Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 16.09.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Mlađi inspektor

- dana
Poslodavac:
Ministarstvo unutarnjih poslova Zapadnohercegovačke Županije
Kategorija:
Državna služba i uprava, Policija - Zaštitarske usluge
Mjesto rada:
Mostar
Rok prijave:
16.09.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na temelju članka 49. Zakona o policijskim službenicima Hercegovačkoneretvanske županije („Narodne novine HNŽ“ broj 9/07 i 9/12), članka 14. Pravilnika o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata i sustavu bodovanja testova u procesu odabira policijskih službenika broj: 02-01-04-258/16 od 18.02.2016. godine i broj: 02-01-04-667/17 od 29.05.2017. godine, Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor broj: 02-02-36-1058/17 od 10.08.2017. godine i Rješenja broj: 02-02-36- 1058-1/17 od 10.08.2017. godine, Povjerenstvo za izbor, r a s p i s u j eJ A V N I O G L A S
za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije, Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije-kantona
1. U činu „policajac“ u Upravi policije kao prvi nivo pristupanja za kandidate sa najmanje IV stupnjem stručne spreme – broj izvršitelja - 88 (osamdesetosam)

2. U činu „mlađi inspektor“ u Upravi policije kao drugi nivo pristupanja za kandidate sa najmanje VI stupnjem stručne spreme ili najmanje završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja – broj izvršitelja – 12 (dvanaest)I. UVJETI ZA PRIJAVLJIVANJE NA JAVNI OGLAS

Opći uvjeti za kandidate:

Kandidati moraju ispunjavati slijedeće opće uvjete propisane člankom 46. Zakona o policijskim službenicima Hercegovačko-neretvanske županije:

a) državljanstvo Bosne i Hercegovine,

b) životna dob između 18 i 27 godina za početni čin policajac i do 35 godina za početni čin mlađi inspektor,

c) najmanje IV stupanj stručne spreme za čin policajac, a najmanje VI stupanj stručne spreme ili najmanje završen prvi ciklus visokog obrazovanja za čin mlađeg inspektora,

d) liječničko uvjerenje ne starije od tri mjeseca kao dokaz o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za rad,

e) da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske sankcije,

f) da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak ili/i da nije postala pravomoćna kazna zatvora za kazneno djelo, osim za kaznena djela protiv sigurnosti prometa sukladno kaznenim zakonodavstvom.,

g) da nije optužen od Međunarodnog kaznenog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da se nije odbio pojaviti pred Tribunalom.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Posebni uvjeti za kandidate:

- položen vozački ispit „B“ kategorije.

II. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu (obrazac) na Javni oglas kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu presliku):

1. Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od šest mjeseci).

2. Izvod iz matične knjige rođenih (sa rokom trajno).

3. Dokaz o završenom najmanje IV stupnju stručne spreme za čin policajac, odnosno najmanje VI stupanj stručne spreme ili najmanje završen prvi ciklus visokog obrazovanja za čin mlađi inspektor (nostrificirana diploma ukoliko škola nije završena u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine).

4. Izjava kandidata ovjerena kod nadležnog organa ili potvrda/uvjerenje poslodavca ili državnog organa ili institucije da nije otpušen iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske sankcije.

5. Uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka izdato od strane mjerodavnog suda (ne starije od tri mjeseca).

6. Izjava kandidata ovjerena kod mjerodavnog organa da nije optužen od Međunarodnog kaznenog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da se nije odbio pojaviti pred Tribunalom.

7. Ovjerena izjava da kandidat posjeduje položen vozački ispit „B“ kategorije.

Kandidati koji ostvaruju pravo na temelju članka 27. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihove obitelji („Narodne novine HNŽ“ broj: 8/06), dužni su da pored obavezne dokumentacije za prijavu na Javni oglas, dostave i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz navedenog Zakona.

NAPOMENA:

Povjerenstvo će za opći uvjet koji se odnosi na činjenicu kaznenog kažnjavanja, utvrditi naknadno, po službenoj dužnosti i to za kandidate koji su odabrani radi upućivanja na liječnički pregled i sigurnosne provjere.

Liječničko uvjerenje, kao opći uvjet, odnosno potvrdu zdravstvene sposobnosti priložit će kandidati koji su predloženi za prijem i isti snose troškove liječničkog uvjerenja.

Prilikom odabira kandidata rukovoditelj Uprave policije će se rukovoditi odredbama članka 4. Zakona o policijskim službenicima HNŽ, kojim je propisano da: 3 „Struktura policijskih službenika u policijskom organu odražava nacionalni sastav stanovništva na teritoriji koji obuhvaća Županija prema popisu iz 1991. godine“.

III. PRAVILA POSTUPKA ODABIRA KANDIDATA

U cilju zaštite osobnih podataka kandidata, a primjenom odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 54/04 i 12/09) svim kandidatima će se prilikom prijave na Javni oglas, dodijeliti identifikacijski broj-šifra, koja će se koristiti u postupku odabira umjesto osobnog imena i prezime, i ista će biti na potvrdi o prijemu podneska – prijave. Svaki kandidat je dužan čuvati tajnost identifikacijskog broja- šifre.

Kandidati koji prijavu na Javni oglas dostave putem preporučene pošte, dodijeljeni identifikacijski broj – šifra, bit će priopćena putem kontakt telefona iz prijavnog obrasca, dok će im na prvom testiranju biti uručena potvrda o prijemu prijave – podneska sa dodijeljenim identifikacijskim broje – šifrom.

Samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz ovog oglasa i koji su dostavili svu traženu dokumentaciju imaju pravo pristupa po slijedećem redoslijedu:

a) test općeg znanja, uključujući pisani rad,

b) test tjelesne sposobnosti,

c) liječnički pregled,

d) psihološki pregled, uključujući test i razgovor,

e) drugi test koji policijski organ smatra potrebnim ili opravdanim (intervju).

Testiranje se obavlja najkasnije 30 dana poslije isteka roka za prijavljivanje.

Kandidat koji ne prođe na jednom od navedenih testova, isključuje se iz daljnjeg procesa odabira, što se objavljuje na web stranici Ministarstva, te na oglasnim pločama MUP-a u sjedištu i PU-a MUP-a, sa naznakom razloga za isključenje.

Test općeg znanja obuhvatit će pitanja iz slijedećih oblasti:

Ustavnog sustava (Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Hercegovačko neretvanske županije),
Zakon o unutarnjim poslovima Hercegovačko neretvanske županije,
Zakon o policijskim službenicima Hercegovačko neretvanske županije,
Kazneni zakon FBiH i Zakon o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, Zakon o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine.
Navedeni propisi za ispit općeg znanja dostupni su na web stranici MUP-a HNŽ/K: www.muphnk.ba.

Povjerenstvo će prilikom pripreme testova voditi računa da tražena pitanja prilagodi razini stručne spreme sukladno uvjetima za pristup u čin „policajac“ odnosno „mlađi inspektor“.

Pisani rad na zadanu temu sastojat će se od teme iz oblasti kulture, društvenopolitičkog života ili rada policije u zajednici,a vrednuje se po slijedećim kriterijima:

a) izražajnost,

b) urednost,

c) odgovor na zadanu temu.

Kompletna procedura provjere kandidata vršit će se sukladno Pravilniku o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata i sustavu bodovanja testova u procesu odabira policijskih službenika broj: 02-01-04-258/16 od 18.02.2016. godine i broj: 02- 01-04-667/17 od 29.05.2017. godine i Poslovnika o radu Povjerenstva za izbor kandidata u Upravi policije broj: 02-01-36-1078/17 od 17.08.2017. godine.

NAPOMENA:

Zdravstvena sposobnost kandidata, kao sastavni dio testa, obavit će se sukladno Pravilniku o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika, te o sastavu i načinu rada zdravstvenih povjerenstava u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama broj: 02-01-04-551/15 od 23.04.2015. godine.

Kandidat koji ne zadovolji provjere zdravstvene sposobnosti uključujući i morfološki status: visina- mininalno 170 cm za muškarce i 160 cm za žene, te težina – minimalno 60 kg za muškarce i 50 kg za žene, neće biti odabran za školovanje za pristup policijskom organu.

Nakon odobravanja liste kandidata predloženih za pohađanje temeljne obuke za kadete, kandidati će biti podvrgnuti sigurnosnim provjerama sukladno Zakonu o zaštiti tajnih podataka. U slučaju da kandidat ne prođe sigurnosne provjere, isti će biti isključen iz daljnjeg procesa odabira.

Pravilnik o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata i sustavu bodovanja testova u procesu odabira policijskih službenika i Pravilnik o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika, te o sastavu i načinu rada zdravstvenih povjerenstava u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama će biti dostupni na web stranici ovog MUP-a.

O vremenu i mjestu provjere testa općeg znanja, uključujući pisani rad, provjeri tjelesne sposobnosti, liječničkog pregleda i intervjua, kandidati će biti obaviješteni putem web stranice MUP-a HNŽ/K i oglasnoj ploči MUP-a u sjedištu, te oglasnih ploča PU-a MUP-a HNŽ/K, prema dodijeljenim identifikacijskim brojevima-šiframa za svakog kandidata.

Kandidati su dužni postupiti sukladno navedenim obavijestima Povjerenstva, jer u slučaju ne postupanja po spomenutim obavijestima, smatrat će se da je kandidat odustao od prijave na Javni oglas.

Potrebni dokumenti iz Javnog oglasa predaju se u originalu ili ovjerenoj preslici u zatvorenoj koverti i ne podliježu vraćanju. Kandidati su obavezni uz svoju prijavu predati samo dokumentaciju koja se traži oglasom, odnosno nije potrebno dostavljati dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje bilo kakvih drugih uvjeta (tečajevi, doškolovavanje i sl.).

Prijava na Javni oglas sa potrebnim dokumentima se podnosi na posebnom prijavnom obrascu, koji se može preuzeti na web stranici MUP-a HNŽ/K: www.muphnk.ba, ili u sjedištu MUP-a HNŽK, Ulica Brune Bušića bb, u Mostaru. Kandidat je dužan da na odgovarajućem prijavnom obrascu (za prvu razinu pristupa u činu „policajac“ ili/i drugu razinu pristupa u činu „mlađi inspektor“) upiše sve tražene podatke, te da dostavi potpisanu suglasnost za korištenje osobnih podataka koja je sastavni dio obrasca.

Kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju obvezno u zatvorenoj koverti, neposredno predajom na Pisarnici MUP-a HNŽ/K u sjedištu ili preporučenom poštom, na adresu:Ministastvo unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije - kantona
Ulica Brune Bušića bb
88 000 M o s t a r
uz obveznu naznaku
„PRIJAVA ZA JAVNI OGLAS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
POLICIJSKIH SLUŽBENIKA U UPRAVI POLICIJE MUP-a HNŽ/K“
- NE OTVARATI –


U slučaju da u dostavljenim podacima postoje određene nejasnoće koje dovode Povjerenstvo za izbor u dilemu oko ispunjavanja nekih propisanih općih i posebnih uvjeta ovog oglasa, Povjerenstvo za izbor zadržava pravo da službenim putem zatraži o tome odgovarajuće objašnjenje ili mišljenje od mjerodavnog organa, kao i dostavu odgovarajućih akata kao dokaz.

Ispunjavanje uvjeta utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave kandidata na Javni oglas.

IV. TRAJANJE OBUKE I PROBNI RAD

Odabrani kandidati za čin „policajca“ pohađaju osnovnu obuku kao kadeti u trajanju od osam mjeseci, od toga pet mjeseci teorijske nastave u ustanovi za obrazovanje policijskih službenika sa kojom Ministarstvo sklopi ugovor i tri mjeseca praktične nastave u organu koji upućuje kandidata na obuku.

Odabrani kandidati za čin „mlađi inspektor“ pohađaju osnovnu obuku kao kadeti u trajanju od šest mjeseci, od toga tri mjeseca teorijske nastave u ustanovi za obrazovanje policijskih službenika sa kojom Ministarstvo sklopi ugovor i tri mjeseca praktične nastave u organu koji upućuje kandidata na obuku.

Kadet koji samovoljno napusti obuku ili je isključen sa obuke svojom krivnjom, nadoknadit će policijskom organu troškove obuke.

Probni rad policijskog službenika traje 12 (dvanaest) mjeseci.

Javni oglas ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana posljednjeg objavljivanja u dnevnim novinama.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.
Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Vozačka dozvola:B
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare