Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 08.03.2024. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Rukovodilac Odjela za ekonomsko - finansijske poslove

Oglas je istekao

O poslu

Opis radnog mjesta:
Na osnovu člana 20a Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“ 26/16, 89/18 i 44/22) člana 3., 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ 19/21, 10/22 i 28/23), člana 7. Pravilnika o radu broj 3324-4/23 od 13.07.2023. godine, Odluke Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti KJP“ZOI'84“ za popunu upražnjenih radnih mjesta broj 02-04-37009-27/23 od 24.08.2023. godine i 02-04-2015-14/24 od 25.01.2024. godine, saglasnosti Ministarstva privrede Kantona Sarajevo za angažovanje po ugovoru o radu na određeno vrijeme broj 07-03-30-24853/23 od 02.06.2023. godine, broj 07-03-30-39144/23 od 15.09.2023. godine, i broj 07-03-30-48663/23 od 15.11.2023. godine, broj 07-03-30-53421/23 od 10.01.2024. godine i člana 49. Statuta KJP „ZOI'84“ OCS d.o.o. Sarajevo, objavljuje se

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME SA PROBNIM RADOM DO 6 (ŠEST) MJESECI, ODREĐENO VRIJEME NA GODINU DANA SA PROBNIM RADOM DO 3 (TRI) MJESECA,

Osnovni podaci o pravnom licu koje objavljuje Javni oglas:
Naziv: KJP “ZOI'84“ OCS d.o.o. SARAJEVO
Sjedište: Alipašina bb
Internet adresa: www.zoi84.ba
Kontakt telefon: 033/212-035; 033/276-218

Ovim Javnim oglasom vrši se prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme sa probnim radom do 6 (šest) mjeseci, određeno vrijeme na godinu dana sa probnim radom do 3 (tri) mjeseca za sljedeća radna mjesta:

1. Rukovodilac Odjela za ekonomsko - finansijske poslove, VSS-VII, profil zanimanja - ekonomski, 1 (jedan) izvršilac, neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju do 6 (šest) mjeseci

2. Rukovodilac Odjela vertikalnog transporta i održavanja, VSS/VŠS - VII/VI, profil zanimanja -saobraćajni/mašinski/elektrotehnički, 1 (jedan) izvršilac, neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju do 6 (šest) mjeseci

3. Stručni saradnik za praćenje i realizaciju investicija – nadzor nad radovima, VSS-VII, profil zanimanja- tehnički, 1 (jedan) izvršilac, neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju do 6 (šest) mjeseci

4. Ekspert za javne nabavke, VSS/VII, profil zanimanja - ekonomski/pravni/tehnički, 1 (jedan) izvršilac neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju do 6 (šest) mjeseci


5. Električar, VKV/SSS - V/IV, profil zanimanja - električar, 1 (jedan) izvršilac, određeno vrijeme na godinu dana sa probnim radom u trajanju do 3 (tri) mjeseca


6. Operater za sigurnost na stazama, VKV/SSS – V/IV, profil zanimanja – svi profili, 1 (jedan) izvršilac, na određeno vrijeme na godinu dana sa probnim radom u trajanju do 3 (tri) mjeseca


7. Elektroničar, VKV/SSS - V/IV, profil zanimanja – elektro/tehnički/elektromehaničar, 1 (jedan) izvršilac, određeno vrijeme na godinu dana sa probnim radom u trajanju do 3 (tri) mjeseca


U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta KJP “ZOI'84“ OCS d.o.o. broj 3324-4-1/23 od 13.07.2023. godine, dostavljamo opise poslova i uslove za radna mjesta kako slijedi:

Pozicija 1. Rukovodilac Odjela za ekonomsko - finansijske poslove, 1 (jedan) izvršilac, neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju do 6 (šest) mjeseci

Opisi poslova:
- Planira, organizuje, upravlja i vrši kontrolu svih radnih aktivnosti unutar odjela;
- Rukovodi i usmjerava izvršioce u odjelu u svrhu efikasnog i efektivnog izvršenja zadataka;
- Kreira finansijske i druge redovne periodične izvještaje u skladu sa računovodstvenim zahtjevima i standardima na mjesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou;
- Prikuplja i vrši analizu podataka za izradu i podnošenje odgovarajućih izvještaja za Upravu Preduzeća;
- Kreira godišnje obračune i finansijske izvještaje za Preduzeće (bilans uspjeha, bilans stanja, gotovinski tokovi) na nivou Preduzeća i po poslovnim jedinicama ili drugim kategorijama poslovnih segmenata;
- Sarađuje sa revizijama, inspekcijskim organima i drugim institucijama iz nadležnosti i djelokruga rada odjela;
- Kreira mjesečne PDV prijave, te odgovara za njihovu tačnost i pravovremenu dostavu poreskoj upravi;
- Vrši kontrolu obračuna dostavljenih od strane saradnika i referenta, ostalih organizacionih cjelina;
- Pruža asistenciju izvršnom direktoru u organizacionim i izvršnim zadacima u vezi sa finansijskim zaduženjima i poslovanjem;
- Predlaže pretpostavke i ulazne parametre za izradu planova, budžeta, i projekcija;
- Nadzire usklađenost knjigovodstvenog evidentiranja i izvještavanja sa računovodstvenim standardima, internim aktima, zakonskim i poreznim propisima;
- Sačinjava relevantne poslovne informacije – priprema redovne mjesečne izvještaje, godišnje planove, trogodišnji plan poslovanja i ostale izvještaje u vezi finansijskog poslovanja i stanja za Upravu Preduzeća;
- Predlaže pretpostavke i ulazne parametre za izradu planova, budžeta, i projekcija;
- Učestvuje u pripremi godišnjeg budžeta i prognoze troškova kao i njihovo usklađivanje i prilagođavanje prema zahtjevima menadžmenta;
- Kreira analize nakon završnog računa, te na osnovu pokazatelja daje prognoze poslovanja Društva;
- Organizira prikupljanje i vrši sistematizaciju podataka za izradu planova i analiza poslovanja;
- Izdaje naloge za ispravke argumentovanih grešaka koje su otkrivene prilikom kontrole;
- Daje prijedloge i učestvuje u kreiranju i razradi računovodstvenih konta, i prijedloge za preknjiženje na druga konta ako se time omogućava bolja evidencija i praćenje;
- Nadzire usklađenost plaćanja sa važećim sporazumima sa resornim ministarstvom i drugim davaocima finansijskih sredstava i grantova;
- Daje prijedloge i učestvuje u kreiranju i unapređenju radnih procesa i internih akata;
- Prati računovodstvene standarde, zakonski i porezni okvir, i osigurava usklađenost internih akata sa istima;
- Koordinira i osigurava ažurnu komunikaciju sa komercijalnim bankama, ostalim pružaocima finansijskih usluga, i resornim ministarstvom;
- Obavlja i druge poslove po usmenom nalogu nadređenog.

OPĆI USLOVI:
- da je državljanin BiH
- da je stariji od 18 godina
- da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

POSEBNI USLOVI:
- VSS - VII
- profil zanimanja: ekonomski
- potrebno radno iskustvo – 2 (dvije) godine
- dokaz o poznavanju rada na računaru
- dokaz o poznavanju engleskog jezika
- certifikat certificiranog računovođe - CR

Osnovna plaća – 1.485,60 KM, radno vrijeme : 40 sati sedmično, a sve u skladu sa Pravilnikom o radu KJP “ZOI '84“ OCS d.o.o. Sarajevo mjesto rada: Zetra, Alipašina bb

Pozicija 2. Rukovodilac Odjela vertikalnog transporta i održavanja, 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju do 6 (šest) mjeseci
Opisi poslova:

- Održava žičare i ski liftove kao i zaštitna podrućja oko žičara i ski liftova u stanju koje omogućava bezbjedno korištenje žičare, u skladu sa Zakonom i propisima donijetim na osnovu Zakona o javnim skijalištima
- Obezbjeđuje funkcionisanje vertikalnog transporta u Ski centru
- Organizuje kontrolu ispravnosti funkcionisanja žičara i ski liftova,
- Organizuje i kontroliše remont sredstava i uređaja vertikalnog transporta u skladu sa instrukcijama proizvođača i u skladu sa propisima,
- Organizuje atestiranje svih elemenata vertikalnog transporta u skladu sa propisima,
- Organizuje i obezbjeđuje uslove za rad komisije za pregled liftova i ski liftova pri puštanju u pogon,
- Organizuje i priprema komisije za provjeru znanja rukovalaca žičara i ski liftova,
- Sagledava potrebe i inicira nabavku neophodne opreme i rezervnih dijelova za rad žičara i ski liftova,
- Organizuje i kontroliše vođenje propisane dokumentacije na žičarama i ski liftovima,
- Predlaže tehnička rješenje poboljšanja rada na vertikalnom transportu,
- Sarađuje sa inspekcijom zaštite na radu,

SLUŽBA ODRŽAVANJA:
- Organizuje i rukovodi procesom rada u Službi u svrhu obezbjeđenja svih tehničkih preduslova za održavanje objekata i infrastrukturnih sadržaja,
- Nadzire održavanje i ispravnost svih mašinskih, elektro, hidro i ostalih instalacija i uređaja,
- Priprema podloge, učestvuje u izradi plana poslovanja i brine se o njegovoj realizaciji,
- Izrađuje operativne planove održavanja objekata, postrojenja, opreme, inventara i infrastrukturnih sadržaja u skladu sa propisanom tehnologijom, tehničkim uputstvima i dokumentacijom,,
- Predlaže mjere i učestvuje u iznalaženju rješenja za unapređenje procesa rada,
- Stara se o izboru optimalnih uslova za rad elektro opreme i uređaja,
- Sarađuje sa stručnim institucijama u cilju unapređenja tehnologije održavanja,
- Sarađuje sa ostalim službama u cilju kvalitetnog i blagovremenog izvršavanja poslova i zadataka,
- Obezbjeđuje radnu i tehnološku disiciplinu i odgovarajuće uslove za rad izvršilaca,
- Stara se o pravilnoj primjeni zakonskih i tehničkih propisa te opštih akata koji se odnose na rad u Službi,
- Organizuje i kontroliše provođenje propisanih procedura standarda,
- Kontroliše primjenu propisanih mjera zaštite na radu i zaštite od požara,
- Vodi odgovarajuće evidencije i izrađuje izvještaje,
- Prati i kontroliše realizaciju svih radnih zadataka i zaduženja iz domena rada Zoi Date,
- Vrši neophodne radnje za realizaciju za tehnički pregled, puštanje u rad i atestiranje uređaja i instalacija vertikalnog transporta, skakaonica i dr.,
- Obezbjeđuje funkcionisanje vertikalnog transporta i praćenje ispravnosti istog, elektroopreme i uređaja na žičarama, ski liftovima, skakaonicama i dr,
- Koordinacija sa SUZ vezano za provođenje mjera zaštite,
- Kontroliše provođenje procedura i standarda kvaliteta
- U ljetnoj sezoni:
- Dodatno provodi aktivnosti na konzerviranju i pripremi žičara i liftova za narednu sezonu.
- Organizuje i sprovodi godišnji plan remonta žičara i liftova,
- Organizuje i sprovodi uređenje svih trasa žičara i liftova,

Obavlja i druge poslove po usmenom nalogu Rukovodioca operacija ski centra.

OPĆI USLOVI:
- da je državljanin BiH
- da je stariji od 18 godina
- da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

POSEBNI USLOVI:
- VSS/VŠS - VII/VI
- profil zanimanja: saobraćajni/mašinski/elektrotehnički
- dokaz o poznavanju rada na računaru
- potrebno radno iskustvo – 3 (tri) godine

Osnovna plaća – 1.299,90 KM, radno vrijeme : 40 sati sedmično, a sve u skladu sa Pravilnikom o radu KJP “ZOI '84“ OCS d.o.o. Sarajevo mjesto rada: Bjelašnica – Babin do

Pozicija 3. Stručni saradnik za praćenje realizacije investicija i nadzor nad radovima, 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme

Opisi poslova

- Priprema elemente i učestvuje u praćenju realizacije investicija,
- Obavlja aktivnosti vezane za provođenje nadzora nad izvođenjem radova i implementacijom projekata,
- Komunicira sa izvođačima o svim građevinskim pitanjima (građevinska knjiga, građevinski dnevnik),
- Obilazi gradilišta u svrhu praćenja izvođenja i kvalitete radova u skladu sa odobrenim projektom,
- Koordinira izradu plana nadzora na nivou Preduzeća, predlaže prioritete i prati realizaciju izvršenja,
- Vodi brigu o projektnoj dokumentaciji objekata Preduzeća,
- Prati i provodi tehničke propise i propise zaštite,
- Aktivno učestvuje u radu komisija i tijela u koja se imenuje,
- Prati i kontroliše provođenje usvojenih procedura ISO standarda i svih zakonskih propisa iz domena investicija.
- Organizuje kontrolu ispravnosti funkcionisanja žičara i ski liftova,
- Organizuje i kontroliše remont sredstava i uređaja vertikalnog transporta,
- Predlaže tehnička rješenje poboljšanja rada na vertikalnom transportu,
- Odgovoran za: ski centar Bjelašnicu i Igman.
- Obavlja i druge poslove u okviru svojih stručnih sposobnosti, a po usmenom nalogu Izvršnog direktora ski centra Bjelašnica-Igman ili Rukovodioca operacija ski centra.

OPĆI USLOVI:
- da je državljanin BiH
- da je stariji od 18 godina
- da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

POSEBNI USLOVI:
- VSS – VII
- profil zanimanja: tehnički
- dokaz o poznavanju engleskog jezika
- dokaz o poznavanju rada na računaru
- potrebno radno iskustvo – 1 (jedna) godina

Osnovna plaća - 1.423,70 KM, radno vrijeme : 40 sati sedmično, a sve u skladu sa Pravilnikom o radu KJP “ZOI '84“ OCS d.o.o. Sarajevo mjesto rada: OJ Ski centar Bjelašnica - Igman

Pozicija 4. Ekspert za javne nabavke - 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju do 6 (šest) mjeseci

Opisi poslova:
- prikuplja podatke o cijenama i uslovima za nabavku robe, usluga, radova i opreme;
- saradnja sa drugim organizacionim dijelovima Preduzeća u pripremi javnog poziva i tenderske dokumentacije;
- učestvuje u izradi i naknadnim izmjenama plana javnih nabavki Preduzeća u skladu sa propisima o javnim nabavkama i propisanim procedurama;
- učestvuje u pripremi teksta ugovora koji su predmet javnog poziva, i odgovara za usklađenost istih sa Zakonom o javnim nabavkama i Zakonom o obligacionim odnosima;
- vođenje rasporeda i praćenje promjena postupaka u toku, kao i rezultata okončanih postupaka;
- pruža neophodnu administrativno-tehničku podršku komisijama za javne nabavke;
- pruža podršku i savjetodavnu pomoć drugim odjelima i Upravi u vezi sa pitanjima koja se odnose na javne nabavke;
- prati zakonske i EU propise i odredbe u vezi sa javnim nabavkama, i osigurava usklađenost internih akata sa istima;
- prati izvršenje ugovora i blagovremeno izvještava Rukovodioca i Upravu o uočenim kršenjima ili nepoštivanju odredbi ugovora;
- izrađuje odgovore na prigovore/žalbe ponuđača;
- učestvuje u izradi poslovnog i operativnog plana Preduzeća;
- daje prijedloge i učestvuje u kreiranju i unapređenju radnih procesa i internih akata;
- Obavlja i druge poslove po usmenom nalogu nadređenog.

OPĆI USLOVI:
- da je državljanin BiH
- da je stariji od 18 godina
- da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

POSEBNI USLOVI:
- VSS/VII
- profil zanimanja: ekonomski/pravni/tehnički
- poznavanje rada na računaru
- poznavanje engleskog jezika
- položen ispit za službenika javnih nabavki
- potrebno radno iskustvo – 2 (dvije) godine

Osnovna plaća – 1.485,60 KM, radno vrijeme : 40 sati sedmično, a sve u skladu sa Pravilnikom o radu KJP “ZOI '84“ OCS d.o.o. Sarajevo mjesto rada: Zetra, Alipašina bb

Pozicija 5. Električar - 1 (jedan) izvršilac, na određeno vrijeme na godinu dana sa probnim radom u trajanju do 3 (tri) mjeseca

Opisi poslova:

- Obilazi trasu, provjerava rad svih uređaja vertiklanog transporta i uslove za normalan rad žičara i ski liftova,
- Učestvuje u obavljanju remonta žičara i ski liftova, identifikuje kvarove na sredstvima vertiklanog transporta i organizuje njihovo otklanjanje,
- Vodi knjigu pregleda i remonta vertikalnog transporta,
- Organizuje i otklanja jednostavnije kvarove na sredstvima vertikalnog transporta,
- Brine o sigurnosti putnika u korištenju sredstava vertikalnog transporta,
- Pridržava se tehničkih uputstava o korištenju sredstava vertikalnog transporta,
- Pridržava se propisanih mjera zaštite na radu i zaštite od požara,
- Provodi stroge mjere zaštite ilegalnih i privremenih priključaka, te o istima obavještava Rukovodioca ski centra i upravu preduzeća.

Sistem osnježenja i pumpne stanice:
- Obavlja remonte pumpnih stanica i sistema za osnježenje,
- Identifikuje kvarove i radi na otklanjanju kvarova,
- Vodi knjigu pregleda i remonta.

Zajedničke prostorije, kancelarije, kase i sl:
- Obavlja preglede i remonte na svim ostalim lokacijama na ski centru:

Vertikalni transport:
- U periodu decembar-april, tokom ski sezone obavlja i poslove rukovaoca ski liftova

- U ljetnoj sezoni:
- provodi godišnji plan remonta žičara i liftova,
- radi na uređenju svih trasa žičara i liftova,
- radi na poslovima uređenja ski centra,
- aktivno učestvuje u uređenju trasa ski liftova, prostora u blizini žičara na polaznim i izlaznim stanicama, zajedničkim prostorima ski centra, kao i stazama po potrebi. ( košenje, uređenje, farbanje ograda i sl)

- Obavlja i druge poslove po usmenom nalogu Rukovodioca Odjela Vertikalnog transporta i održavanja.

OPĆI USLOVI:
- da je državljanin BiH
- da je stariji od 18 godina
- da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

POSEBNI USLOVI:
- VKV/SSS – V/IV
- profil zanimanja: električar
- potrebno radno iskustvo – 1 (jedna) godina

Osnovna plaća – 928,50 KM, radno vrijeme : 40 sati sedmično, a sve u skladu sa Pravilnikom o radu KJP “ZOI '84“ OCS d.o.o. Sarajevo mjesto rada: Bjelašnica – Babin do


Pozicija 6. Operater za sigurnost na stazama, 1 (jedan) izvršilac, na određeno vrijeme na godinu dana sa probnim radom u trajanju do 3 (tri) mjeseca

Opisi poslova:

Privremeno obustavlja, do konačne odluke Voditelja grupe ski staze i specijalne mašine, upotrebu skijališta ili nekog njegovog dijela na kome održava red, ako postoje okolnosti u kojima upotreba staze nije dozvoljena;
-Upozorava, odnosno udaljava sa skijališta ili njegovog dijela lica koja se ne pridržavaju pravila utvrđenih Zakonom skijalištima, koji ne raspolažu ispravnom skijaškom opremom, koja prave nered na polaznim stanicama žičarara i ski liftova ili su pod uticajem alkohola ili droge;
-Prekida rad žičara, ski liftova dok se ne uspostavi red na ulaznim ili izlaznim stanicama,
-Obaviještava nadležnu policijsku upravu ukoliko se skijaš ili drugi neposredni korisnik skijališta u korišenju skijališta ne pridržava utvrđenog reda na skijalištu;
-Uskrati jednu ili više vožnji žičarom ili ski liftom licu koje svojim ponašanjem ugrožava ili može ugroziti bezbjednost upotrebe skijališta, odnosno žičare (pijana lica i lica pod uticajem droge, lica koja se ne pridržavaju utvrđenih pravila o ponašanju na skijalištu, lica koja sa sobom nose nedozvoljene predmete i sl.).
-Kada skijaš ili drugo lice na skijalištu postupi suprotno nalozima redara, pruži fizički otpor ili svojim ponašanjem narušava javni red i mir ili ugrožava život, lićnu sigurnost ili imovinu građana, o tome se bez odlaganja obavještava ovlašteno službeno lice Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.
-Vrši kontrole zloupotrebe skijaških karti.

U ljetnoj sezoni:
- radi na uređenju i proširenje skijaških staza, održavanju snjegobrana, signalizaciji na stazama i sl.
- radi na poslovima uređenja ski centra,
- aktivno učestvuje u uređenju ski centra i PRIMARNO na stazama. (košenje, uređenje, farbanje ograda i sl)
- Obavlja i druge poslove po usmenom nalogu Rukovodioca.

OPĆI USLOVI:
- da je državljanin BiH
- da je stariji od 18 godina
- da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

POSEBNI USLOVI:
- VKV/SSS – V/IV
- profil zanimanja: svi profili
- potrebno radno iskustvo – 1 (jedna) godina

Osnovna plaća: 1.114, 20 KM, radno vrijeme : 40 sati sedmično, a sve u skladu sa Pravilnikom o radu KJP “ZOI '84“ OCS d.o.o. Sarajevo mjesto rada: OJ Ski centar Bjelašnica – Igman

Pozicija 7. Elektroničar, 1 (jedan) izvršilac, na određeno vrijeme na godinu dana sa probnim radom u trajanju do 3 (tri) mjeseca

Opisi poslova:
- Obavlja poslove u proizvodnji elektroničkih elemenata, sklopova i uređaja;
- Vrši izradu elektroničkih sklopova i uređaja (pripremanje sastavnih elemenata, spajanje elemenata, automatsko provjeravanje funkcionalnosti sklopova);
- Vrši spajanje i namatanje žičanih sklopova;
- Vrši ispitivanja i interventne popravke sklopova na sistemima vertikalnog transporta, sistema vještačkog osnježenja, i parking sistema, uvažavajući upute proizvođača;
- Učestvuje u obavljanju remonta žičara i ski liftova, sistema vještačkog osnježenja, parking sistema, identifikuje kvarove na elektronici i automatici na sredstvima vertiklanog transporta i organizuje njihovo otklanjanje,
- Vrši montažu elektroničkih uređaja, nadzire korištenje sistema vertikalnog transporta, sistema osnježenja, parking sistema i druge opreme prema prema projektnoj i tehničkoj dokumentacij, uputama i važećim propisima i zakonima,
- Vodi knjigu pregleda i remonta.
- Vodi evidenciju o obavljenim radovima, o utrošku dijelova i materijala
- Blagovremeno ukazuje na potrebne nabavke i zamjene opreme i dijelova uređaja i instalacija slabe struje,
- Saradnja sa serviserima i ostalim vršiocima usluga
- Vrši preventivne i kurativne preglede na radnoj opremi, napravama i uređajima
- Provođenje i evidentiranje preventivnog i planskog održavanja strojeva i remonta,
- Kontrola rukovanja strojevima i davanje uputa za pravilan rad,
- Kontrola zaliha rezervnih dijelova i vođenje brige o blagovremenoj nabavi
- Vrši servisiranje i održavanje računalne opreme i sistema;
- Provjerava ispravnost komponenata računala;
- U ljetnoj sezoni obavlja gore navedene poslove u OJ Zetra;
- Obavlja i druge poslove po usmenom nalogu Rukovodioca Odjela Vertikalnog transporta i održavanja.

OPĆI USLOVI:
- da je državljanin BiH
- da je stariji od 18 godina
- da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

POSEBNI USLOVI:
- VKV/SSS – V/IV
- profil zanimanja: elektro/tehnički/elektromehaničar
- potrebno radno iskustvo: 1 (jedna) godina radnog iskustva

Osnovna plaća : 1.114, 20 KM, radno vrijeme : 40 sati sedmično, a sve u skladu sa Pravilnikom o radu KJP “ZOI '84“ OCS d.o.o. Sarajevo mjesto rada: OJ Ski centar Bjelašnica – Igman.

S poštovanjem,


PREDNOST PRI ZAPOŠLJAVANJU:
Prednost pri zapošljavanju ostvaruju branioci i članovi njihovih porodica prava u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH („Službene novine KS“ broj 31/22), Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine KS“ broj 54/19 i 29/22), Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Sl. Novine KS“, broj 37/20 i 27/21) i Instrukcijom o bližoj primjena kriterija vrednovanja prema Uredbi o jedinstvenim kriterijaima i pravilima zapošlkjavanja branilaca i članova njihovoh porodica u institucijama u Kantonu Sarajevu, Gradu Sarajevu i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine“ br. 38/20 i 28/21).
Lica (članovi porodica šehida/poginulih, umrlih i nestalih branioca, prvenstveno djeca, ratni vojni invalidi i njihova djeca, djeca umrlih ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, njegova djeca i djeca poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, branilac, demobilisani branilac i njegova djeca, dobrovoljac i njegova djeca, organizator otpora i njegova djeca, veteran i njegova djeca sa područja Kantona Sarajevo, supruge ratnih vojnih invalida imaju pravo na prvenstvo pri zapošljavanju, a u evidenciji su JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ ili su zaposlena sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduju.
Prioritet pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, potvrda sa Biroa, Uvjerenje, Rješenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na Javni oglas.

Popis dokumentacije kojom se dokazuje status korisnika po Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo:

R.b. Pripadnost boračkoj kategoriji Naziv dokaza - dokumenta Organ koji ga izdaje
1. Član porodice šehida/poginulog, umrlog i nestalog braniooca Uvjerenje o statusu djeteta šehida – poginulog, umrlog i nestalog branioca, Rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida poginulog, umrlog, nestalog branioca i Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama za šehida – poginulog, umrlog i nestalog branioca Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu
Grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta
2. Ratni vojni invalid Rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida Općinska služba za boračko invalidsku zaštitu
3. Dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja Rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitnika priznanja Općinska služba za boračko invalidsku zaštitu
4. Demobilizirani borac Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama Grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta
5. Dijete:
a) ratnog vojnog invalida
b) dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja
c) demobilisanog branioca Uvjerenje o ststusu djeteta vojnog invalida
Rješenje o priznatom pravu na:
a) invalidninu
b) mjesečni novčani dobitak,
c)Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama a i b – Općinska služba za boračko – invalidsku zaštitu
c – Grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta
6. Suprugama ratnih vojnih invalida Uvjerenje o statusu supruge ratnog vojnog invalida.
Rješenje o priznatom pravu na invalidninu. Općinska služba za boračko- invalidsku zaštitu


SADRŽAJ PRIJAVE:
Kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente (u originalu ili ovjerenoj kopiji):

Za poziciju 1. Rukovodilac Odjela za ekonomsko - finansijske poslove

a) prijava na konkurs potpisana
b) kraća biografija - CV
c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa)
d) izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa), osim ako se radi o dokumentu koji je trajnog karaktera)
e) diploma o završenom obrazovanju
f) dokaz o radnom iskustvu – 2 (dvije) godine
g) dokaz o poznavanja rada na računaru – certifikat kojim se dokazuje poznavanje rada na računaru
h) dokaz o poznavanju engleskog jezika – certifikat kojim se dokazuje poznavanje engleskog jezika
i) certifikat certificiranog računovođe CR

Za poziciju 2. Rukovodilac Odjela vertikalnog transporta i održavanja

a) prijava na konkurs potpisana
b) kraća biografija - CV
c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa)
d) izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa), osim ako se radi o dokumentu koji je trajnog karaktera
e) diploma o završenom obrazovanju
f) dokaz o radnom iskustvu – 3 (tri) godine
g) dokaz o poznavanju rada na računaru – certifikat kojim se dokazuje poznavanje rada na računaru

Za poziciju 3. Stručni saradnik za planiranje i realizaciju investicija – nadzor nad radovima
a) prijava na konkurs potpisana
b) kraća biografija - CV
c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa)
d) izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa), osim ako se radi o dokumentu koji je trajnog karaktera)
e) diploma o završenom obrazovanju
f) dokaz o radnom iskustvu – 1 (jedna) godina
g) dokaz o poznavanja rada na računaru – certifikat kojim se dokazuje poznavanje rada na računaru
h) dokaz o poznavanja rada na računaru – certifikat kojim se dokazuje poznavanje engleskog jezika


Za poziciju 4. Ekspert za javne nabavke

a) prijava na konkurs potpisana
b) kraća biografija - CV
c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa)
d) izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa), osim ako se radi o dokumentu koji je trajnog karaktera
e) diploma o završenom obrazovanju
f) dokaz o radnom iskustvu – 2 (dvije) godine
g) dokaz o poznavanja rada na računaru – certifikat kojim se dokazuje poznavanje rada na računaru
h) dokaz o poznavanja engleskog jezika – certifikat kojim se dokazuje poznavanje engleskog jezika
i) dokaz o položenom ispitu za službenika javnih nabavki

Za poziciju 5. Električar

a) prijava na konkurs potpisana
b) kraća biografija - CV
c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa)
d) izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa), osim ako se radi o dokumentu koji je trajnog karaktera
e) diploma o završenom obrazovanju
f) dokaz o radnom iskustvu – 1 (jedna) godina

Za poziciju 6. Operater za sigurnost na stazama

a) prijava na konkurs potpisana
b) kraća biografija - CV
c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa)
d) izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa), osim ako se radi o dokumentu koji je trajnog karaktera
e) diploma o završenom obrazovanju
f) dokaz o radnom iskustvu – 1 (jedna) godina

Za poziciju 7. Elektroničar

a) prijava na konkurs potpisana
b) kraća biografija potpisana - CV
c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa)
d) izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa), osim ako se radi o dokumentu koji je trajnog karaktera
e) diploma o završenom obrazovanju
f) dokaz o radnom iskustvu – 1 (jedna) godina

Rok za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava je 10 (deset) dana od dana objave u dnevnim novinama.

Ostale informacije:
Obavijest o javnom oglasu će biti objavljena u dnevnim novinama „Oslobođenje“ dok će puni tekst javnog oglasa biti objavljen na internet stranici JU „Služba za zapošljavanje“ Kantona Sarajevo i internet stranici Poslodavca www.zoi84.ba.
Prijava na javni oglas, pitanja za pismeni i usmeni ispit i lista propisa i literature će biti objavljena na internet stranici Poslodavca.
U prostorijama Poslodavca, ulica Alipašina bb, ulaz E kandidati mogu preuzeti prijavu na oglas, pitanja za pismeni i usmeni ispit i listu propisa i literature iz oblasti iz koje će se polagati pismeni i usmeni ispit.
Prijava sa dokazima dostavlja se u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu KJP „ZOI '84“ Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. ulica Alipašina bb ulaz E, 71 000 Sarajevo sa naznakom „NE OTVARAJ- PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ za prijem u radni odnos na radno mjesto_____________(upisati naziv radnog mjesta na koji se kandidat prijavljuje).
Obavezno naglasiti na koverti puni naziv pozicije na koju se aplicira. Ukoliko se aplicira na više pozicija, neophodno je navesti redne brojeve i nazive radnih mjesta na koje se odnosi prijava.
Svi kandidati koji su promjenili prezime obavezni su dostaviti dokaz o istom, odnosno izvod iz matične knjige rođenih ili vjenčanih.
Proces izbora kandidata provodi Komisija za provođenje konkursne procedure koja će biti imenovana od strane Poslodavca. Komisija za provođenje konkursne procedure će pismenim putem obavijestiti kandidate koji ispunjavaju uvjete o terminu polaganja pismenog i usmenog ispita.

Po okončanju procedure kandidati koji budu izabrani bit će o tome obavješteni pismenim putem, nakon čega su obavezni dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, koje nije starije od 6 (šest) mjeseci i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka pred sudovima BiH, a koje nije starije od 6 (šest) mjeseci kako bi se sa istim zaključio Ugovor o radu.
Kao dokaz o radnom iskustvu prihvata se potvrda izdata od strane poslodavca kod kojeg je radno iskustvo stečeno i iz kojeg se nedvosmisleno može utvrditi da li je kandidat nakon sticanja stručne spreme radio na istim ili sličnim poslovima koji se traže oglasom kao i obrazac izdat od strane PIO/MIO. Dokumenti koji se neće prihvatiti kao dokaz o radnom iskustvu su: radna knjižica, ugovori o radu, ugovori o djelu, ugovori o privremeno povremenom obavljanju poslova.

Prijave koje ne sadrže propisano iz ovog Oglasa, kao i prijave podnesene istekom roka utvrđenog u ovom Oglasu, odbacit će se kao nepotpune odnosno neblagovremene, te se kao takve neće uzeti u razmatranje.
Kontakt telefon osobe zadužene za dodatne informacije 033/ 276 – 218.

Raspisuje se Javni oglas za prijem radnika u radni odnos u KJP “ZOI'84“ OCS d.o.o. Sarajevo sa sjedištem Alipašina bb, 71 000 Sarajevo, www.zoi84.ba i to za popunjavanje sistematizovanih i upražnjenih radnih mjesta: KJP „ZOI 84“ Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo
Na koverti obavezno naznačiti „NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“
Ul. Alipašina bb, 71 000 Sarajevo

O zaposleniku