
Kandidati treba da ispunjavaju opće uslove predviđene članom 33. Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br.22/06) i to:
a. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
b. da je stariji od 18 godina;
c. da ima odgovarajuće obrazovne i stručne kvalifikacije;
d. da je zdravstveno sposoban (za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje
e. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni
i Hercegovini tri godine prije podnošenja prijave za zaposlenje;
f. da se protiv njega ne vodi krivični postupak, niti da je pravomoćno osuđen na kaznu zatvora za krivična djela sa izuzetkom krivičnih djela protiv sigurnosti u saobraćaju, u skladu sa Krivičnim zakonom;
g. da nije obuhvaćen odredbama člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

III POSEBNI USLOVI
Pored općih uslova kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ured za reviziju) i to:

Za poziciju 1. Mlađi revizor za finansijsku reviziju
VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, ekonomski fakultet, položen stručni ispit za službenike organa uprave i službi za upravu/javni ispit, zvanje certificiranog računovođe, tri godine radnog iskustva, od čega dvije godine na poslovima revizije ili finansijsko računovodstvenim poslovima, aktivno znanje engleskog jezika, dobro poznavanje rada na
računaru.


IV POTREBNI DOKUMENTI
Prijava na konkurs dostavlja se na uredno popunjenom i svojeručno potpisanom prijavnom obrascu Ureda za
reviziju, koji se može dobiti u prostorijama Ureda za reviziju ili na web-stranici Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, www.vrifbih.ba.

Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata i to:
a) Dokumenti o ispunjavanju općih uslova:
- uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od šest mjeseci);
- izvod iz matične knjige rođenih;
- ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju samo kandidati koji budu odlukom generalnog revizora izabrani. Izabrani kandidati uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju po okončanju konkursne procedure, a prije stupanja na rad);
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od tri
mjeseca);
- uvjerenje da kandidat nije pravomoćno osuđen na kaznu zatvora za krivičnadjela sa izuzetkom krivičnih djela protiv sigurnosti u saobraćaju u skladu sa Krivičnim zakonom, izdato od nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova, (dostavljaju po okončanju konkursne procedure, a prije stupanja na rad, ne starije od tri mjeseca);
- izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbama člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, ovjerena od strane
nadležnog općinskog organa;
- izjava kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije podnošenja prijave za zaposlenje, ovjerena od strane nadležnog općinskog organa.

b) Dokumenti o ispunjavanju posebnih uslova:
- za radna mjesta 1. i 2. diplomu o završenom studiju na ekonomskom fakultetu, univerzitetska
diploma, za radno mjesto 3. diplomu o završenom ekonomskom ili pravnom fakultetu, univerzitetska
diploma (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj
drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po
Bolonjskom procesu uz univerzitetsku diplomu i dodatak diplomi. Izuzetno, samo u slučaju da
visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je
dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome, dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da
dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca:

Za radno mjesto 1.:
- certifikat za zvanje certificirani računovođa

Za radno mjesto 1., 2. i 3.:
- dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika, najmanje nivo A2
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za službenike organa uprave i službi za upravu/javni ispit;
- dokaz o poznavanju rada na računaru;
- potvrdu o traženom radnom iskustvu.

Napomena za dokaz - potvrda o traženom radnom iskustvu:
- za radno mjesto 1., potvrda o radnom iskustvu u trajanju od tri godine, treba da sadrži opis i vrstu poslova koji su obavljani u reviziji ili finansijsko računovodstvenim poslovima u periodu od dvije godine.
- za radno mjesto 2., potvrda treba da sadrži opis i vrstu poslova koji su obavljani u reviziji ili finansijsko računovodstvenim poslovima u periodu od jedne godine.
- za radno mjesto 3., potvrda treba da sadrži opis i vrstu poslova koji su obavljani nakon sticanja VSS, na poslovima u VSS u periodu od dvije godine.

V OSTALE NAPOMENE
Za sva radna mjesta za koje se raspisuje Konkurs, mjesto rada je Sarajevo, Ložionička broj 3. Proces izbora i imenovanja po ovom Konkursu provest će se u skladu sa odredbama člana 34. Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br. 22/06) i internim aktima Ureda za reviziju.

Izabrani kandidati pozvat će se da u primjerenom roku, a prije zasnivanja radnog odnosa u Uredu za reviziju, dostave uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i uvjerenje da kandidat nije pravomoćno osuđen na kaznu zatvora za krivična djela sa izuzetkom krivičnih djela protiv sigurnosti u saobraćaju u skladu sa
Krivičnim zakonom, izdato od nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova. O rezultatima Konkursa, kandidati će biti obaviješteni dostavom odluke o izboru i prijemu izabranog kandidata u Ured za reviziju. Sa izabranim kandidatima ugovorit će se probni rad. Ako se na Konkurs ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uslove iz
Konkursa, ili iz nekih drugih opravdanih razloga, generalni revizor može obustaviti postupak izbora po ovom Konkursu.

Sažetak Konkursa se objavljuje u dnevnim novinama “Oslobođenje“ i „Večernji list“ a cjeloviti tekst Konkursa objavljuje se na web stranici Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, www.vrifbih.ba.

Prijavu na ovaj Konkurs, sa svim potrebnim dokumentima dostaviti najkasnije u roku od 30 dana, od dana posljednje objave ovog Konkursa, lično ili preporučenom poštom, na adresu:
„Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine“
Ul. Ložionička br. 3,
71000 Sarajevo

Na koverti sa prijavom obavezno naznačiti: „Prijava na Konkurs - ne otvarati“.
Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca, adresu i kontakt telefon.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
U skladu za Zakonom o reviziji institucija u FBiH, Ured za reviziju nema obavezu vraćanja zaprimljenih prijava na Konkurs.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Strani jezik:engleski
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare