Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 17.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Voditelj produženog boravka

- dana do isteka
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Lamovita
Rok prijave:
17.10.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta:
Na osnovu člana 139. stav 3. tačka 15. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br.44/17 i 31/18), ), člana 23. Statuta škole i Pravinika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS“, br. 74/18 i 26/19) , direktor škole r a s p i s u j e :

КONКURS
ZA POPUNU SLOBONIH RADNIH MJESTA

1. Voditelj produženog boravka, na određeno radno vrijeme do kraja nastave u školskoj 2019/2020. godini, sa položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac ;
2. Nastavnik razredne nastave, na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, pripravnik, 1 izvršilac
3. Nastavnik matematike, ,na određeno radno vrijeme, do kraja školske 2019/2020. godine , sa položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac ,4 časa redovne nastave sedmično

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored uslova propiosanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vapsitanju i obrazovanju (Službeni glasnik RS“, br.44/18) i članom 3. Uredbe o izmjeni i dopuni uredbe o pedagoškim standardima i normativima za osovno obrazovanje i vaspitanje („Službeni glasnik RS“, br.77/12).
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovnja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, br.74/18 i 26/19)

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
- Da je državljanim RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
- Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične kljige rođenijh ili ovjerenom kopijom lične karte,
- Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci, (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa),
- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena prtiv dostojanstva ličnosti, morala, službene duženosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotreba opojenih sredstava
- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličosti , morala , službene dužnosti, polnog inegriteta, zlostavljaa djeteta, polnog i drugog nasilja naddjetetom i mloljetnim licem
Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podcima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece za izabrnog kandidata škola će pribaviti službenim putema prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti:
1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu stidjskog program, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovrajućoj oblasti;
2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
3. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u osnovnoj školi („SL.glasnik RS“, br.89/18);
4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
5. Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenom radnog staža po vrstama posla;
7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Testiranje i intervju će se obaviti u školi u Lamovitoj dana 24.10.2019. godine sa početkom u 13,00 časova sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole .
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervuju.
Кandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu: JU Osnovna škola „Jovan Dučić“, 79204 Lamovita, sa naznakon „Za konkurs“ ili lično sekretaru škole.

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:
Fakultet