Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 24.01.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor/direktorica

- dana
Poslodavac:
JU OŠ "Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković"
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
24.01.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 94 Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl.novine Kantona Sarajevo, broj: 23/17 i 33/17), Odluke Školskog odbora Javne ustanove Osnovne škole „Šejh Muhamed ef.Hadžijamaković“ Sarajevo, broj:01-1-914/18 od 14.12.2018.godine a u skladu sa članovima 3 i 4. Pravilnika o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo” br:2/18, 32/18), raspisuje se

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR DIREKTORA/DIREKTORICE JU OSNOVNE ŠKOLE „ŠEJH MUHAMED EF. HADŽIJAMAKOVIĆ“ SARAJEVO ZA NAREDNI ČETVEROGODIŠNJI MANDAT 2019 – 2023 GOD.

I USLOVI KONKURSA:
Kandidat koji konkuriše na poziciju direktora škole, pored općih, mora da ispunjava i sljedeće uslove:
- Da u pogledu stručne spreme ispunjava i uslove za nastavnika, pedagoga, pedagoga-psihologa škole u koju konkuriše;
- Da ima najmanje osam godina radnog iskustva i od toga najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima ili na rukovodnim poslovima u školi;
- Da ima najmanje sedmi (VII) stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa;
- Da ima najmanje zvanje mentora;
- Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na Javni konkurs;
- Da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine ( lica koja služe kaznu ili su pod optužnicom od strane Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, a koja se nisu povinovala naredbi pred Tribunalom;
- Da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole;
- Da nema privatni finansijski interes u školi u koju se kandiduje za direktora;
- Da nije lice koje boluje od zarazne ili duševne bolesti;
- Da nije alkoholičar, odnosno ovisnik o opijatima;
- Da nije lice protiv kojeg je potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koja se odredbama važećeg Krivičnog zakona može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više;
- Da nije lice koje ima smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH;
- Da nije lice razrješeno dužnosti direktora zbog dokazanog kršenja zakona, korupcije, mita, nepotizma, profesionalne nekompetentnosti ili nemara, nesavjesnog i nestručnog obavljanja poslova direktora;
II SADRŽAJ PRIJAVE:
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju ( original ili ovjerenu kopiju):
1. Svojeručno potpisanu pisanu prijavu na javni konkurs sa kontakt podacima i navedenom dokumentacijom koju prilažu uz prijavu;
2. Kraću biografiju – CV;
3. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi;
4. Izvod iz matične knjige rođenih;
5. Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa);
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
7. Rješenje o sticanju višeg stručnog zvanja;
8. Uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu i radnom iskustvu na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima ili na rukovodnim poslovima;
9. Izjavu ovjerenu od strane ovlaštenog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na Javni kokurs;
10. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine ( lica koja služe kaznu ili su pod optužnicom od strane Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, a koja se nisu povinovala naredbi da se pojave pred Tribunalom);
11. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup sa obavljanjem dužnosti direktora škole;
12. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nema finansijski interes u školi u kojoj se kandiduje za direktora;
13. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nije lice protiv kojeg je potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koja se odredbama važećeg Krivičnog zakona može izreći kazna zatvora u trajannju od tri mjeseca i više;
14. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nije lice koje ima smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH;
15. Izjavu ovjerenu od strane ovlaštenog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nije lice razrješeno dužnosti direktora zbog dokazanog kršenja zakona, korupcije, mita, nepotizma, profesionalne nekompetentnosti ili nemara, nesavjesnog i nestručnog obavljanja poslova direktora;
NAPOMENA
-Uvjerenje da nije lice protiv kojeg je potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koja se odredbama važećeg Krivičnog zakona može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više, te uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora, biće pribavljeno po službenoj dužnosti za izabranog kandidata;
-Ljekarsko uvjerenje izdato od nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, izabrani kandidat dostavlja Školi nakon imenovanja direktora škole;

III KONKURSNI ROK
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a objavljuje se u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i na službenoj internet stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS.
IV VRIJEME ZA KOJE SE VRŠI IMENOVANJE
Direktor škole će se imenovati na period od četiri godine (2019-2023.godine)

Procedura izbora i imenovanja direktora škole će se obaviti u skladu sa Pravilnikom o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 2/18 i 32/18).

V DOSTAVA PRIJAVA
Svojeručno potpisanu pisanu prijavu i dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uslove iz ovog Konkursa kandidati dostavljaju poštom, preporučeno, na adresu: JU Osnovna škola „Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković“ Sarajevo, Ulica Iza Hrida 15, 71 000 Sarajevo ili lično Sekretaru škole u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na javni konkurs za izbor direktora škole – ne otvaraj (otvara Komisija)“.
VI NAČIN I ROK OBAVJEŠTENJA
Školski odbor će u roku od osam dana od dana donošenja odluke o imenovanju direktora škole, o navedenoj odluci u pisanom obliku obavijestiti sve kandidate koji su se prijavili na javni konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje“ 11.01.2019.godine.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare