Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 09.02.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Računovođa škole

Oglas je istekao
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Doboj
Rok prijave:
09.02.2023.

O poslu

Opis radnog mjesta:
JU “MEDICINSKA ŠKOLA” DOBOJ
POP LjUBINA 31
74 000 DOBOJ


JAVNI KONKURS
za prijem radnika u radni odnos

1. Računovođa škole, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom u struci, koje posjeduje licencu u skladu sa Zakonom koji uređuje oblast računovodstva.........1 izvršilac;
2. Nastavnik stručnih predmeta, doktor medicine, puna norma, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom...........1 izvršilac;
3. Nastavnik stručnih predmeta, doktor medicine, nepuna norma, 8 časova, na određeno vrijeme, do 31. 08. 2023. godine, sa radnim iskustvom........1 izvršilac;
4. Nastavnik matematike, 5 časova, na određeno vrijeme, do 31. 08. 2023. godine, sa radnim iskustvom...........1 izvršilac.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa radnim iskustvom razmatraće se i prijave pripravnika.Posebni uslovi radnog mjesta
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni Glasnik Republike Srspke“ broj 1/18 i 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srspke“ broj 29/12, 80/14, 83/15) i Pravilnika o o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 24/19).
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Uz potpisanu prijavy kandidat je dužan dostaviti:
1. uvjerenje o državljanstvu,
2. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,
3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa),
5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa),
6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 3 mjeseca),
7. ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
8. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
9. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
10. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku djela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
11. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
12. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
13. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
14. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
15. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
16. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
17. sertifikat o stečenom profesionalno-stručnom zvanju sertifikovani računovođa
18. licencu u skladu sa Zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva (važeću licencu za obavljanje profesionalno stručne aktivnosti u zvanju sertifikovanog računovođe).
(Dokumentaciju iz tačke 8, 9, i 10. dostavljaju kandidati koji konkurišu na radno mjesto nastavnika, a dokumentaciju iz tačke 17. i 18. kandidati koji konkurišu na radno mjesto računovođe.)

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav (5) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18, 35/20 i 92/20) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18, 35/20 i 92/20).
Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav (9) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18, 35/20 i 92/20), imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Svi dokumenti se dostavljaju lično ili putem pošte kao ovjerene kopije na adresu: Pop Ljubina 31, 74000 Doboj, u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno naznačiti „za konkurs“ i za koje radno mjesto nastavnik konkuriše. Ista se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na sajt škole i na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua, te se kandidati neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom održaće se u prostorijama škole, u ponedjeljak, 13.02.2023. godine u 10.00 časova.
Nakon testiranja obaviće se intervju.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

O zaposleniku