Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 23.09.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Asistent - Ruska Književnost

- dana
Poslodavac:
Filozofski fakultet Sarajevo
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
23.09.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: ,.Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/138, 02-01/141, 02-01/146, 02-01/158, 02-01/159 i 02-01/162 od 30. 5. 2017. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-4515/17 od 27. 6. 2017. godine,
UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET
raspisuje
K O N K U R S
za izbor

1. Nastavnik (sva zvanja) za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: ARHEOLOGIJA, GRANA: Srednji vijek (predmeti: Arheologija ranog srednjeg vijeka, Srednjovjekovna arheologija Bosne i Hercegovine, Stručni rad iz srednjovjekovne arheologije BiH), na Odsjeku za historiju, Katedra za arheologiju 1 izvršilac

2. Nastavnik (sva zvanja) za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: HISTORIJA UMJETNOSTI, GRANA: UMJETNOST ANTIKE I SREDNJEG VIJEKA, UMJETNOST NOVOG VIJEKA (PREDMETI: Umjetnost ranog srednjeg vijeka, Umjetnost Bizanta, Umjetnost romanike i gotike, Umjetnost renesanse i baroka), na Odsjeku za historiju, Katedra za historiju umjetnosti 1 Izvršilac

3. Nastavnik (sva zvanja) za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ROMANISTIKA: klasična filologija, latinski jezik (predmeti: Uvod u latinsku filologiju I i II, Pregled rimske književnosti I i II, Rimska književnost I, II, III i IV, Latinska historijska gramatika I i II, Metrika, Rimska književnost I: proza zlatnog vijeka, Rimska književnost II: poezija zlatnog vijeka, Starolatinski natpisi) na Odsjeku za romanistiku
1 izvršilac

4. Asistent za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: HISTORIJA, GRANA: SVJETSKA I BOSANSKOHERCEGOVAČKA HISTORIJA - SREDNJI VIJEK (predmeti: Opća historija ranog srednjeg vijeka (V-XI st.), Historija jugoistočne Evrope u ranom srednjem vijeku, Bosna u ranom srednjem vijeku, Crkva bosanska – IP, Odnos crkve i države u srednjem vijeku, Bosansko društvo u srednjem vijeku, Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni, Opća historija razvijenog i kasnog srednjeg vijeka (XII-XV st.), Bosna u razvijenom srednjem vijeku, Smrt u srednjem vijeku - IP, Stećci - IP, UVOD U HISTORIJSKU NAUKU I POMOĆNE HISTORIJSKE DISCIPLINE (predmet: Pomoćne historijske discipline) na Odsjeku za historiju 1 izvršilac

5. Asistent za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ROMANISTIKA: klasična filologija, latinski jezik (predmeti: Latinski jezik I, II, III i IV, Uvod u latinsku filologiju I i II, Pregled rimske književnosti I i II, Osnove latinskog jezika I i II, Rimska književnost I, II, III i IV, Metrika, Latinska historijska gramatika I i II, Lektira I, II i III, Lektira I, Lektira II, Metodika nastave stranog jezika i hospitacija I i II (FIL LAT 441 i 442), Srenjovjekovni latinitet, Rimska književnost I: proza zlatnog vijeka, Rimska književnost II: poezija zlatnog vijeka, Starolatinski natpisi) na Odsjeku za romanistiku 1 izvršilac

6. Asistent za oblast RUSKA KNJIŽEVNOST na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti/Asistent za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: SLAVISTIKA, RUSISTIKA, Ruska književnost, Kulturološke studije (PREDMETI: Uvod u rusku književnost, Ruski klasici XIX vijeka 1 i 2, Poetika ruskog romana (i ruska drama 19.v.), Ruska književnost XX vijeka 1 i 2, Ruska proza kraja XX stoljeća, Ruski postmodernizam 1 i 2, Kultura i civilizacija 1 i 2), na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti (PONOVNI KONKURS) 1 izvršilac
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Za navedene pozicije zainteresirani kandidati dužni su dostaviti:
- Diplomu o stečenom naučnom stepenu doktora nauka ili Diplomu o završenom III. ciklusu studija – original ili ovjerenu fotokopiju (za pozicije od rednog broja 1. do 3.);
- Diplomu o stečenom naučnom stepenu magistra ili Diplomu o završenom II. ciklusu studija sa Dodatkom diplomi – original ili ovjerenu fotokopiju (za sve pozicije);
- Diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi (VSS) ili Diplome o završenom I. i II. ciklusu studija sa Dodatkom diploma - original ili ovjerenu fotokopiju (za sve pozicije);
- Prijevod/i gore navedene/ih diplome/a – original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e (za sve pozicije);
- Uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama iz pojedinih predmeta za VSS - original ili ovjerenu fotokopiju (za pozicije od rednog broja 4. do 6.);
- Rješenje/a o nostrifikaciji gore navedene/ih diplome/a – original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e (za sve pozicije);
- Biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih radova, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor (za sve pozicije);
- Bibliografiju u štampanoj i elektronskoj formi (za sve pozicije);
- Podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti (za sve pozicije);
- Listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova kao i same radove (za pozicije od rednog broja 1. do 3.);
- Dokaze da su knjige, radovi i drugo objavljeni (za pozicije od rednog broja 1. do 3.);
- Dokaz o minimumu pedagoškog obrazovanja ako se kandidat prvi put bira u nastavno-naučno zvanje docenta, u skladu sa Zakonom i Statutom – original ili ovjerenu fotokopiju(za pozicije od rednog broja 1. do 3.);
- Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje–original ili ovjerenu fotokopiju (za pozicije od rednog broja 1. do 3.);
- Izvod iz matične knjige rođenih–original ili ovjerenu fotokopiju (za sve pozicije);
- Uvjerenje o državljanstvu–original ili ovjerenu fotokopiju (za sve pozicije).

Kandidati zasnivaju radni odnos u skladu sa Odlukom o izboru u akademsko zvanje Senata Univerziteta u Sarajevu.
Kandidati su dužni da pored navedene dokumentacije dostave i ostalu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za izbor u skladu sa Zakonom i Statutom.
Uslovi za izbor kandidata u naučnonastavna zvanja utvrđeni su u članu 94, 96, 100, 101, 102. i 102. Zakona o visokom obrazovanju–Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.) i članom 156, 158, 159, 160. i 161. Statuta Univerziteta u Sarajevu.
Obrazac Prijave sa tekstom Zakona o visokom obrazovanju – Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.) i Statutom Univerziteta u Sarajevu može se preuzeti sa WEB adrese Univerziteta u Sarajevu i Filozofskog fakulteta u Sarajevu: www.ff.unsa.ba
Kandidati koji budu izabrani na navedenu poziciju dužni su dostaviti Uvjerenje da protiv njih nije potvrđena optužnica kod nadležnog Općinskog i Kantonalnog suda i Uvjerenje o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti.
Konkurs je objavljen 9. 9. 2017. godine i ostaje otvoren do 23. 9. 2017. godine.
Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom.
„PRIJAVA NA KONKURS“ na adresu: Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare