Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 14.02.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši referent – sudski ovršitelj

- dana do isteka
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Čapljina
Rok prijave:
14.02.2023.

O poslu

Opis radnog mjesta:
Na temelju članka 31. i 48. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 38/05, 22/06, 72/10, 7/13, 52/14, 85/21), članka 23. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 49/05, 103/21) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Općinskog suda u Čapljini, predsjednica suda raspisujeJ A V N I O G L A S
za popunu upražnjenog radnog mjesta u
Općinskom sudu u Čapljini


Viši referent – sudski ovršitelj, 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme


Poslovi i zadaci pod 1.

kao službena osoba izvršava sve radnje prinudnog izvršenja/ovrhe i osiguranja prema odredbama Zakona o ovršnom/izvršnom postupku, što podrazumijeva izlaske na lice mjesta, popisivanje i sačinjavanje odgovarajućih zapisnika,
vodi odgovarajuće evidencije,
postupa po naredbama suca u ovrsi koje su dane kroz CMS,
prima depozite i novčane vrijednosti u računovodstvo suda koji su rezultat ovršnog postupka,
upućuje stranke na uplate u ovršnom postupku,
kontrolira uplate stranaka u ovršnom postupku,
vodi odgovarajuće evidencije o ovršnim predmetima, uplatama u svezi ovršnih predmeta,
daje obavještenja strankama o stanju predmeta, zakazanim ročištima i obavljenim pojedinim izvršnim radnjama,
sačinjava izvještaje o obavljenim zadacima,
obavlja poslove vezane za ažuriranje predmeta ovrhe/ izvršenja,
obavještava računovodstvo i suca u ovršnom postupku o obavljenim uplatama i položenim depozitima stranaka u ovršnom postupku,
za svoj rad odgovara sucu/ sudiji koji je rasporedom poslova određen za postupanje po predmetima ovrhe/ izvršenja,
vrši i druge poslove po nalogu računovodstva, suca za ovrhu, tajnika i predsjednika suda.


Opći uvjeti:

Opći uvjeti iz članka 24. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Federaciji BiH (državljanstvo BiH, punoljetan, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stupanj stručne spreme za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne/disciplinske kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji BiH odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH.Posebni uvjeti:

SSS, IV stupnja, gimnazija, ekonomska ili upravna škola,
najmanje 10 (deset) mjeseci radnog staža nakon stjecanja tražene srednje školske spreme,
poznavanje rada na računaru,
položen stručni ispit za namještenike,


Ukoliko kandidat nema položen stručni ispit može se prijaviti na Javni oglas, ali je dužan ispit položiti u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos.Potrebni dokumenti: uz prijavu za oglas kandidati su dužni dostaviti (original ili ovjereni preslik):

svjedodžbu/svjedočanstvo o završenoj traženoj školi SSS - IV stupnja,
dokaz o poznavanju rada na računaru (uvjerenje/certifikat/potvrda) izdat od strane ovlaštene informatičke kuće/poduzeća/ustanove koje je registrirano da može pružiti obuku u radu na računarima,
uvjerenje o položenom stručnom ispitu za namještenike u tijelima državne službe u Federaciji BiH za SSS IV stupnja,
uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 (šest) mjeseci,
ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH odnosno BiH,
ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH,
uvjerenje/potvrda o radnom stažu nakon završene srednje škole,
Uvjerenje PIO/MIO o podacima registriranim u matičnoj evidenciji (uvjerenje PIO/MIO sa evidentiranim prijavama i odjavama osiguranika i šifrom zanimanja i Uvjerenje o osiguranju izdato od Porezne uprave Federacije BiH - Županijski /Kantonalni porezni ured ili porezni ured RS-a, a koje uvjerenje se izdaje prema podacima iz evidencije Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa koji se vode kod Porezne uprave.


Izabrani kandidat će prije preuzimanja dužnosti namještenika biti dužan dostaviti:

ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta,
uvjerenje nadleženog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).


Napomena: Shodno odredbama članka 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u Hercegovačko neretvanskoj županiji/kantonu („Službene novine HNK/HNŽ“ broj: 6/18) pravo na prioritet pri upošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz članka 1. ovog Zakona, za što moraju dostaviti odgovarajući dokaz.Rok i adresa dostave:

Svu traženu dokumentacije, uz prijavu s dokazima o ispunjavanju svih uvjeta oglasa kandidati mogu dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog oglasa u dnevnim novinama koje se distribuiraju na cijelom području FBiH, putem prijemnog ureda suda ili putem pošte na adresu:Općinski sud u Čapljini
Ulica Ruđera Boškovića br. 12
88 300 Č a p lj i n a
sa naznakom
„ZA JAVNI OGLAS“ - ne otvarati


Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija se vraća samo na osobni zahtjev.

O zaposleniku