Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 26.07.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor

- dana
Poslodavac:
JU SŠC Vuk Karadžić
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Lopare
Rok prijave:
26.07.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: I - PREDMET

Školski odbor JU SŠC „Vuk Karadžić“ Lopare raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU SŠC „Vuk Karadžić“ Lopare.

II - OPIS POSLOVA

Direktor Škole rukovodi radom Škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti Škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima.
Za svoj rad odgovora Vladi, ministru i Školskom odboru.
Direktor Škole odgovoran je za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom Škole.

III – MANDAT
Mandat direktora JU SŠC „Vuk Karadžić“ Lopare traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa dostavljenog spiska iz prethodne alineje.

IV – USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Za direktora JU SŠC „Vuk Karadžić“ Lopare može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o uslovima i načinu izbora direktora škole i Statutom Škole, i to:
1.Opšti uslovi:
1)da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad
2)da je državljanin BiH/ Republike Srpske
3)da je stariji od 18 godina
2.Posebni uslovi:
1)da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2)da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u Školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,
3)da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,


4)da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole,
5)da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše

V – POTREBNA DOKUMENTACIJA
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni, uz prijavu na konkurs, priložiti:
-Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Uvjernjenje o državljanstvu RS/BiH,
-Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne straije od šest mjeseci)
-Dokaz, odnosno diplomu o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalent
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada,
-Dokaz o radnom iskustvu u vapitno-obrazovnom radu u školi, kao nastavnik ili stručni saradnik nakon sticanja diplome(najmanje pet godina),
-Dokaz o ispunjavanju uslova za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše,
-Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
-Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
-Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
-Druge dokaze o provođenju znanja i sposobnosti,

Dokazi se dostavljaju u originalu ili ovjerene fotokopije u skladu sa zakonom i ne mogu biti starije od šest mjeseci.

VI - ROK ZA UČEŠĆE NA KONKURSU I NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA
Prijave sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU SŠC « Vuk Karadžić « Lopare, Dositeja Obradovića bb, 75240 Lopare sa naznakom „Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole“ /NE OTVARATI/.
Rok za podnošenje prijava je petnaest ( 15 ) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Dostavljena dokumentacija Školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

VII – NAPOMENE

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rješenju o izboru i imenovanju direktora JU SŠC „Vuk Karadžić“ Lopare u roku od osam ( 8 ) dana od dana dostavljanja rješenja Školi.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare