Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 16.05.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Konsultant

- dana
Poslodavac:
Mreža za izgradnju mira
Kategorija:
Ekonomija - finansije - osiguranje, Pravo
Mjesto rada:
Federacija Bosne i Hercegovine
Rok prijave:
16.05.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Poziv za konsultante Vlade FBiH

Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini u cilju realizacije projekta „Jačanje kapaciteta za monitoring i koordinaciju procesa EU integracija u Federaciji Bosne i Hercegovine“, o b j a v lj u j e

JAVNI POZIV
za prijem konsultanata u Jedinici za implementaciju projekta „Jačanje kapaciteta za
monitoring i koordinaciju procesa EU integracija u Federaciji Bosne i Hercegovine“

Pozicija 01: Konsultant za ekonomske kriterije i unutrašnje tržište
Broj izvršilaca: 1
Vrsta ugovora: Konsultantski ugovor na određeno vrijeme
Planirani period izvršenja Projekta: 24 mjeseca
Radno vrijeme: svaki radni dan od 08:00 do 16:00 sati ili minimalno 40 sati sedmično

Opis poslova: u suradnji s Direkcijom za evropske integracije i ministarstvima na nivou Bosne i Hercegovine, a kroz redovne kontakte s federalnim ministarstvima, koordinira zauzimanje stavova Federacije Bosne i Hercegovine, u pitanjima koja se odnose na implementaciju Kopenhaških ekonomskih kriterija i glavne zadatke u vezi sa sljedećim poglavljima aquis-a: slobodno kretanje roba (poglavlje 1); slobodno kretanje radnika (poglavlje 2); pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga (poglavlje 3); slobodno kretanje kapitala (poglavlje 4); javne nabavke (poglavlje 5); pravo privrednih društava (poglavlje 6); pravo intelektualnog vlasništva (poglavlje 7); konkurencija (poglavlje 8); finansijske usluge (poglavlje 9); informaciono društvo i mediji (poglavlje 10); porezi (poglavlje 16); ekonomska i monetarna politika (poglavlje 17); statistika (poglavlje 18); socijalna politika i zapošljavanje (poglavlje 19); poduzetništvo i industrijska politika (poglavlje 20); nauka i istraživanje (poglavlje 25); obrazovanje i kultura (poglavlje 26); životna sredina i zaštita okoline (poglavlje 27); zaštita potrošača i zdravlja (poglavlje 28); finansijska kontrola (poglavlje 32) i finansijske odredbe i budžet (poglavlje 33), te u tom cilju učestvuje u praćenju i izvješću u procesu europskih integracija, koordinaciji učešća predstavnika Federacije BiH u pregovorima s EU, koordinaciji implementacije SSP-a i rada zajedničkih tijela osnovanih tim Sporazumom, te praćenje rada SSP Pododbora za trgovinu, industriju,carine i poreze, SSP Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, SSP Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku, SSP Pododbora za inovacije, tehnološki razvoj i socijalnu politiku, koordinaciji pripreme strateških dokumenata Federacije BIH u svezi sa procesom europskih integracija, praćenju izvršenja obaveza koje federalna ministarstva i druge institucije Federacije BiH imaju u procesu europskih integracije, Izrađuje nacrte godišnjih, tromjesečnih i mjesečnih financijskih planova, prati odobrena i utrošena sredstva po proračunu i izrađuje izvješća, vrši računsku obradu, kontiranje i knjiženje svih financijskih dokumenata, popunjava propisane obrasce svih vrsta financijskih izvješća i obračuna, vrši pripremu obračuna plaće i svih drugih osobnih primanja, obračun doprinosa i poreza na plaće i iz plaće, prikuplja, vodi i stara se o svim podacima i evidencijama koje služe u postupcima javnih nabavi i vrši druge poslove koje mu odredi direktor Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uslovi za vršenje poslova:
– VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova), pravne, ekonomske ili druge struke društvenog smjera
– jedna godina radnog iskustva
– poznavanje engleskog jezika
– poznavanje rada na računaru


Kandidati su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
– Prijava na Javni poziv obavezno treba da sadrži naznaku broja/brojeva pozicije/a na koju/e kandidat aplicira i kontakt podatke (adresa, email i broj telefona)
– fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) – original ili ovjerena fotokopija
– dokaz o radnom iskustvu sa visokom stručnom spremom – original ili ovjerena fotokopija
– dokaz o poznavanju engleskog jezika – original ili ovjerena fotokopija
– dokaz o poznavanju rada na računaru – original ili ovjerena fotokopija

Ohrabrujemo kandidate da pored navedenih obaveznih dokumenata mogu dostaviti i druge dokaze o poznavanju procesa evropskih integracija, upravljanja projektnim ciklusom,
poznavanja institucija i prava EU, objavljene radove i druge relevantne dokaze koje će pomoći u izboru najboljih kandidata.

Javni poziv bit će objavljen 09. maja 2018. godine na web stranicama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini. Javni poziv ostaje otvoren 7 dana od dana objave na web stranicama.

Krajnji rok za predaju prijava je 16. maj 2018. godine.

Traženu dokumentaciju kandidati trebaju dostaviti lično ili putem pošte preporučeno na
adresu:
GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Hamdije Čemerlića 2
71000 Sarajevo
Sa obaveznom naznakom: „JAVNI POZIV
za prijem konsultanata u Jedinici za implementaciju projekta „Jačanja kapaciteta za monitoring i koordinaciju procesa EU integracija u Federaciji Bosne i Hercegovine“
(SIDA broj projekta: 11324)“
– NE OTVARAJ

Napomena:
– Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti razmatrane
– Dostavljeni dokumenti se neće vraćati
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Strani jezik:engleski
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare