Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 09.02.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Profesor stručno-teoretske nastave za zanimanje Likovni tehničar

- dan do isteka
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
09.02.2023.

O poslu

Opis radnog mjesta:
Na osnovu člana 106. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, broj 41/18,35/20,92/20 ), odredaba Statuta i Pravilnika o radu škole, direktor JU Tehnološka škola Banja Luka raspisuje :

K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor stručno-teoretske nastave za zanimanje Likovni tehničar, Tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda, 1 izvršilac – 10 časova, na određeno vrijeme - do povratka radnika sa bolovanja, pripravnik,
2. Profesor stručno-teoretske nastave , za zanimanje Kozmetički tehničar 1 izvršilac , puna norma - na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom.
3. Profesor fizičkog vaspitanja, 12 časova , na određeno vrijeme, 1 izvršilac, do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom.

Posebni uslovi radnog mjesta
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (Službeni glasnik RS, broj24/19.) Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, broj 41/18,35/20i 92/20) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS“, broj 29/12, 80/14 i 83/15).

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):
-Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, ili ekvivalent ,
-Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, za nastavnika koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta;
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ili Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stučnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Uvjerenje o državljanstvu
-Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti,polnog integriteta,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem – ne starije od 6 mjeseci
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen ;
Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke:
1) vrsta posla;
2) stepen stručne spreme;
3) dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakonao srednjem obrazovanju i vaspitanju- lica koja imaju najmanje 12 mjeseci radnog staža u struci van škole,ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane navedenim zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa istaknuti na oglasnu tablu škole u roku utvrđenom Pravilnikom. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Testiranje i intervju sa kandidatima obaviće se dana 14.02.2023.godine sa početkom u 10 :00, časova u prostorijama škole.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ( ne starije od 6 mjeseci).
Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra pravosnažno osuđenih za krivična djela sekskualne zloupotrebe i iskorištavanja djece pribavlja škola službenim putem za kandidate koji budu izabrani po konkursu.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave,smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati u zapečaćenoj koverti na adresu JU Tehnološka škola Banja Luka, Pilanska bb Banja Luka ili u
Sekretarijat škole – lično. Potrebno je naznačiti za koje se radno mjesto konkuriše. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Po završenom izboru svi kandidati će biti pismeno obaviješteni o rezultatima konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O zaposleniku