Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 25.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor Granične policije Bosne i Hercegovine

- dana
Poslodavac:
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
25.01.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 3. Zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 36/08), čl. 8. i 11. Poslovnika o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 93/09), Odluke o uslovima i kriterijima za odabir, postupak ocjenjivanja i utvrđivanja rang-liste najuspješnijih kandidata otvorene konkurencije za izbor direktora i
zamjenika direktora policijskih tijela Bosne i Hercegovine, broj: 03-34-6-36/10, od 5.1.2010.,
i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za provođenje procedure odabira kandidata na pozicije direktora i zamjenika direktora policijskih tijela Bosne i Hercegovine, broj: 05/1-50- 13-26-39-4/17, od 13.12.2017., Nezavisni odbor kao nezavisno tijelo policijske strukture Bosne i Hercegovine

r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za provođenje procedure odabira kandidata za izbor direktora i zamjenika direktora policijskih tijela Bosne i Hercegovine

I. PRAVNI OSNOV
Nezavisni odbor kao nezavisno tijelo policijske strukture Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 36/08) i Poslovnikom o radu Nezavisnog odbora kao
nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 93/09), provodi postupak odabira najuspješnijih kandidata za pozicije:

1/01 Direktor Granične policije Bosne i Hercegovine

II. OPIS POSLOVA
1/01 Direktor Granične policije Bosne i Hercegovine predstavlja Graničnu policiju Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: GPBiH); izrađuje godišnji plan rada prema smjernicama i politikama koje utvrde predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, te nacrt godišnjeg budžeta GPBiH i predlaže ih ministru sigurnosti BiH, koji ih prosljeđuje Vijeću ministara BiH na usvajanje; rukovodi i usmjerava obavljanje poslova iz nadležnosti GPBiH; učestvuje u izradi planova aktivnosti kojim definira pitanja i radnje koje treba da budu preduzete u vezi sa sprečavanjem ilegalnih migracija, kao i krivičnih djela i prekršaja iz
nadležnosti GPBiH; definira operativnu strategiju za uspješan nadzor i kontrolu državne granice; osigurava pravilno izvršavanje smjernica i naloga tužioca o radnjama policijskih službenika u vezi s krivičnim postupkom; osigurava saradnju s agencijama za provođenje zakona, te ostalim odgovarajućim organima u BiH; osigurava saradnju s organima za provođenje zakona i ostalim nadležnim službama stranih država, kao i provođenje ostalih međunarodnih sporazuma u oblasti nadzora i kontrole prelaska državne granice, kao i drugih međunarodnih instrumenata koji se odnose na pitanja iz nadležnosti GPBiH; predlaže nadležnom organu pokretanje pregovora u vezi sa zaključivanjem međunarodnih sporazuma o saradnji u vezi s pitanjima državne granice, uključujući sporazume o (re)admisiji; vrši stalne analize, radi racionalnog rasporeda osoblja i tehničkih sredstava; osigurava primjenu i poštivanje utvrđenih standarda profesionalnih vještina i obuke za osoblje; osigurava da GPBiH uspješno primjenjuje odredbe Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu te osigurava da osoblje GPBiH bude adekvatno obučeno u primjeni tog zakona; donosi pravilnik, uz saglasnost Vijeća ministara BiH, kao i druge propise predviđene zakonom koji su potrebni radi omogućavanja obavljanja poslova iz nadležnosti GPBiH; raspoređuje na dužnost pomoćnika direktora i imenuje rukovodioce organizacionih jedinica GPBiH u skladu sa zakonom, pravilnikom i drugim propisima; donosi odluke o zapošljavanju, raspređivanju i prestanku rada zaposlenih u GPBiH u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine i drugim zakonima i propisima; provodi aktivnosti za nabavku oružja i municije u saradnji s Agencijom za policijsku podršku, a uz saglasnost ministra sigurnosti BiH;
provodi aktivnosti nabavke materijalno-tehničkih sredstava, koja Vijeće ministara BiH nije
propisalo kao standardiziranu opremu; provodi aktivnosti u vezi s programom obuke i stručnog usavršavanja zaposlenih u GPBiH, a shodno Zakonu o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i Zakonu o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine; podnosi godišnji izvještaj o radu GPBiH ministru sigurnosti BiH, koji ga prosljeđuje Vijeću ministara BiH, te posebne izvještaje po potrebi ili na zahtjev ministra sigurnosti BiH; podnosi izvještaje
Parlamentarnoj skupštini BiH, Vijeću ministara BiH i Predsjedništvu BiH, na njihov zahtjev; obavlja druge dužnosti propisane zakonom i drugim propisima. Direktor je odgovoran za zakonitost rada GPBiH i za zakonito trošenje sredstava dodijeljenih GPBiH iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. Direktor je za svoj rad i rad GPBiH odgovoran ministru sigurnosti BiH i Vijeću ministara BiH.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:III. MANDAT
Direktori i zamjenici direktora imenuju se na mandat od četiri godine.
4
IV. OPĆI USLOVI
Kandidati za sve pozicije moraju ispunjavati sljedeće opće uslove: da su stariji od 18 godina, da su državljani Bosne i Hercegovine, da nisu otpušteni iz državne službe u institucijama BiH, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana podnošenja prijave za upražnjene pozicije, da su zdravstveno sposobni za obavljanje
navedenih poslova na koje se prijavljuju, da se protiv njih ne vodi krivični postupak, da nisu
osuđeni za krivično djelo, osim krivičnih djela protiv sigurnosti saobraćaja i da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Herecgovine.

V. POSEBNI USLOVI
Osim općih uslova, kandidati za sve pozicije iz ovog javnog konkursa moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to: da imaju visoku stručnu spremu – VII. stepen obrazovanja i radno iskustvo u toj spremi u trajanju od najmanje pet godina, da imaju čin glavnog
inspektora policije ili viši čin i najmanje tri godine rada u tom činu i da nisu članovi političke
stranke.

VI . POTREBNA DOKUMENTACIJA
Kandidat je dužan da uz prijavu na javni konkurs dostavi originale ili od nadležnog organa ovjerene kopije sljedećih dokumenata:
1. radnu biografiju (CV) sa izjavom o nacionalnom opredjeljenju, adresu i telefon za kontaktiranje;
2. uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine, ne starije od šest mjeseci;
3. ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe u institucijama Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana podnošenja prijave za upražnjene pozicije;
4. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak;
5. ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
6. ovjerenu kopiju fakultetske diplome (nostrificirane diplome ako fakultet nije završen
u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 6.4.1992.);
7. uvjerenje ili potvrdu o traženom radnom iskustvu u visokoj stručnoj spremi;
8. dokaz da posjeduje čin glavnog inspektora policije ili viši čin u trajanju od najmanje
tri godine;
9. ovjerenu i potpisanu izjavu da nije član političke stranke;
10. ovjerenu izjavu da je saglasan s vršenjem sigurnosnih provjera.
Napomena: Za sve kandidate koji dostave urednu i blagovremenu prijavu po službenoj
dužnosti bit će izvršene provjere da li je osuđivan za krivično djelo, sa izuzetkom
krivičnih djela iz oblasti sigurnosti saobraćaja.
5
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Tokom postupka odabira Nezavisni odbor Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kao
nezavisno tijelo policijske strukture BiH razmotrit će prijave kandidata i s kandidatima koji
ispunjavaju tražene uslove obaviti intervju. Po okončanju postupka odabira Nezavisni odbor
dostavit će ministru sigurnosti BiH imena najviše pet kandidata za direktore i imena najviše
pet kandidata za zamjenike direktora policijskih tijela BiH.
Prije dostavljanja liste uspješnih kandidata ministru sigurnosti BiH kandidati su dužni da
dostave dokaz Nezavisnom odboru da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova pozicija
za koje su konkurisali.
VII. OBJAVLJIVANJE KONKURSA
Ovaj konkurs objavljuje se u „Službenom glasniku BiH“, „Službenom glasniku Brčko
Distrikta BiH“, u dnevnim listovima: „Dnevni avaz“, „Glas Srpske“ i „Večernji list“, kao i na
internetskoj stranici Parlamentarne skupštine BiH.

VIII. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Prijave na Javni konkurs s traženom dokumentacijom dostavljaju se preporučeno poštom, uz
upozorenje „NE OTVARATI“, najkasnije 15 dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“ na adresu:
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine - Nezavisni odbor 71000 Sarajevo, Trg BiH br. 1, s naznakom «Javni konkurs za direktore i zamjenike direktora policijskih tijela Bosne i Hercegovine»
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare