Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 23.02.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor

- dana
Poslodavac:
Javno preduzeće Vareš-stan
Kategorija:
Menadžment i upravljanje
Mjesto rada:
Vareš
Rok prijave:
23.02.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 12. Zakona o javnim preduzećima FBiH („Službene novine Federacije BiH“ br.8/05, 81/08, 22/09, 109/12 ) člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br.34/03, 65/13), člana 9. Statuta. JP "Vareš-stan" d.o.o. Vareš i Odluke Nadzornog odbora o raspisivanju javnog Konkursa za izbor i imenovanje
direktora JP "Vareš-stan" d.o.o. Vareš broj: 14/18 od 19.01.2018.godine, Nadzorni odbor JP "Vareš-stan" d.o.o. Vareš raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA
JAVNOG PREDUZEĆA "VAREŠ-STAN" d.o.o. VAREŠ

Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća „Vareš-stan“ d.o.o. Vareš, na period od 4 (četri) godine.
Izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća „Vareš-stan“ d.o.o. Vareš izvršit će NO Javnog preduzeća „Vareš-stan“ d.o.o. Vareš.
I.Opis pozicije / poslova direktora
1. Organizacija i vođenje poslova preduzeća ,
2. Izvještavanje Nadzornog odbora preduzeća na zahtjev Nadzornog odbora,
3. Provedba statuta i Etičkog kodeksa ,
4. Izrada i nadgledanje realizacije plana poslovanja ,
5. Izrada provedbenih propisa za postupak nabavki ,
6. Priprema prijedloga o raspodjeli profita ,
7. Zapošljavanje i otpuštanje zaposlenika u skladu sa postupcima utvrđenim u poslovniku ili poslovnicima , te važećim zakonima ,
8. Zastupanje preduzeća prema trećim licima ,
9. Staranje i odgovornost za zakonitost rada preduzeća ,
10. Distribucija i implementacija Etičkog kodeksa u javnom preduzeću ,
11. Obezbjeđenje postupanja svih odgovornih lica u skladu sa Etičkim kodeksom,
12. Drugi poslovi neophodni za nesmetano odvijanje organizacije i vođenja poslovanja preduzeća.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:II.Uslovi
Kandidati su dužni ispunjavati sljedeće uslove:
a) Opći uslovi
1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2. Da nije stariji od 65 godina,
3. Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou BiH, u periodu od tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
4. Da nije rukovodio Društvom- Preduzećem na kojem je pokrenut stečajni postupak,
5. Da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine),
6. Da nije osuđivan za krivično dijelo ili privredni prijestup nespojive sa dužnošću u pet godina od dana
pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;
7. Da mu pravosnažnom presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju na koju aplicira,
8. Da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“ broj:34/03 i 65/13),
9. Da nije direktor, član uprave, predsjednik ili član Nadzornog odbora, ili odbora za revizijuu drugom privrednom društvu
10 . Da nije u sukobu interesa, u ličnom ili profesionalnom odnosu sa Društvom u kojem aplicira na poziciju direktora,
11. Da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/08).

b) Posebni uslovi
Za direktora može biti imenovano lice koje pored opšti uslova predviđenih zakonom mora ispunjavati i sljedeće posebne uslove:
1. Da posjeduje visoku stručnu spremu (VSS), završen fakultet društvenog ili tehničkog smjera, ili završen prvi ciklus studija po Bolonjskom procesu sa ostvarenih 240 ECTS bodova,
2. Da ima najmanje 3 (tri) godina radnog iskustva u struci,
3. Da ponudi plan rada i program razvoja Preduzeća za period od četiri godine,
4. Da posjeduje komunikacijske i organizatorske sposobnosti.

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:
- Kraću biografiju,
- Adresu i kontakt telefon,
- Izvod iz matične knjiuge rođenih,
- Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci ),
- Dokaz o stručnoj spremi,
- Dokaz o radnom iskustvu,
- Program razvoja Preduzeća za period od četiri godine,
- Izjavu kandidata potpisanu i ovjerenu od nadležnog organa za tačke 3. 4. 5. 8. 9. 10. i 11. općih
uvjeta,
- Uvjerenje nadležnog organa iz tačke 6. i 7. općih uvjeta.
- Svu potrebnu odgovarajuću dokumentaciju ( orginal ili ovjerena kopija ) kojom dokazuju opće i posebne uslove navedene u ovom javnom konkursu.

Podnosioci prijava koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju. Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem postupku imenovanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.
Konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo oglas. Oglas će se objaviti u:
– „Službenim novinama Federacije BiH“,
– dnevnom listu „Oslobođenje“
– na web stranici općine Vareš
Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučenom poštom sa naznakom i na adresu:
Javno preduzeće „Vareš-stan“ d.o.o. Vareš
Komisija za izbor i imenovanje direktora JP „Vareš-stan“ d.o.o. Vareš
Ul. Korovinjići 1., 71330 Vareš
sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora
JP „Vareš-stan“ d.o.o. Vareš – NE OTVARATI
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare