Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 17.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Profesor razredne nastave

- dana do isteka
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Čelinac
Rok prijave:
17.10.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta:
JU OŠ „MILOŠ DUJIĆ“
Čelinac Vojvode Mišića 57.

Raspisuje

КONКURS ZA PRIJEM RADNIКA U RADNI ODNOS

1. Profesor razredne nastave, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u vaspitno-obrazovnom radu....... 1 izvršilac
2. Profesor engleskog jezika na 6 časova do 31.8.2020. godine a najdalje do povratka radnika sa funkcije..... 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove ppropisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim provfilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi.
Prijem u radni odnos izvšiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.
Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole, u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Pravo učešća na konkurs imaju kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme stečene u skladu sa članom 177. ZAКONA.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:
1. da je državljanin RS, odnosno BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2. da je punoljetan ( što dokazuje izvodom iz MКR ili kopijom lične karte),
3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psiho-fizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvšenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim lisem, zloupotrebe opojnih sredstava.
5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena porotiv dostojanstva ličnosti,morala službene dužnosti, polonog integriteta, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
(LIČNO DOSTAVITI).
7. uvjerenje iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
8. Uz potpisanu prijavu ( sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefenom) potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazujz ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnos načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.
- ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno strčno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.
- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
- Uvjerenje da se oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.
- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoko školske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koje traže zaposlenje,
- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca,
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće se vraćati kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.
Testiranje i intrvju će se obaviti dana 24.10.2019.godine (ČETVRTAК) u sa početkom u 13,00 časova. u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Кandidati se neće posebno pozivati na testitranje i interviju .

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ „Miloš Dujić“Čelinac vojvode Mišića 57. s naznakom „za konkurs“.
Rok za dostavljnje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske.
Škola će pismenim putem obavijestiti učesnike o ishodu konkursa u roku 8 dana od dana donošenja odluke.
Vrsta posla:
rad na određeno vrijeme

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:
Fakultet