Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 22.03.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor

- dana
Poslodavac:
Olimpijski bazen Otoka
Kategorija:
Ostalo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
22.03.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH", broj:12/03, 34/03 i 65/13) i člana 5. Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje direktora J.P. "Olimpijski bazen Otoka" d.o.o.Sarajevo, broj: 01-2-59/18 od 30.01.2018. godine , a u skladu sa članom 34., 44. i 51. Statuta JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo, Nadzorni odbor J.P. "Olimpijski bazen Otoka" d.o.o. Sarajevo, raspisuje:

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora
J.P. "Olimpijski bazen Otoka" d.o.o.Sarajevo

Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora J.P. "Olimpijski bazen Otoka" d.o.o. Sarajevo

I OPIS UPRAŽNJENE POZICIJE
Direktor je nadležan za:
- organizacija i vođenje poslova Javnog preduzeća;
- izvještavanje Nadzornog odbora Javnog preduzeća na zahtjev Nadzornog odbora;
- provedba Statuta i Etičkog kodeksa;
- izrada i nadgledanje realizacije planova poslovanja;
- izrada provedbenih propisa za postupak nabavki i provedbu Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine;
- priprema prijedloga o raspodjeli dobiti;
- zapošljavanje i otpuštanje zaposlenika u skladu sa postupcima utvrđenim u opštim aktima;
- zastupanje Javnog preduzeća prema trećim licima;
- staranje i odgovornost za zakonitost rada Javnog preduzeća;
- distribucija i implementacija etičkog kodeksa u Javnom preduzeću;
- obezbjeđenje postupanja svih odgovornih lica u skladu sa etičkim kodeksom tako što će se protiv lica
koja krše navedeni kodeks provesti disciplinski postupak;
- drugi poslovi neophodni za nesmetano odvijanje organizacije i vođenja poslovanja Javnog preduzeća.
- primjene preporuka Odbora za reviziju u rokovima koje u pogledu njihove realizacije utvrdi Odbor za
reviziju;
- donošenje odluka o nabavkama u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama;
- nadzor zaposlenika u primjeni propisa i nabavkama;
- podnošenje izvještaja o nabavkama Odboru za reviziju i Nazornom odboru;
- predlaganje izdvajanja za rezerve Javnog preduzeća uz ograničenja predviđena zakonom;
- organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja Javnog preduzeća;
- zastupa i predstavlja Javno preduzeće u unutrašnjem i vanjsko-trgovinskom prometu bez ograničenja;
- odgovara za zakonitost poslovanja Javnog preduzeća;
- donosi opšta i pojedinačna akta Javnog preduzeća koja nisu u nadležnosti Nadzornog odbora, a u skladu sa Statutom i opštim aktima Javnog preduzeća;
- donosi Pravilnik o radu, i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, i utvrđuju prijedloge opštih akata;
- predlaže razvojnu i poslovnu politiku;
- predlaže planove rada i program razvoja i preduzima mjere za njihovo sprovođenje;
- podnosi izvještaj o poslovanju i godišnji obračun, izvršava i organizuje sprovođenje odluka organa Javnog preduzeća;
- odlučuje o potrebi za radom i raspoređivanjem radnika;
- odlučuje o pravima i odgovornostima radnika u skladu sa Zakonom, kolektivnim ugovorom i Pravilnikom
o radu;
- preduzima radnje vezane za registraciju Preduzeća;
- zaključuje ugovore i druge pravne radnje.

II MANDAT
Mandat direktora prestaje: protekom vremena na koje je imenovan, prestankom Javnog preduzeća, na vlastiti zahtjev i smjenjivanjem.
Mandat direktora Javnog preduzeća traje 4 (četiri) godine i na istu funkciju može biti ponovo imenovan.
Mandat direktora Javnog preduzeća može prestati prije isteka perioda imenovanja i to: ostavkom, razriješenjem, prestankom radnog odnosa po drugom osnovu i nastupanju smetnji za obavljanje funkcije u
skladu sa Zakonom.

Nadzorni odbor može razriješiti direktora i prije isteka perioda na koji je imenovan:
1) kada Skupština odbije usvojiti godišnji izvještaj Javnog preduzeća koji uključuje finansijski izvještaj i Izvještaj revizora, Nadzornog odbora I Odbora za reviziju,
2) I u drugim slučajevima utvrđenim Satutom JP “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:III USLOVI ZA IMENOVANJE
Svi kandidati moraju ispunjavati slijedeće opće i posebne uslove
a) OPĆI USLOVI
- da je državljanin BiH,
- da je stariji od 18 godina,
- da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja,
- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i
Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije,
- da se na tog kandidata ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- da nema privatni/finansijski interes u J.P. “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o.,
- da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH” 12/03, 34/03 i 65/13)
- da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa dužnošću u preduzeću u koje se
kandiduje, 5. godina od dana pravosnažne presude uključujući vrijeme zatvorske kazne,
- da nije vlasnik društva koje ima djelatnost istovjetno sa djelatnošću Društva;
- da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti direktora,
- da se na njega ne odnose ograničenja iz člana 252. Zakona o privrednim društvima,
- da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje funkcije direktora.

b) POSEBNI USLOVI ZA POZICIJU DIREKTORA
- univerzitetska diploma – VSS (VII stepen školske spreme) ili završen prvi ciklus studija po Bolonjskom
procesu sa ostvarenih 180 ili 240 ECTS bodova, fakultet društvenog ili tehničkog smjera,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža nakon sticanja VSS,
- da ponudi program rada i razvoja Javnog preduzeća u mandatskom periodu,
- da je uspješan u obavljanju na ranijim poslovima, (preporuka)
- da ima sposobnost za svjesno, odlučno i odgovorno obavljanje pozicije i sposobnost nepristrasnog
donošenja odluka, (preporuka)
- da ima komunikacijske i organizacijske sposobnosti, (preporuka)
- da posjeduje znanja i sposobnosti razumjevanja poslovnog izvještaja, poznavanja privrednog prava i
ukupnog zakonodavstva iz nadležnosti preduzeća, (preporuka)
- da ima sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu,
(preporuka)
- da nije izabrani dužnosnik, nosilac izvršnih funkcija i savjetnik u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, kantona i jedinica lokalne samouprave u vršenju javne funkcije u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službeni novine F BiH", broj: 70/08 i
65/13)
- da je prošao odgovarajuće usavršavanje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornog odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (Dokaz: ovjerena kopija certifikata o završenom usavršavanju izdata od strane nadležnog organa Privredne komore ili izjava potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa kojom
kandidat izjavljuje da preuzima obavezu da usavršavanje obavi do 31.03.2018.godine)
- ukoliko kandidat u navedenom roku ne završi usavršavanje najkasnije do 31.03.2018. godine dužan je podnijeti ostavku, u protivnom nadležni organ će pokrenut postupak za rezrješenje dužnosti.

IV SPISAK POTREBNIH DOKUMENATA, ROK I MJESTO ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Kandidati su dužni, uz prijavu, koja sadrži biografiju s kratkim i preciznim pregledom profesionalnih aktivnosti i radnog iskustva, te adresu i broj kontakt telefona, priložiti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata i to:
- izvod iz matične knjige rođenih;
- ovjerena kopija dokaza o stručnoj spremi;
- uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu (izdaje raniji poslodavac);
- program razvoja preduzeća za period od četiri godine,
- ovjerene izjave o ispunjavanju svih uslova iz tačke III a) za alineje od 4. do 12. i tačke III b) za alineju 9.
- preporuka/e
- ovjerena kopija certifikata o završenom usavršavanju izdata od strane nadležnog organa Privredne komore ili izjava potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa kojom kandidat izjavljuje da
preuzima obavezu da usavršavanje obavi do 31.03.2018.godine

Kandidat koji prođe izbor dužan je dostaviti uvjerenje da nije osuđivan za krivično dijelo i za privredni prestup nespojiv sa dužnošću u preduzeću u koje se kandiduje, 5 godina od dana pravosnažne presude uključujući vrijeme zatvorske kazne, da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti direktora.
Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama F BiH“.
Svi kandidati koji uđu u uži izbor biti će pozvani na intervju, koji će biti obavljen u skladu sa članom 11. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH. Lični podaci o kandidatima su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH ("Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06, 76/11 i 89/11).

Kandidati s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za podnošenje prijave neće se uzeti u obzir u razmatranje u daljem procesu kandidovanja.
Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u orginalu ili ovjerenoj kopiji. Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu, sem u slučaju priloženih originalnih dokumenata.

Prijave sa traženim dokumentima potrebno je dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:
JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo
Ul. Bulevar Meše Selimovića 83 b
71 000 Sarajevo
sa naznakom
PRIJAVA ZA JAVNI KONKURS
(za izbor i imenovanje direktora J.P. "Olimpijski bazen Otoka" d.o.o.Sarajevo)
„NE OTVARATI“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare