Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 14.03.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Istražitelj za sprečavanje i otkrivanje organiziranog kriminala, kriminala u vezi sa trgovinom ljudima, opojnim drogama i ostalim krivičnim djelima

- dana
Poslodavac:
Državna agencija za istrage i zaštitu
Kategorija:
Policija - Zaštitarske usluge
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
14.03.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Broj: 16-11-34-2-850- /19
Istočno Sarajevo, 11.02.2019. godine
Na osnovu člana 49. stav (1) Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine
(„Službeni glasnik BiH“, br. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 07/12),
Odluke o pokretanju procedure i utvrđivanju upražnjenih radnih mjesta za zapošljavanje
mlađih inspektora u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj 16-11-34-2-850-1/19 od
04.02.2019. godine, i Rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata za pohađanje
osnovne obuke kadeta za čin mlađi inspektor u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj 16-
11-34-2-850-2/19 od 04.02.2019. godine, Komisija za izbor kandidata za pohađanje osnovne
obuke kadeta za čin mlađi inspektor u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu raspisuje
J A V N I O G L A S
za prijem kandidata za pohađanje osnovne obuke kadeta za čin mlađi inspektor
u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu

I
Državna agencija za istrage i zaštitu prima 15 kandidata za pohađanje osnovne obuke
kadeta za čin mlađi inspektor, kao drugi nivo pristupanja za kandidate sa najmanje VI
stepenom školske spreme, kako slijedi:
SEKTOR ZA ISTRAŽIVANJE RATNIH ZLOČINA I KRIVIČNIH DJELA KAŽNJIVIH PO MEĐUNARODNOM HUMANITARNOM PRAVU


REGIONALNI URED SARAJEVO
a) Kriminalističko-istražni odsjek
1. Istražitelj za sprečavanje i otkrivanje organiziranog kriminala, kriminala u vezi sa trgovinom ljudima, opojnim drogama i ostalim krivičnim djelima........................4 izvršioca

Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:II

(1) Kandidati koji se prijavljuju na Javni oglas moraju ispunjavati sljedeće opće i
posebne uslove:
a) Opći uslovi:
1) državljanstvo Bosne i Hercegovine;
2) životna dob između 18 i 35 godina života;
3) najmanje VI stepen školske spreme;
4) zdravstvena sposobnost potvrđena ljekarskim uvjerenjem, kojim se potvrđuje da je
kandidat zdrav, te psiho-fizički sposoban za rad na poslovima policijskog
službenika;
5) da nije otpušten iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i
Hercegovini kao rezultat disciplinske sankcije;
6) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravosnažna
kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv sigurnosti
saobraćaja, u skladu s krivičnim zakonodavstvom;
7) da se nije odbio pojaviti pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu
Jugoslaviju kao osoba optužena od strane tog tribunala.

b) Posebni uslovi:
1) poznavanje jednog svjetskog jezika;
2) poznavanje rada na računaru;
3) položen vozački ispit „B“ kategorije.
(2)Ispunjavanje posebnog uslova „poznavanje jednog svjetskog jezika“ provjerava se
putem testa iz člana 11. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja
kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu.
(3)Ispunjavanje posebnog uslova „poznavanje rada na računaru“ dokazuje se
dokumentacijom navedenom u članu III Javnog oglasa.
(4)Ispunjavanje posebnog uslova „položen vozački ispit B kategorije“, dokazuje se
dokumentacijom navedenom u članu III Javnog oglasa.
3

III
Uz prijavu na Oglas kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili
ovjerenu kopiju):
a) uvjerenje o državljanstvu (pod važećim uvjerenjem o državljanstvu podrazumijeva se
uvjerenje koje nije starije od šest mjeseci, pri čemu se navedeni rok računa od dana
izdavanja uvjerenja od nadležnog organa do dana predaje prijave na Javni oglas);
b) izvod iz matične knjige rođenih;
c) diplomu o završenom najmanje VI stepenu školske spreme, nostrificiranu diplomu,
ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj
drugoj državi nakon 06.04.1992. godine, kandidati koji su više, odnosno visoko
obrazovanje, stekli po bolonjskom procesu studiranja, uz fakultetsku diplomu
dostavljaju i dodatak diplomi, izuzetno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova
dodatak diplomi nije uopće izdavala ni za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz
diplomu dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdat
ni za jednog diplomca (ne dostavljati uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana).
Takođe, ne dostavljati univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili
ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili druge slične diplome,
budući da iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog)
studija;
d) izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da kandidat nije otpušten iz institucije
državne uprave ili vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske mjere;
e) izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da protiv kandidata nije pokrenut krivični
postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za
krivična djela protiv sigurnosti saobraćaja, u skladu s krivičnim zakonodavstvom;
f) izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da kandidat nije obuhvaćen odredbom
člana IX stav (1) Ustava BiH;
g) dokaz o poznavanju rada na računaru (kao dokaz o poznavanju rada na računaru
kandidati mogu dostaviti uvjerenje škola ili drugih institucija koje se bave obukama
rada na računaru, uvjerenja fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, o položenom
ispitu informatike, kao i drugu ispravu fakulteta koja potvrđuje poznavanje ili znanje
rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno znanje ili
zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru);
h) izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da kandidat ima položen vozački ispit „B“
kategorije.

IV
(1) Prijava na Javni oglas podnosi se na obrascu, koji se može preuzeti u sjedištu ili na
web stranici Državne agencije za istrage i zaštitu www.sipa.gov.ba, a ista se, u
zatvorenoj koverti, predaje neposredno u Pisarnici Državne agencije za istrage i zaštitu
ili dostavlja putem pošte. Kandidat je obavezan da popuni obrazac u potpunosti i
svojeručno ga potpiše, u suprotnom prijava će se smatrati neurednom i bit će
odbačena. Takođe, prijave na Javni oglas koje ne budu dostavljene na propisanom
obrascu neće biti uzete u razmatranje.
(2) Rok za predaju prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnoj
štampi.
4
(3) Tokom procesa odabira kandidati će biti kontaktirani i informirani pismeno, putem
telefona, oglasne ploče u sjedištu Državne agencije za istrage i zaštitu, kao i preko
web stranice Državne agencije za istrage i zaštitu putem dodijeljene šifre.
(4) Osnovna obuka kadeta traje četiri mjeseca i provodi se u Agenciji za školovanje i
stručno usavršavanje kadrova u Mostaru. Kadet koji dobrovoljno napusti osnovnu
obuku ili svojom krivicom bude isključen sa obuke, dužan je nadoknaditi srazmjerne
troškove obuke.
(5) Nakon uspješno završene osnovne obuke, kadeti se primaju na probni rad u
organizacione jedinice Državne agencije za istrage i zaštitu u trajanju od 12 mjeseci i
raspoređuju na radno mjesto policijskog službenika u činu „mlađi inspektor“.
(6) U slučaju da veći broj kandidata nakon provedenog testiranja ostvari isti broj bodova,
Komisija prednost daje kandidatu ženskog pola.
(7) U skladu sa članom 4. Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine,
struktura policijskih službenika u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu uopće odražava
nacionalnu strukturu stanovništva Bosne i Hercegovine prema popisu stanovništva iz
1991. godine.
(8) Kandidatima koji ne budu izabrani dokumentacija se neće vraćati.
(9) Nepotpune, neblagovremene, neuredne prijave i prijave sa neovjerenom
dokumentacijom, neće se uzimati u razmatranje.
(10) Konačna Lista izabranih kandidata bit će objavljena na oglasnoj ploči u sjedištu i na
web stranici Državne agencije za istrage i zaštitu.

V
(1) Prije donošenja Odluke o izboru kandidata, predloženi kandidati bit će predmet
osnovne sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup
tajnim podacima stepena „POVJERLJIVO“, shodno odredbama Zakona o zaštiti tajnih
podataka („Službeni glasnik BiH“, br. 54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih
akata donesenih na osnovu ovog zakona. Kandidati za koje se utvrdi postojanje
sigurnosne smetnje bit će isključeni iz dalje procedure izbora. U okviru provjera vršit
će se i provjera općeg uslova „da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak“.
(2) Zdravstvenu i psiho-fizičku sposobnost kandidata za rad na poslovima policijskog
službenika, utvrdit će u postupku selekcije nadležna zdravstvena ustanova.

VI
(1)Izbor kandidata za kadete Državne agencije za istrage i zaštitu vršit će se u skladu sa
Zakonom o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, Odlukom o načinu i
programu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika i Odlukom o
metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke
kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, a isti su dostupni na web stranici
Državne agencije za istrage i zaštitu.
(2)Kandidati koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa i koji dostave traženu dokumentaciju
imaju pravo pristupiti testiranju koje se sastoji od:
a) utvrđivanja morfološkog statusa kandidata;
b) testa općeg znanja, uključujući pismeni rad;
c) testa fizičke sposobnosti;
d) ljekarskog pregleda;
e) psihološkog pregleda u koji je uključen test i intervju;
f) testa poznavanja stranog jezika;
5
g) usmenog testa – intervjua.
(3)Ispunjavanje općih i posebnih uslova utvrđenih ovim oglasom, računa se sa
danom predaje prijave.
(4)Prijavni obrazac sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Državna agencija za istrage i zaštitu,
ul. Nikole Tesle 59, 71123 Istočno Sarajevo
sa naznakom „Prijava na javni oglas za prijem kandidata
za pohađanje osnovne obuke kadeta za čin mlađi inspektor
u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu“.
KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA
ZA POHAĐANJE OSNOVNE OBUKE KADETA
ZA ČIN MLAĐI INSPEKTOR
Minimalna stručna sprema:Viša škola
Strani jezik:engleski
Vozačka dozvola:B
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare